Prayer to Tārā

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Ārya Tārā

༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

Averting Obstructive Circumstances

A Prayer to Tārā

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ།  དཔལ་མོ་ཁྱོད་མཚན་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཡིས།    །

om, palmo khyö tsen yi la drenpa yi

Oṃ. Glorious one, as I recall your name,

འཇིགས་པ་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་ཞི་མཛད་ཅིང་།    །

jikpa tadak nyurdu zhidzé ching

Act swiftly to pacify all fears and dangers.

དོན་གཉིས་འབད་མེད་འགྲུབ་སྟེར་མཆོག་སྦྱིན་མ།    །

dön nyi bemé drub ter chok jin ma

Supreme giver, effortlessly bestowing twofold benefit,

བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lama jetsün drolmar solwa deb

Exalted and reverend Tārā, to you I pray.

 

རྒྱལ་པོ་མེ་ཆུ་ལྕགས་སྒྲོགས་དུག་མཚོན་དང་།    །

gyalpo mé chu chak drok duk tsön dang

Tyrants, fires, drowning, captivity, poison and weaponry,

སྦྲུལ་དང་སེང་གེ་གླང་ཆེན་ཤ་ཟ་དང་།    །

drul dang sengé langchen shaza dang

Snakes, lions, elephants and flesh-eating spirits,

ཆོམ་རྐུན་སྲིན་པོ་འབྱུང་པོ་རོ་ལོངས་སོགས།    །

chomkün sinpo jungpo ro long sok

Thieves, robbers, demons, elemental forces, zombies and the rest—

འཇིགས་པ་བསྐྱབ་མཛད་སྒྲོལ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

jikpa kyab dzé drolmar solwa deb

To Tārā, who guards against all such dangers, I pray.

 

འགྲོ་བ་གང་ཞིག་ཚེ་ཡི་དབུལ་བ་དང་།  །

drowa gangzhik tsé yi ulwa dang

For those whose power of life is depleted,

གཏི་མུག་མུན་པས་འཐིབ་པའི་འགྲོ་རྣམས་ལ།    །

timuk münpé tibpé dro nam la

Or who are shrouded in delusion’s darkness,

ཟླ་ཞལ་བདུད་རྩིས་སྣང་བ་སྐྱེ་བའི་མོད།    །

da zhal dütsi nangwa kyewé mö

You display your radiant moon-like face and immediately

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tsé dang yeshe jin la solwa deb

Bestow longevity and wisdom—to you, I pray.

 

དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་འོད་ཟེར་གྱི།    །

mar sal pema ragé özer gyi

With a hook of light rays, ruby-red and brilliant,

ལྕགས་ཀྱུས་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འགུགས་མཛད་ཅིང་།    །

chakkyü sizhi püntsok guk dzé ching

You capture all that is excellent in existence and peace.

ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ཆེར།    །

kün la wanggyur takpé gyalmo cher

Great sovereign, enduring and universally powerful—

སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

drolma nyurma pamor solwa deb

To Tārā, who is swift and courageous, I pray.

 

ཞི་ལས་མ་གཡོས་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡི།    །

zhi lé ma yö nyingjé tröpa yi

Never wavering from peace, you wear a frown

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་དང་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས།    །

tronyer yo dang hung gi dra drakpé

Of compassionate wrath and proclaim the sound of Hūṃ.

བདུད་དང་བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་མ།    །

dü dang gek nam malü jom dzé ma

Vanquisher of all māras and obstructing forces—

སྒྲོལ་མ་དྲག་བྱེད་ཆེན་མོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

drolma drak jé chenmor solwa deb

To Tārā, who is magnificent and ferocious, I pray.

 

བདེ་བའི་རོས་མྱོས་བཞད་པའི་ང་རོ་དང་།    །

dewé rö nyö zhepé ngaro dang

Intoxicated with bliss, you roar with laughter,

ཞབས་གཉིས་བརྡབ་པས་འཇིག་རྟེན་བདུན་པོའི་ཚོགས།    །

zhab nyi dabpé jikten dünpö tsok

And stamping both feet, thoroughly suppress

རབ་ཏུ་གནོན་ཅིང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན།    །

rabtu nön ching kham sum zil gyi nön

The seven worlds and overpower the three realms.

མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tayé namgyalma la solwa deb

To you whose victory is unbounded, I pray.

 

གང་ཞིག་ནོར་གྱིས་དབུལ་བར་གྱུར་པ་ལ།    །

gangzhik nor gyi ulwar gyurpa la

For those who are lacking in wealth

རྣམ་མང་ནོར་བུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པ་ཡིས།    །

nam mang norbü char chen bebpa yi

You bring vast showers of varied riches

ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སེལ་མཛད་པའི།    །

pongpé dukngal tadak sel dzepé

And eliminate all the suffering of poverty.

སྦྱིན་པ་མཐར་ཕྱིན་འཕགས་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

jinpa tarchin pakmar solwa deb

To you, who are noble and perfectly generous, I pray.

 

འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ཆེ་ལས་རབ་གྲོལ་ཞིང་།    །

khorwé nyepa ché lerab drol zhing

Utterly freed from saṃsāra’s major flaws,

ཟག་བྲལ་དགའ་བ་མཆོག་གི་རྩེར་སོན་ཅིང་།    །

zakdral gawa chok gi tser sön ching

You’ve reached the highest level of untainted joy

འཕོ་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ལ་རྟག་རོལ་པ།    །

pomé dewa ché la tak rolpa

And revel in enduring, untransferable great bliss.

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕར་ཕྱིན་དབང་མོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tsultrim parchin wangmor solwa deb

To you, the powerful and perfectly ethical, I pray.

 

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རབ་བཟོད་ཅིང་།    །

khanyam drowé dön la rab zö ching

Embracing the welfare of beings as limitless as space,

ཀུན་གྱི་ཉེར་འཚེ་ས་གཞི་ལྟ་བུ་ཡི།    །

kün gyi nyertsé sa zhi tabu yi

You endure harm and injury with earth-like equanimity,

རྟག་ཏུ་ཁྲོ་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཡོངས་གང་བ།    །

taktu tromé nyingjé yong gangwa

Never angry but always full of compassion,

བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་ཞི་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

zöpa katub zhi mar solwa deb

To you, the peaceful and tolerant of hardship, I pray.

 

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་དལ་བ་མེད་པ་ཡི།    །

kechik tsam yang dalwa mepa yi

Never faltering even for a moment,

འགྲོ་བ་སྒྲོལ་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་གང་།    །

drowa drol la rabtu tsönpa gang

Your enthusiasm for freeing beings is intense

འཁོར་བ་སྟོང་པར་མ་གྱུར་དེ་སྲིད་དུ།    །

khorwa tongpar magyur desi du

And continues until saṃsāra is emptied.

བརྩོན་འགྲུས་འགྲོ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tsöndrü dro drolma la solwa deb

To you, the diligent liberator of beings, I pray.

 

མི་གཡོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རབ་མཉེས་ཤིང་།    །

miyo tingdzin gyatso rab nyé shing

Taking delight in an ocean of unmoving absorption,

རྣམ་པར་བཅས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞི།    །

nampar chepé toktsok tamché zhi

You’ve pacified all forms of conceptual thought,

རྣམ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོས་མྱོས་མ།    །

nammé dewa chenpö rö nyö ma

And savour the taste of unmediated great bliss.

བསམ་གཏན་གྲུབ་པ་ཆེན་མོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

samten drubpa chenmor solwa deb

To you, the great adept of concentration, I pray.

 

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གཟིགས།    །

zab dang gyaché chö kün ngönsum zik

Directly seeing all dharmas, profound and vast,

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཟད་པ་མེད་པའི་ཐུགས།    །

yeshe gyatso zepa mepé tuk

You possess inexhaustible, ocean-like wisdom,

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ།    །

yönten gyatso sangye kün dang nyam

And vast qualities equal to those of the buddhas.

ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་སྒྲོལ་མ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

sherab parchin drolma solwa deb

To you, Tārā of perfect wisdom, I pray.

 

ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་དད་པས་གསོལ་འདེབས་མཐུས།    །

khyé la taktu depé soldeb tü

Through the power of this, my constant and devoted prayer to you,

བདག་སོགས་འགྲོ་རྣམས་བར་ཆད་ཀུན་ལས་སྐྱོབས།    །

dak sok dro nam barché kün lé kyob

May you afford me and other beings protection from every obstacle.

སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས།    །

drolmé tukjé taktu jezung né

And may all be auspicious, so that we are ever in Tārā’s care

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

dön nyi lhün gyi drubpé tashi shok

And the twofold aims of self and other are spontaneously accomplished.

 

ཅེས་པའང་མེ་བྱི་ཟླ་བདུན་ཚེས་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།    །།

This prayer was made on the sixth day of the seventh month of the Fire Mouse year (1936).

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rje btsun sgrol ma'i gsol 'debs bar chad rkyen bzlog" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 5–7

 

Version: 1.2-20220324