Aspiration for Sikkim

Practices › Aspiration Prayers | Places › Sikkim | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྦས་གནས་ཆེན་པོ་འབྲས་ལྗོངས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་རབ་འཕེལ་བཞུགས།

Burgeoning Joy and Happiness

An Aspiration for the Welfare of the Great Hidden Land of Sikkim

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པ། །

chok sum tsa sum ku sum kündüpa

Embodiment of the Three Jewels, Three Roots and Three Kāyas,

མ་ལུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་པདྨ་འབྱུང་། །

malü drowé kyab gön pema jung

Protector and guardian of all beings without exception—Guru Padmākara,

བི་མ་བཻ་རོ་ཁྲི་སྲོང་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །

bi ma bai ro trisong tsogyal sok

Together with Vimalamitra, Vairotsana, Trisong Detsen, Tsogyal and the rest,

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །

kater rigdzin gyüpa tamché dang

All the lineages of vidyādharas for kama and terma,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །

yidam zhitro khandro chökyong dang

Peaceful and wrathful yidam deities, ḍākinīs and dharma-protectors,

ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ། །

norlha ter gyi dakpo la sokpa

Wealth deities, treasure-keepers and the rest—

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་བའི། །

khyen tsé nü pé ter la wang jorwé

All supreme sources of refuge who have mastered the treasury

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་ཐམས་ཅད་དགོངས་སུ་གསོལ། །

kyab kyi chokgyur tamché gong su sol

Of wisdom, love and spiritual power, turn your attention towards us!

 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྦས་པའི་ཡུལ། །

dzamling chi dang khyepar bepé yul

May the whole world in general and this hidden land in particular,

འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཞེས་དཔལ་རི་པདྨ་འོད། །

dremo jong zhé palri pema ö

The Fruit-Filled Valley—Sikkim—like the glorious mountain Lotus Light

ས་འདིར་འཕོས་པའི་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཅན་ལ། །

sa dir pöpé drubné jinchen la

Transported to earth as a blessed place of accomplishment,

མི་གཙང་ཉམས་གྲིབ་གོས་པ་སངས་གྱུར་ཅིག །

mi tsang nyamdrib göpa sang gyur chik

Be cleansed of all impurity, stains of transgression and defilement.

 

རྩ་གསུམ་ལྷ་རྣམས་གནས་འདིར་རྟག་བཞུགས་ནས། །

tsa sum lha nam né dir tak zhuk né

May the deities of the Three Roots remain forever,

སྣོད་བཅུད་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་དབབ། །

nöchü tashi dorjé jin chen wab

Bringing down great rains of auspiciousness and vajra-blessings upon the environment and beings,

ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུ་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས། །

yul la gé chu dé zhi palyön gyé

Spreading the riches of the ten virtues and four aspects of well-being1 throughout the land,

སྲིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་དྭངས་བཅུད་འགུགས་པར་མཛོད། །

sizhi cha yang dangchü gukpar dzö

And summoning the essence of wealth and prosperity from throughout existence and quiescence.

 

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས། །

chöden gyalpö chabsi ngatang gyé

May the dominion of the dharma-endowed king grow in strength,

རིགས་བརྒྱུད་འཕེལ་ཞིང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན། །

rikgyü pel zhing kutsé yündu ten

His progeny flourish and his life be secure and long.

ཕ་རོལ་སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་རྣམས། །

parol dang dra nöjé dön gek nam

May hostile opposing forces, harm-doers and obstacle-makers

ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

talwé dul zhin lakpar dzé du sol

Be utterly vanquished—destroyed and turned to dust.

 

ངེས་གསང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །

ngé sang nyingpö tenpa rabgyé shing

May the definitive teachings of the Secret Essence spread far and wide.

སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན། །

kyendro tamché jampé sem dangden

May the minds of living beings be filled with love.

ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །

pentsün pama tabü dushé kyi

May they regard one another as dear parents from former lives,

ཡང་དག་དགེ་ལ་སྤྱོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

yangdak gé la chöpar dzé du sol

And genuinely devote themselves to virtuous action.

 

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་སོགས། །

heruka pal namkha jikme sok

May the prayers of the glorious heruka Namkha Jigme

རྣལ་འབྱོར་མཆེད་བཞིས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན། །

naljor ché zhi jitar mönpa zhin

And the rest—those known as the four yogi-confrères2

གེགས་མེད་འགྲུབ་ཅིང་གུ་རུ་པདྨ་ཡི། །

gekmé drub ching guru pema yi

Be fulfilled without obstacle, and may the aspirations and prophecies

ཐུགས་བསྐྱེད་བདེན་ཚིག་བསླུ་བ་མེད་པར་ཤོག །

tukkyé dentsik luwa mepar shok

Of Guru Padma be shown to be infallible.

 

ལྷ་མ་ཡིན་དང་ཡིད་སྲུབས་འགོང་པོ་ཡི། །

lha mayin dang yi sub gongpo yi

May the activity of asuras and beguiling gongpo spirits

རྒྱུ་ལམ་བཅད་ནས་སྦས་ཡུལ་རིན་ཆེན་གྱི། །

gyu lam ché né bé yul rinchen gyi

Be brought to an end, and may all be auspicious

བཀྲ་ཤིས་མཛོད་ཁང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་གུར། །

tashi dzö khang jikme dorjé gur

So that this treasury of fortune, this vajra dome of fearlessness

རྟག་བརྟན་དགེ་ལེགས་སྣང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

takten gelek nangwé tashi shok

Remains forever, a beacon of virtue and positivity!

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་མེ་བྱ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ལ་བླ་མ་དམ་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའོ།།

Jamyang Chökyi Lodrö wrote these words of aspiration during the third month of the Fire Bird year (1957) in response to a request from Lama Dampa Ngawang Drakpa.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "sbas gnas chen po 'bras ljongs bde ba'i smon lam/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 355–356

  1. sde bzhi, i.e., 1) worldly values (chos), 2) wealth (nor), 3) sensory pleasures (’dod yon) and 4) liberation (thar pa).
  2. rnal ’byor mched bzhi i.e., Katok Kuntu Zangpo (kaḥ thog kun tu bzang po), Lhatsün Namkha Jigme (lha btsun nam mkha’ ’jigs med, 1597–1654), Chögyal Puntsok Namgyal (chos rgyal phun tshogs rnam rgyal, 1604–c.1670) and Ngadak Puntsok Rigdzin (mnga’ bdag phun tshogs rig ’dzin, d. 1656/7).