Khyentse Chökyi Lodrö Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

The Sweet Song of Immortality: A Long-Life Prayer

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན༵་པའི་གཏེར།    །

gyal kün yeshe chikdü khyenpé ter

Treasury of knowledge embodying the wisdom of all the victors,1

བརྩེ༵་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད།    །

tsé chen chenrezik dang namyer mé

Indivisible from great and loving Avalokiteśvara,

ནུས་པ་གསང་བ་འཛིན་པའི་དབ༵ང་པོ༵་དང་།    །

nüpa sangwa dzinpé wangpo dang

And from the mighty lord, the bearer of secrets,2

དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

yermé palden lamar solwa deb

Glorious guru, to you I pray.3

 

འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་དངོས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལས།    །

jampal yang ngö lamé jinlab lé

Through the blessings of the guru, Mañjughoṣa in reality,

སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན།    །

nyikdü drowa dulwé trinlé chen

May the one whose activity tames beings of this degenerate age,

བློ༵་གྲོས༵་ཐོས་བསམ་རྒྱ༵་མཚོའི༵་འབྱུང་གནས་མཆོག  །

lodrö tö sam gyatsö jungné chok

The supreme source of an ocean of intelligent study and reflection,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

shedrub tenpé gön du zhabten sol

Live long as a guardian of the teachings in exposition and practice.4

 

སྐུ་ཚེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས།    །

kutsé chimé drubpé langtso gyé

May the youthfulness that is the accomplishment of immortal life flourish,

གསུང་གི་ཆོས་སྒྲས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།    །

sung gi chö dré sa sum küntu khyab

The sound of Dharma wholly pervade the three planes of existence,

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་གིས།    །

khyentsé yeshe nyidé ö nang gi

And the brilliant light of the sun and moon—wisdom of knowledge and love—

འཛམ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག  །

dzamling tashi gelek palbar shok

Blaze in splendour, bringing auspiciousness and excellence to the world.

 

ཅེས་པའང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁྱུང་པོ་པཱ་ཏཱྃ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་གནང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  །

Thus, in response to a request from Sherab Özer, attendant to Khyungpo Patam Choktrul Rinpoche, a great illuminator of the Ancient Translation teachings, Chökyi Lodrö made this aspiration. May it prove significant!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "zhabs brtan 'chi med grub pa’i dbyangs snyan/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 557

 

Version: 1.0-20221216

  1. i.e., Mañjuśrī
  2. i.e., Vajrapāni
  3. This verse incorporates the syllables of Jamyang Khyentse Wangpo’s name.
  4. This verse incorporates the syllables of the name Jamyang Lodrö Gyatso.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept