Train Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྨོན་ལམ།

Prayer of Aspiration1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

lama la chaktsal lo

Homage to the Guru!

 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །

chok chu dü sum kün na zhukpa yi

Oceanic victorious ones, residing throughout all

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

tsa sum gyalwa gyatso gong su sol

The ten directions and three times, consider me!

བདག་གི་ཇི་ལྟར་བརྩམ་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །

dak gi jitar tsampé mönlam di

Grant your blessings so that this, my aspiration,

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

gekmé drubpar jingyi lab tu sol

May be fulfilled just so, without impediment.

 

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་དང་། །

tubpé wangpo gönpo jamyang dang

Lord of Sages, protector Mañjughoṣa,

མ་ཕམ་ཕྱག་རྡོར་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ། །

ma pam chakdor jampa lasokpa

Invincible Vajrapāṇi, Maitreya and the rest,

རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་དང་། །

gyal dang dé sé sempa ché nam dang

Victors and your heirs, great bodhisattvas,

ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་སོགས། །

sara ha dang ludrub tokmé sok

Saraha, Nāgārjuna, Asaṅga and the rest,

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་དང་། །

dzamling dzepé shingta ché nam dang

Great pioneers who beautify this world,

པད་འབྱུང་བི་མ་བཻ་རོ་ཆོས་རྒྱལ་དང་། །

pejung bi ma bai ro chögyal dang

Padmākara, Vimala, Vairotsana, Dharma King,

རྨ་གཉག་སྐ་ལྕོགས་ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ །

ma nyak ka chok jowo ati sha

Ma,2 Nyak,3, Kawa,4 Chok,5 Lord Atiśa,

རིན་བཟང་རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། །

rin zang ngok lochen po lasokpa

Rinchen Zangpo, great Ngok Lotsāwa and the rest—

མཁས་དང་གྲུབ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ནི། །

khé dang drubpa gyatsö tsok nam ni

Ocean-like hosts of scholars and adepts

འཕགས་བོད་རིམ་པར་བྱོན་པས་ལེགས་པར་གསུང་། །

pak bö rimpar jönpé lekpar sung

Whose excellent words, as they appeared in India and Tibet,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་བཀྲལ་བར་མཛད་པ་ཡི། །

shé dang drubpé tralwar dzepa yi

Were elucidated through teaching and through practice.

མདོ་སྔགས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་རྣམས། །

do ngak ka dang tenchö mengak nam

Though my own unerring study, contemplation and meditation

མ་ནོར་ཇི་བཞིན་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་ཡིས། །

manor jizhin tö sam gompa yi

On the Words of sūtra and mantra, the treatises and instructions,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །

gyalwé ten la jawa jepar shok

May I be of service to these teachings of the Victorious Ones.

 

ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། །

ngejung tsultrim khang zang nyamgawar

May the delightful mansion of renunciation and discipline

གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །

zhenpen changchub sem kyi nor gyi chuk

Be filled with the riches of altruistic concern and bodhicitta,

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །

sang ngak dorjé tekpé gyaltsen dreng

The victory banner of secret mantra Vajrayāna raised aloft,

སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པས་ནོར་འཛིན་ཁྱབ་པར་ཤོག །

dom sumden pé nordzin khyabpar shok

And the world throng with holders of the three sets of vows.

 

ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས། །

sateng tamché gendün dé nyi kyi

As the twofold saṅgha covers the surface of the Earth,

གང་ཞིང་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་མཐུན་པས། །

gang zhing dedak kün kyang tuktün pé

May all its members maintain perfect harmony,

སྤང་དང་ཀློགས་པའི་བྱ་བར་བརྩོན་པ་དང་། །

pang dang lokpé jawar tsönpa dang

Exert themselves in the activities of renunciation and study,

བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོག །

deshek tenpa chok chur gyepar shok

And cause the Sugata’s teachings to flourish throughout the ten directions.

 

བསྟན་ལ་འཁུ་བའི་ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློ་ཡི། །

ten la khuwé lhamin lalo yi

May the savage thoughts and actions of asuras and barbarians,

བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་གདུག་རྩུབ་རྒྱུན་ཆོད་ཅིང་། །

samjor ngenpé duktsub gyün chö ching

Who are hostile to the teachings, be brought to an end.

རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཡི། །

rikden drakpo khorlo chenpo yi

And through the force of mighty Raudracakrin’s compassion,

ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག །

tukjé shuk kyi yul lé namgyal shok

May we attain perfect victory in the battle with evil forces.

 

ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དགེ་བཅུའི་འབྱོར། །

yangpé gyalkham tamché gé chü jor

May all the countries of this vast world be rich with tenfold virtue,

མི་མཐུན་དུས་ཀྱི་མུན་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །

mitün dü kyi münpa kün zhi né

May all the disharmony and darkness of these times be pacified,

བདེ་དང་དགེ་ལེགས་བརྒྱ་ཕྲག་སྣང་བ་ཡི། །

dé dang gelek gyatrak nangwa yi

And may the youthful sun of happiness dawn

སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་འཆར་བར་ཤོག །

kyipé nyima zhönnu charwar shok

To shine its myriad rays of goodness and wellbeing.

 

བདག་ལ་འབྲེལ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་སྡིག་སྒྲིབ་དང་། །

dak la drel tok tamché dikdrib dang

May all who are connected with me purify misdeeds and obscurations,

སྡུག་བསྔལ་ཞི་ནས་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །

dukngal zhi né tsesö yeshe gyé

Pacify their suffering and increase longevity, merit and wisdom.

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་། །

changchub chok gi gopang tobpa dang

May they attain the level of supreme awakening,

ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་དབང་འབྱོར་ཤོག །

zakmé yönten gyatsor wangjor shok

And gain mastery of an ocean of immaculate qualities.

 

ཅེས་པའང་འཕགས་ཡུལ་ཏ་སི་པུར་རི་ལིའི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་གནས་བཞིན་བྲིས་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This was written in a train carriage in the Land of the Āryas [i.e., India].6 May virtue and excellence increase!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. gsung thor bu/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (rgya gar bir'i par ma/). 2 vols. (BDRC W21814). Vol. 2: 784–786

 

Version: 1.0-20221013

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. Ma Rinchen Chok
  3. Nyak Jñānakumāra
  4. Kawa Paltsek
  5. Chokro Lü’i Gyaltsen
  6. The colophon includes the additional phrase ta si pur, which from the context would appear to indicate a place in India, but is yet to be identified.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept