Pakchok Dorje Prayer

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersPakchok Dorje

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Sé Pakchok Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer to Sé Pakchok Dorje

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རིག་སྟོང་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས།    །

riktong ösal dechen podrang né

In the palace of great bliss, aware and empty luminosity,

རང་བྱུང་རིག་པའི་རྩལ་རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།    །

rangjung rigpé tsal dzok chö kyi ku

The self-arisen dharmakāya is the full strength of awareness.

ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

kunzang khyabdak lamar solwa deb

Guru and pervasive sovereign Samantabhadra, to you I pray:

ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

kadak trekchö tokpar jingyi lob

Inspire me to realize the Trekchö of primordial purity.

 

རང་མདངས་འགགས་མེད་རང་གསལ་གཞལ་ཡས་ནས།    །

rang dang gakmé rangsal zhalyé né

In the palace of unceasing natural luminosity and self-radiance,

ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lhündrub longkü lamar solwa deb

Is the spontaneously present sambhogakāya guru, to whom I pray:

འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་ནས།    །

ösal nang zhi lam chok tarchin né

Inspire me to complete the supreme path of four luminous visions

འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

jalü pochen drubpar jingyi lob

And accomplish the rainbow body of great transference.

 

རིག་རྩལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས།    །

riktsal tukjé tulkü zhingkham né

In the pure nirmāṇakāya realm of the creative power of awareness,

སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ།    །

tulku kunzang pakchok dorjé la

Is the Tulku Kunzang Pakchok Dorje,

དྲན་རིག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dren rik gyünché mepé solwa deb

To whom I pray with uninterrupted awareness and presence:

འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

dro dön pakmé jungwar jingyi lob

Inspire me to bring unlimited benefit to beings.

 

སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོ་རང་རིག་བླ་མར་ཤེས།    །

kyab kün nyingpo rangrig lamar shé

May I recognise my own awareness as the very essence of all refuges,

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་སྦུབས།    །

ku sum lhündrub zhönnu bumkü bub

Attain full awakening within the nature of the indestructible vajra,

གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་མངོན་བྱང་ཆུབ།    །

zhommé dorjé ngowor ngönjang chub

The space of the youthful vase body in which the three kāyas are spontaneously present,

སྲིད་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག  །

si sum khorwa dong né trukpar shok

And empty the three realms of saṃsāra from their very depths.

 

ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ།    །།

Lodrö Gyatso wrote down whatever came to mind. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/. TBRC W1KG12986. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. Vol. 3: 109

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept