Prayer to Reverend and Noble Tārā

Deities › Tārā | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Tārā

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer to Reverend and Noble Tārā

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི། །

lama jetsün pakma drolma yi

Reverend guru, noble Tārā,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་དགོངས་མཛད་ལ། །

tukjé chenpö jesu gong dzé la

Guide us in your great compassion.

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dak dang tayé semchen tamché kün

Cause me and all sentient beings, who are infinite in number,

ལས་ངན་སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པ་དང་། །

lé ngen drib dak tsok nyi dzokpa dang

To purify our negative actions, complete the two accumulations,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས། །

jam dang nyingjé changchub sem chok jong

And master love, compassion, and sublime bodhicitta.

བདེན་གསུང་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་སེང་གེའི་སྒྲས། །

den sung tong dang tenjung sengé dré

With the lion's roar of the truth of emptiness and interdependence,

ཡང་དག་ལྟ་བས་གངས་རིར་ཁྱབ་པ་དང་། །

yangdak tawé gangrir khyabpa dang

Cause the genuine view to spread throughout the land of snowy peaks,

རྣམ་མཁྱེན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

namkhyen ku zhi gopang nyur tob shok

And let us swiftly attain the level of omniscience and the four kāyas.

 

དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dé ma tob kyi tserab tamché du

Until this time, throughout all our lives to come,

དལ་དང་འབྱོར་པའི་རྟེན་མཆོག་བཟང་པོ་རྙེད། །

dal dang jorpé ten chok zangpo nyé

May we gain the supreme support of the freedoms and advantages,

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་ཞིང་། །

tsé sö paljor lodrö rab pel zhing

Expand our lifespan, merit, prosperity and intelligence,

ཡ་རབ་དྲྭ་མའི་ངང་ཚུལ་ལ་གནས་པའི། །

yarab dramé ngang tsul la nepé

Increase our progeny and descendants, who maintain

རིགས་བརྒྱུད་བུ་ཚ་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་ནོར་གྱིས། །

rikgyü butsa pel zhing chö nor gyi

Noble character and excellent disposition, and through dharma and resources

ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པར་རྒྱས་པར་མཛོད། །

luk nyi pal gyi jorpar gyepar dzö

Bring the splendour of prosperity to the two traditions, spiritual and temporal.

 

འཇིགས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ། །

jik chen gyé dang chudruk lasokpa

Please pacify the various forms of harm and adversity,

མི་མཐུན་གནོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །

mitün nöpé tsok nam zhiwa dang

Such as the eight major and sixteen minor dangers.

འཕགས་མ་ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །

pakma khyé nyi drenpa tsam gyi kyang

And Noble One, ensure that by merely recalling you

འདོད་རྒུའི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །

dögü sampa yizhin drubpa dang

We may fulfil our every wish and desire,

བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་། །

tashi gelek yar tso tar gyé shing

Expand our fortune, virtue and excellence like a lake in summer,

གང་བསམ་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

gang sam bemé lhün gyi drubpar shok

And effortlessly and spontaneously accomplish all that we aspire to.

 

ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི། །

yul chok dir yang dü kyi güpa zhi

Pacify all the ravages of time throughout this land,

བདེ་སྐྱིད་ཀུན་དགའི་རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་རྒྱས། །

dekyi kün gé dzokden sar du gyé

Usher in a new golden age of universal happiness and joy,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱང་ཕུ་ནུ་ལྟར་མཐུན་ཞིང་། །

kyegu nam kyang pu nu tar tün zhing

So that all beings live in fraternal and sororal harmony

རྟག་ཏུ་མཆོག་གསུམ་བླ་མར་འཛིན་པར་ཤོག །

taktu chok sum lamar dzinpar shok

And always take the three supreme jewels as our guide.

 

ཅེས་པ་འདིའང་༧འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་བྱིན་བརླབས་ཅན་ནོ།། །།

This is the blessed speech of Jamyang Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 27–28

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept