Tamdrin Nyenpo Lha Nga Lineage Prayer

Deities › Hayagrīva | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Tamdrin Nyenpo Lha Nga

༄༅། །ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Beautiful Garland of Lotuses

A Prayer to the Lineage of the Rediscovered Treasure, Five-Deity Subjugative Hayagrīva

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །

chökü tönpa kunzang ö min gyur

Dharmakāya teacher, Samantabhadra, Unchanging Light,

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་ཆེན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །

longku tuk chen pema gargyi wang

Sambhogakāya, Great Compassionate One, Lotus Master of the Dance,

སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །

tulku rigdzin pema jungné la

And nirmāṇakāya vidyādhara, Padmasambhava,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so nedön tar jé shok

To you I pray: eliminate all disease and harmful influences!

 

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ། །

mijé zung tob kharchen za tsogyal

Kharchen Za Yeshe Tsogyal, who gained unfailing mnemonic powers,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། །

yeshe chenden bairo tsana dang

Vairotsana, who possesses the eyes of primordial wisdom,

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ལ། །

trulpé terchen chokden gönpo la

And the great emanated tertön Chokden Gönpo,1

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so nedön tar jé shok

To you I pray: eliminate all disease and harmful influences!

 

ཁྲི་སྲོང་རྣམ་རོལ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །

trisong namrol pema do ngak ling

Emanation of Tri Songdetsen, Pema Do-ngak Lingpa,2

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དང་། །

nampar nangdzé lodrö tayé dang

Vairocana in person, Lodrö Thayé,3

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལ། །

drubpé rigdzin nangdzé dorjé la

And the accomplished vidyādhara, Nangdzé Dorje,4

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so nedön tar jé shok

To you I pray: eliminate all disease and harmful influences!

 

སྨིན་གྲོལ་དོན་སྟོན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ། །

mindrol dön tön tsawé lama jé

Noble root guru, who communicates the points of maturation and liberation,

ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་དང་། །

yidam tamdrin nyenpo lha nga dang

The yidam, the five subjugative deities of Hayagrīva,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ལ། །

khandro chökyong norlha terdak la

And ḍākinīs, dharmapālas, wealth deities and treasure-keepers,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ནད་གདོན་མཐར་བྱེད་ཤོག །

solwa deb so nedön tar jé shok

To you I pray: eliminate all disease and harmful influences!

 

བསྙེན་སྒྲུབ་སྐྱེད་རིམ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །

nyendrub kyérim depé naljor gyi

Through the yoga of approach and accomplishment and recitation of the generation phase,

སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི། །

ngön lé tral kyen nedön barché zhi

May we pacify past karma, immediate circumstances, illness, harmful influences and obstacles,

རྫོགས་རིམ་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལམ་ཁྱེར་གྱིས། །

dzokrim duk nga yeshe lamkhyer gyi

And through the perfection stage of transforming the five poisons into wisdom,

རིག་པའི་རྩལ་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

rigpé tsal dzok palchen drubpar shok

May we perfect the strength of awareness and accomplish the great Awesome One!

 

ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

Thus, Chökyi Lodrö composed this prayer in response to a request accompanied by the gift of a divine silk scarf from the attendant Drungyik Tsering Tashi. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "Yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 4: 105–106

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "Yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 379

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "Yang gter rta mgrin gnyen po lha lnga'i brgyud 'debs pad+ma’i phreng mdzes/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 46: 419

 

Version: 1.0-20220404

  1. Rigdzin Chokden Gönpo (1497–1557) was the original discoverer of this treasure. (Dates are from BDRC. Matthew Akester, The Life of Jamyang Khyentse Wangpo, Khyentse Foundation, p. 324 n. 432, gives the year of his death as 1531.)
  2. Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
  3. Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899).
  4. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s own father, Gyurme Tsewang Gyatso, whose secret name was Chimé Nangdzé Dorje.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept