Khyentse Chökyi Lodrö Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

The Sweet Song of Immortality: A Long-Life Prayer

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན༵་པའི་གཏེར།    །

gyal kün yeshe chikdü khyenpé ter

Treasury of knowledge embodying the wisdom of all the victors,1

བརྩེ༵་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད།    །

tsé chen chenrezik dang namyer mé

Indivisible from great and loving Avalokiteśvara,

ནུས་པ་གསང་བ་འཛིན་པའི་དབ༵ང་པོ༵་དང་།    །

nüpa sangwa dzinpé wangpo dang

And from the mighty lord, the bearer of secrets,2

དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

yermé palden lamar solwa deb

Glorious guru, to you I pray.3

 

འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་དངོས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས།    །

jampal yang ngö lamé jinlab lé

Through the blessings of the guru, Mañjughoṣa in reality,

སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན།    །

nyikdü drowa dulwé trinlé chen

May the one whose activity tames beings of this degenerate age,

བློ༵་གྲོས༵་ཐོས་བསམ་རྒྱ༵་མཚོའི༵་འབྱུང་གནས་མཆོག  །

lodrö tö sam gyatsö jungné chok

The supreme source of an ocean of intelligent study and reflection,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

shedrub tenpé gön du zhabten sol

Live long as a guardian of the teachings in exposition and practice.4

 

སྐུ་ཚེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས།    །

kutsé chimé drubpé langtso gyé

May the youthfulness that is the accomplishment of immortal life flourish,

གསུང་གི་ཆོས་སྒྲས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།    །

sung gi chö dré sa sum küntu khyab

The sound of Dharma wholly pervade the three planes of existence,

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་གིས།    །

khyentsé yeshe nyidé ö nang gi

And the brilliant light of the sun and moon—wisdom of knowledge and love—

འཛམ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག  །

dzamling tashi gelek palbar shok

Blaze in splendour, bringing auspiciousness and excellence to the world.

 

ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁྱུང་པོ་པཱ་ཏཱྃ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་གནང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  །

Thus, in response to a request from Sherab Özer, attendant to Khyungpo Patam Choktrul Rinpoche, a great illuminator of the Ancient Translation teachings, Chökyi Lodrö made this aspiration. May it prove significant!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "zhabs brtan 'chi med grub pa’i dbyangs snyan/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 557

 

Version: 1.0-20221216

  1. i.e., Mañjuśrī
  2. i.e., Vajrapāni
  3. This verse incorporates the syllables of Jamyang Khyentse Wangpo’s name.
  4. This verse incorporates the syllables of the name Jamyang Lodrö Gyatso.