Supreme Hayagrīva Lineage Prayer

Deities › Hayagrīva | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Red Hayagrīva

༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer to the Lineage of the Supreme Hayagrīva Emanation from the Aural Transmission

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བདེ་ལྡན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད། །

deden dangpö sangye öpakmé

Amitābha, original Buddha within the Blissful realm,

ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །

longchö yongdzok wangchen tachok pal

Perfect sambhogakāya, glorious and mighty Hayagrīva,

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནཱ་གརྫུ་ན་ལ། །

drubpé rigdzin naga dzuna la

And Nāgārjuna, the accomplished vidyādhara—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so düpung tar jé shok

To you I pray: exterminate the forces of Māra!

 

སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང་། །

nangsi wanggyur pema gyalpo dang

Padma Gyalpo, who brought appearance and existence under control,

སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །

nyengyü kabab pema dongak ling

Dongak Lingpa,1 to whom the aural transmission was transmitted,

ཆོས་བདག་སྐྱེས་མཆོག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ།

chödak kyechok gyüpar chepa la

And the lineage for supreme beings entrusted with this Dharma—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so düpung tar jé shok

To you I pray: exterminate the forces of Māra!

 

ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང་། །

yidam wangchen tachok rolpa dang

The yidam deity, mighty and supreme emanation Hayagrīva,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་སོགས། །

khandro chökyong norlha terdak sok

Ḍākinīs, dharmapālas, wealth deities, treasure-keepers and the rest,

པདྨ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ལ། །

pema sung gi kyilkhor rabjam la

All who belong to the infinite maṇḍalas of Lotus Speech—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so düpung tar jé shok

To you I pray: exterminate the forces of Māra!

 

གཞི་ཡི་རིགས་སད་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་ཡིས། །

zhi yi rik sé lam gyi dröpa yi

By awakening the ground potential and traversing the path,

སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་དག་པར་ཤར། །

nangsi tamché döné dakpar shar

May appearance and existence arise in their original purity.2

རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །

také teng sum gongpa ngöngyur né

May we realize the intent of the three neighs of the horse,

འབྲས་བུ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག །

drebu tachok rolpa ngöngyur shok

And actualise the fruition of the supreme Hayagrīva emanation.

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

By Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "snyan brgyud rta mchog rol ba'i brgyud 'debs" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 4: 109–110

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "snyan brgyud rta mchog rol ba'i brgyud 'debs/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 381

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "snyan brgyud rta mchog rol ba'i brgyud 'debs/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 26: 491–492

 

Version: 1.0-20220107

  1. I.e., Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
  2. Note that the Shechen Rinchen Terdzö edition erroneously reads gdon nas in place of gdod nas.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept