Neten Chokling Pema Gyurme Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersNeten Chokling Pema Gyurme

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Neten Chokling Pema Gyurme

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་གླིང་སྐུ་སྐྱེའི་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་པདྨ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

Melody to Delight Padma

A Long-Life Prayer and Name Offering for the Rebirth of Chokgyur Lingpa

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་པདྨ༵་འབྱུང་།    །

gyal kün khyentsé chikdü pema jung

The emanation of Chokgyur Dechen Lingpa, changeless Padmākara,

འགྱུ༵ར་མེད༵་མཆོག་གྱུར་བདེ༷་ཆེན༷་གླིང་པ་ཡི།    །

gyurmé chokgyur dechen lingpa yi

Who is the single embodiment of all the victors’ knowledge and love,

རྣམ་རོལ་ངེས༵་དོན༵་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི།    །

namrol ngedön drubpé dorjé yi

Was Ngedön Drubpé Dorje, whose blessings have now reappeared

བྱིན་རླབས་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་སྐུ།    །

jinlab trulpé dawa zhönnü ku

In this form as a new-moon-like emanation.

 

ཐེག༵་མཆོ༵ག་བསྟན༵་པ་འཛིན་པའི་བཤེས་གཉེན་དུ།    །

tek chok tenpa dzinpé shenyen du

I pray that you fully develop the physical strength of threefold training

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས།    །

labpa sum gyi lü tob yongsu dzok

As a virtuous guide upholding the teachings of the supreme vehicle,

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཟླ་མེད་པས།    །

khé dang drubpé namtar da mepé

And through an incomparable life of liberation as a scholar and adept,

ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེ༵ལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།    །

tubten chok gyar pelwar dzé du sol

Cause the teachings of the Sage to flourish in a hundred directions.

 

དེ་ལ་འཁུ་བའི་མ་རུངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས།    །

dé la khuwé marung jungpö tsok

May all the hostile, malevolent jungpo demons

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས།    །

palchen dorjé zhönnü tutob kyi

Succumb to glorious Vajrakumāra’s might and power

མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ།    །

ming gi lhakmar jé dang chabchik tu

So not even their names remain. And at the very same time

ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པར་མཛོད།    །

trinlé nüpé tsalshuk gyepar dzö

May you fully develop your potential for enlightened action.

 

ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་དང་།    །

tsepakmé dang yizhin khorlo dang

May Amitāyus, Tāra 'Wish-Fulfilling Wheel',

རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སོགས།    །

nampar gyalma tsokyé dorjé sok

Uṣṇīṣavijayā, Lake-Born Vajra and all the rest,

ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་ནུས་ཀྱིས།    །

tselha rabjam gyatsö jin nü kyi

Infinite oceans of long-life deities, grant their blessings,

སྐུ་ཚེ་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག  །

kutsé mi nub yündu ten gyur chik

So that your life may never wane but long remain secure.

 

ཅེས་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་རྗེ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་པ་ལ་པདྨ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ངེས་དོན་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་དྲིལ་ཆེན་བསྒྲག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྱས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིམས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་འདི་བཞིན་གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།    །།

As the flowerlike emanation of the rebirth of the lord of treasure-revealers Chokgyur Dechen Shikpo Lingpa came into bloom and the great gong of new appellation—Pema Gyurme Dechen Ngedön Tekchok Tenpel—resounded, these verses of aspiration for longevity were written and offered from the Auspicious Garden of Immortality (Tashi Chimé Drubpé Gatsal), private residence of the omniscient lord, at Dzongsar Tashi Lhatsé by Jamyang Lodrö Gyatso Palzangpo, who aspires to continue the unending ornamental wheel of activity of the Mañjughoṣa Guru, Khyentse Wangpo. May the guru, Three Jewels and Three Roots grant their blessings so that this may be accomplished without hindrance. Śubhamastu sarva jagatam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 447–448

 

Version: 1.0-20221206

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept