Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །གཡག་ཟེའི་ཚ་དབང་འགྱུར་མེད་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer Composed for Yakzé Tsewang Gyurme

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན།    །

sizhi chi pal kunzang dömé gön

Primordial protector Samantabhadra, universal splendour of existence and peace,

སྙིགས་དུས་བདག་བློའི་མུན་པ་སེལ་བའི་གཉེན།    །

nyikdü dak lö münpa selwé nyen

Appearing as a friend to dispel the darkness from my mind in this degenerate age,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར།    །

jamyang lamé yeshe gyutrul gar

Dance-like emanation of the Mañjughoṣa Guru’s1 pristine wisdom,

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lodrö gyatsö zhab la solwa deb

Lodrö Gyatso, at your feet I pray.

 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས།    །

changchub bardu dralmé jesu zung

Until I awaken, hold me in your care without ever parting.

མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན།    །

mögü dungshuk drakpö soldeb na

As I call out to you with intense and ardent devotion,

རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པ་དང་།    །

riktong ösal chöku tokpa dang

May I realize the dharmakāya luminosity of awareness and emptiness,

འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག  །

pochen jalü dorjé ku tob shok

And may I attain the vajrakāya, the rainbow body of great transference.

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གཡག་ཟེའི་ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར།  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྤེལ་བ་དགེའོ།།    །།

Thus, this was composed by Chökyi Lodrö, who holds the name of a tulku of Jamyang Khyentse, in response to the repeated requests of Yakzé Tsewang Gyurme. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "g.yag ze’i tshe dbang ’gyur med nas bskul ngor bris pa’i gsol 'debs/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 287

 

Version: 1.0-20220209

  1. This refers to Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).