Siṃhamukhā Lineage Prayer

Deities › Siṃhamukhā | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Siṃhamukhā

༄༅། །སེང་གདོང་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས།

Siṃhamukhā Lineage Prayer

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ །

sizhi khyabdak kunzang heruka

Omnipresent lord of existence and quiescence, Samantabhadra Heruka,

ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་སེང་གདོང་བི་མ་ལ། །

yeshe daki seng dong bimala

The wisdom ḍākinī Siṃhamukhā and Vimalamitra,

པདྨ་འབྱུང་གནས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །

pema jungné ngadak trisong jé

Padmākara and the sovereign lord Tri Songdetsen—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །

solwa deb so jé dön yul jom shok

To you I pray: overcome all curses and harmful influences!

 

བེ་རོ་ནམ་སྙིང་ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་། །

bé ro namnying langdro könchok jung

Vairotsana, Namkhé Nyingpo, Langdro Könchok Jungné,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། །

khyentsé wangpo yeshe dorjé dang

Jamyang Khyentse Wangpo, Pema Yeshe Dorje,1

ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །

chödak rigdzin tsa gyü lama la

And all dharma-keeping vidyādharas, root and lineage gurus—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །

solwa deb so jé dön yul jom shok

To you I pray: overcome all curses and harmful influences!

 

ཕ་རོལ་དགྲ་གདོན་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་བརྟན། །

parol dra dön sungwé gurkhang ten

Let the tent that guards against enemies and harmful influences be secure.

བཟློག་པའི་མཚོན་ཆས་བྱད་མ་ཐལ་བར་རློག །

dokpé tsönché jema talwar lok

Employ the defensive weapons and obliterate all forms of evil sorcery.

རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སྒྲོལ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

namshé ying drol rangrig yeshe kyi

Liberate consciousness into basic space and bring about awakening

དྷ་ཀིའི་ངོ་བོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །

dhaki ngowor ngönpar changchub shok

Within the essence of the ḍākinī, the wisdom of our very own awareness.

 

ཅེས་པའང་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ངོར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གང་དྲན་བྲིས་པའོ།། །།

Pema Yeshe Dorje wrote whatever came to mind in response to a request from Trulshik Rinpoche.2

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "seng gdong brgyud 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 9: 557

 

Version: 1.2-20230814

  1. Pema Yeshe Dorje is one of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s alternative names.
  2. i.e., Trulshik Kunzang Pawo Dorje (1897–1962), who lived in Gangtok and requested several other texts related to Siṃhamukhā from Jamyang Khyentse.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept