Songtsen Gampo Guru Yoga

Practices › Guru Sādhana | Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersSongtsen Gampo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Songtsen Gampo

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བཞུགས།

Self-Arising Wisdom

Songtsen Gampo Guru Sādhana

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡི། །
སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །
ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པ་ན། །
བདེ་བའི་སྟན་ལ་བག་ཕབ་ནས། །
ངེས་འབྱུང་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ།

If you wish to practise the yoga
Of the emanated king,
Who showed great kindness to Tibet,
Remain at ease on a comfortable seat,
Develop renunciation, take refuge and generate bodhicitta.

ཨ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་མཁར། །

ah, tongpé ngang lé dün gyi khar

Ah. Out of the state of emptiness, in the sky before me

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི། །

norbu chushel lé drubpé

Appears a vast celestial palace made of precious moonstone,1

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཡངས་པའི་ནང་། །

zhalmé khangchen yangpé nang

And in its centre,

རཏྣས་བརྒྱན་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །

ratné gyenpé tri tengdu

Upon a throne decorated with jewels

དར་ཟབ་འབོལ་ཆེན་བརྩེགས་པའི་སྟེང་། །

darzab bol chen tsekpé teng

And piles of silken cushions,

སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་རྗེ། །

trulpé gyalpo song tsen jé

Is the emanated king, Lord Songtsen,

དཀར་གསལ་ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེས་སྤྲས། །

karsal zhi dzum tsenpé tré

Brilliant white, smiling serenely and adorned with major and minor marks.

རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་བེར་ཕྱམས་གསོལ། །

gyalpö chajé ber cham sol

He wears a king's attire and a brocade cloak.

ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་མཉམ་བཞག །

chak yé chö ché yön nyamzhak

His right hand is in the Dharma-teaching mudrā and his left rests in equanimity

ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས། །

norbu wang gi gyalpo nam

And holds the 'mighty sovereign' wish-granting jewel.

དབུ་ལ་དར་དཀར་ལ་ཐོད་བཅིང་། །

u la darkar la tö ching

On his head he wears a turban of white silk,

སྤྱི་བོར་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས། །

chiwor öpak mépa zhuk

With Buddha Amitābha seated at his crown.

ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས། །

zhab nyi gyalpo rolpé tab

His two feet are in the posture of royal ease.

ཐུགས་ཀར་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །

tukkar pakpa chuchik zhal

At his heart is noble Avalokiteśvara with eleven faces,

དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

dé yi tukkar chenrezik

And at his heart appears Avalokiteśvara Khasarpaṇi

ཁ་སར་པ་ཎི་ཕྱག་གཉིས་པ། །

khasar pani chak nyipa

With two arms and in standing form.

བཞེངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་གསལ། །

zhengpé tab kyi zhukpar sal

They all appear clearly in this way.

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །

né sum yigé dru sum lé

From the three syllables at their three centres

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར།

ö trö yeshe chendrang gyur

Rays of light stream out to invite the wisdom deities.

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི༴ སོགས་བརྗོད་ནས་སྤྱན་དྲངས།

Invite the deities with:

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

malü semchen kün gyi gön gyur ching

You are the protectors of all beings, every single one.

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha

You are the deities who remorselessly destroy the māras and their forces.

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malü jizhin khyen gyurpé

You who know all things just as they are, in their true nature,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden khor ché né dir shek su sol

Enlightened ones, with your retinues, come now to this place!

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །

chomden kalpa drangmé duma ru

Enlightened ones, over countless incalculable aeons,

འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །

dro la tsé chir tukjé nam jang shing

Because of your love for sentient beings, you cultivated compassion.

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །

mönlam gyachen gongpa yongdzokpé

Your aspirations are vast, your vision all complete,

ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །

khyé zhé dro dön dzé dü di lak na

And if now is the time you intend to benefit beings,

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །

dechir chöying podrang lhündrub né

Then from the palace of the dharmadhātu, spontaneously perfect,

རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

dzutrul jinlab natsok tön dzé ching

Display all kinds of magical emanations and blessings,

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །

tayé semchen tsok nam dralwé chir

And to liberate limitless sentient beings,

ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

yong dak khor dangché té shek su sol

Come now, I pray and with you your retinue, in all their utter purity.

ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །

chö nam kün gyi wangchuk tso

You are the lords of all dharmas;

བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང༌། །

tsoma ser gyi dok dra zhing

Like the hue of refined gold,

ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །

nyima lé lhak ziji ché

Your brilliance brighter than the sun.

དད་པས་སྤྱན་ནི་དྲང་བར་བགྱི། །

depé chen ni drangwar gyi

With faith and devotion, I invite you here.

ཞི་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །

zhi zhing tukjé ché denpa

You possess peace and great compassion,

དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །

dul zhing samten sa la zhuk

You reside in gentleness and the stages of concentration;

ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བྲལ་བ། །

chö dang yeshe chak dralwa

You possess Dharma and wisdom free from desire,

ཀུན་ཏུ་མི་བཟད་ནུས་པར་ལྡན།

küntu mi zé nüpar den

And strength that is completely inexhaustible.

ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞི་དག་ལ།

tsur chön tsur chön zhi dak la

Come now, come from that state of peace,

ཐུབ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

tubpa kyechok tamché khyen

Mighty sages, supreme beings, omniscient ones,

ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙན་ནི། །

shintu lek jé zuknyen ni

Assume exquisite illusory forms,

མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chöpé né dir shek su sol

And come to this place of offerings, I pray!

 

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །

chomden dir ni jönpa lek

Enlightened ones, welcome, now that you have come.

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །

dakchak sönam kalwar den

We have such good fortune and merit.

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །

dak gi chöyön zhé né kyang

Accept these offerings and then

ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །

tuk la gong shing nangwar dzö

Turn your minds towards us, please.

 

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །

dak dang dro la tuk tsé chir

In your compassion for us and other beings,

ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

nyi kyi dzutrul tu yi ni

Through your miraculous powers,

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་ན། །

jisi chöpa dak gyi na

Remain here, we pray,

དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་དབྱེར་མེད་བཞུགས། །

desi chomden yermé zhuk

For as long as we continue to make offerings.

 

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན།

dza hung bam ho | samaya tishta lhen

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | samaya tiṣṭha lhen

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་། མཎྜལ་ཀྱང་འབུལ་ལ།

With this, samayasattva and jñānasattva merge inseparably. Recite the seven branches from Samantabhadra's Aspiration to Good Actions and garlands of offerings of suitable length. It is also possible to offer a maṇḍala.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so pakchok chenrezik

To you I pray, supremely noble Avalokiteśvara,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན། །

solwa deb so trulpé gyalpo khyen

To you I pray, emanated king: care for me.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རྗེ། །

solwa deb so songtsen gampo jé

To you I pray, Lord Songtsen Gampo.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray, inspire me with your blessings.

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

Grant supreme and ordinary attainments, I pray.

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

changchub sem chok jongwar jingyi lob

Inspire me to master sublime bodhicitta.

འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dro dön pakmé jungwar jingyi lob

Inspire me to benefit beings immeasurably.

སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

trulpé gyalpo khyö dang tsungpar shok

Emanated king, may I become your equal!

ཅེས་དང་།

And:

ཨོཾ་ཨཱཿམ་ཧཱ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ནི་རྨ་ཀཱ་ཡ་དྷརྨ་ར་ཛ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah maha guru lokeshwara nirmakaya dharmaradza sarwa siddhi hung

oṃ āḥ mahāguru lokeśvara nirmakāya dharmarāja sarva siddhi hūṃ

ཞེས་ཀྱང་བཟླ།

Recite this mantra.

སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་གནས་རྣམས་ནས། །

trulpé gyalpö né nam né

From the realms of the emanated king,

སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་ཚོགས་འོད་ཟེར་དང་བཅས་ཆར་ལྟར་བབས། །

ku dang ngak treng chaktsen tsok özer dangché char tar bab

A mass of enlightened forms, mantra-garlands and insignia showers down like rain, accompanied by rays of light.

རང་ལ་ཐིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར་ཐོབ། །

rang la tim zhing wangkur tob

It all dissolves into me, and I receive empowerment.

སྒྲིབ་དག་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་བཞག །

drib dak ku zhi sabön zhak

Obscurations are purified, and the seeds of the four kāyas are implanted.

མཐར་ནི་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། །

tar ni lama rang la tim

Finally the guru dissolves into me,

རང་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོར་གསལ། །

rangnyi trulpé gyalpor sal

And I too appear clearly as the emanated king.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར། །

tukkar da teng hung yik tar

At my heart, upon a moon disc, is the syllable Hūṃ,

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས། །

ngak kyi trengwé korwa lé

Surrounded by the rotating mantra garland,

འོད་འཕྲོས་རང་གཞན་དོན་གཉིས་བྱས། །

ö trö rangzhen dön nyi jé

From which light emanates to accomplish my own and others' welfare,

སྣོད་བཅུད་འཕགས་པའི་སྐུར་གྱུར་བསམ། །

nöchü pakpé kur gyur sam

So that the environment and beings within it become forms of the Noble One.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

om mani padmé hung

oṃ maṇi padme hūṃ

ཅེས་དང་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་བཟུངས་རིང་བཟླ།

Recite as well the long dhāraṇī of eleven-faced Avalokiteśvara.

མཐར་ནི་ལྷ་དང་བླ་མ་རྣམས། །

tar ni lha dang lama nam

Finally, I recognize both the deity and guru

རང་སེམས་གཅིག་གི་རོལ་པར་བལྟ། །

rangsem chik gi rolpar ta

As the singular display of my own mind.

སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི། །

tong dang nyingjé yermepé

And I rest in the basic nature of awareness,

རིག་པའི་གཤིས་ལུགས་ངང་ལ་བཞག །

rigpé shiluk ngang la zhak

In which emptiness and compassion are indivisible.

མཐར་ནི་དགེ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་དང་། །

At the end, dedicate the virtue and recite verses of aspiration and auspiciousness,

རྗེས་སྤྱོད་ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུར་བརྩོན། །

After the session, exert yourself in the ten forms of dharmic activity.

དེས་ནི་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་འགྱུར། །

Through this you will perfect the twofold benefit of self and other.

དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི། །
ཡེར་པ་ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་ནི། །
སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་དྲུག་གི །
སྲོད་ལ་ཉམས་ཤར་ཇི་བཞིན་དུ། །

This guru yoga arose as a vision
While I was in the Moon Cave at Yerpa
At dusk on the sixth day of the Kārtika [i.e., tenth] month,
And I set it in down in writing accordingly.

 

ཡི་གེར་བཀོད་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །
བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བ་དང་། །
བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེའི། །
བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

Through the virtue of this,
May the benefit and happiness of the teachings and beings increase,
And may this become a cause for the inspiration and blessings
Of the great guru and emanated dharma-king to infuse us all.

 

སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "srong btsan sgam po'i bla sgrub ye shes rang shar/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 43–45

 

Version: 1.3-20230925

  1. Tib. chu shel, literally ‘water crystal’, corresponding to the Sanskrit candrakānta, is a gemstone that is said to be formed from the solidified rays of the moon.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept