Prayer to Khenpo Ngakchung

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Khenchen Ngawang Palzang

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Khenpo Ngawang Palzang

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་དང་།    །

tsa sum dü zhal guru pejung dang

Inseparable from Padmākara, the face and embodiment of the Three Roots,

ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀློང་ཆེན་པ།    །

künkhyen dzokpé sangye longchenpa

And Longchenpa, the omniscient and perfectly awakened,

དབྱེར་མེད་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལས་འབྲེལ་རྩལ།    །

yermé ngak gi wangchuk ledrel tsal

Lord of speech, Ledrel Tsal,

འོད་གསལ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ösal rinchen nyingpor solwa deb

Ösal Rinchen Nyingpo, to you I pray:

 

རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང་།    །

taktu dak la jingyi lob pa dang

Inspire me always with your blessings,

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་པ་ཀུན་བྱང་ཞིང་།    །

damtsik nyamchak nyepa kün jang zhing

Purify my faults and impairments and breakages of samaya,

ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པ་མངོན་སུམ་འཕོས་པ་དང་།    །

tukgyü gongpa ngönsum pöpa dang

Transfer all your wisdom realization directly into my mind,

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག  །

jalü dorjé ku chok tobpar shok

And cause me to attain the supreme vajrakāya rainbow body!

 

ཅེས་པའང་མགོན་པོ་འདི་ཉིད་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།    །།

Chökyi Lodrö, who received nectar-like teachings from this very protector, made this prayer. May it bring virtue.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. TBRC W1KG12986. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. vol. 3: 85

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept