Prayer to Tsultrim Zangpo

Practices › Prayers | Deities › Avalokiteśvara | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Avalokiteśvara

༄༅། །རྗེ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར་གསོལ་འདེབས།

Prayer to the Supreme Lord of Siddhas Tsultrim Zangpo

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

om mani padmé hung

oṃ maṇi padme hūṃ

ཨོཾ་གྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན།    །

om gyi rangzhin yeshe ngaden

Oṃ signifies the nature possessing the five wisdoms.

སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད།    །

sangye ku nga düpé daknyi

The very embodiment of the five buddha kāyas—

བླ་མ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

lama drub chok tsultrim zangpor

To the guru and supreme adept, Tsultrim Zangpo,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་གྱུར་ཅིག  །

lé ngen dikdrib dakpar gyur chik

Purify my bad karma, misdeeds and obscurations.

 

མ་ནི་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ།    །

ma ni nyingjé drowa kün la

Ma signifies maternal compassion for all beings,

བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་།    །

bu chik tar tsé chenrezik wang

Lord Avalokiteśvara’s love, like that for an only child.

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

tukjé chenpo tsultrim zangpor

To the great compassionate one, Tsultrim Zangpo,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་དྲོངས་མཛོད།    །

rik druk dukngal tso lé drong dzö

Lead us out of the ocean of suffering in the six realms.

 

ཎི་ནི་འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་བརྡལ།    །

ni ni khordé nyampa nyi dal

Ṇi represents the equality of saṃsāra and nirvāṇa.

ཆོས་ཀུན་དུ་མ་རོ་གཅིག་གཟིགས་པའི།    །

chö kün duma ro chik zikpé

To the lord of yogins, Tsultrim Zangpo,

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

naljor wangchuk tsultrim zangpor

Who perceives the single nature of all diverse phenomena,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག  །

chö kün nyamnyi tokpar dzö chik

Help me to realize the equalness of all dharmas.

 

པད་ནི་ཆགས་མེད་རྡུལ་དང་བྲལ་བར།    །

pé ni chakmé dul dang dralwar

Pad represents non-attachment, the unsullied.

ཆོས་ཀུན་མ་འདྲེས་སོ་སོར་རྟོགས་པའི།    །

chö kün ma dré sosor tokpé

To the all-knowing, all-seeing Tsultrim Zangpo,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

tamché khyen zik tsultrim zangpor

Who understands all things precisely without error,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

སོ་སོ་རང་རིག་མངོན་གྱུར་མཛོད་ཅིག  །

soso rangrig ngöngyur dzö chik

Help me to actualize my own self-knowing awareness.

 

མེ་ནི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ།    །

mé ni trinlé bemé lhündrub

Me represents spontaneous and effortless activity,

འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་ཡིད་བཞིན་བསྐང་བ།    །

drowé rendö yizhin kangwa

Fulfilling the hopes and wishes of beings.

དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

gödö künjung tsultrim zangpor

To Tsultrim Zangpo, font of all wants and requirements,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

གདུལ་བྱའི་རེ་སྐོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་མཛོད།    །

duljé rekong lhün gyi drub dzö

Spontaneously fulfil the hopes and wishes of disciples.

 

ཧཱུྃ་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས།    །

hung ni zungdzin nyimé yeshe

Hūṃ is primordial wisdom, free from dualistic perception,

སྒྲིབ་བྲལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟར་ཟབ་པ།    །

dribdral namkhé ying tar zabpa

Unobscured, and as deep as the domain of space itself.

ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོར།    །

jizhin zikpé tsultrim zangpor

To Tsultrim Zangpo, who sees things just as they are,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jin lob

I offer heartfelt prayer: inspire me with your blessings.

ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོས་མཛོད།    །

tukgyü gongpé jinlab pö dzö

Transfer the blessings of your wisdom realization.

 

འདི་ནས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ།    །

di né kyé dang tserab küntu

From this moment on, throughout all my lives to come,

བླ་མ་གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམ་བཟང་པོས།    །

lama drub chok tsul trim zangpö

May Tsultrim Zangpo, supreme lord of siddhas,

རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།    །

jezung rangzhen dön nyi lhündrub

Guide me, spontaneously fulfil my own and others’ aims,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོང་བར་བྱིན་རློབས།    །

jam dang nyingjé jongwar jin lob

And bless me, that I may master love and compassion.

 

བདག་བས་གཞན་གཅེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག  །

dakwé zhen ché changchub sem chok

May the supreme bodhicitta of cherishing others above myself

མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ནས།    །

nyurdu gyü la kyewar gyur né

Swiftly arise within my mindstream,

འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་མི་ངལ།    །

drowé dön drubjé la mi ngal

And may I never tire of working for others’ sake.

མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་བྱིན་རློབས།    །

gönpo khyé dang tsungpar jin lob

Inspire me, O protector, to become your equal.

འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་འབྱུང་བར་བྱིན་རློབས།    །

dro dön khakhyab jungwar jin lob

Bless me to bring benefit to beings, as extensively as space.

 

ཅེས་པའང་ཤིང་བྱ་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༤ལ་འདིའི་རིག་གཏད་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བཏུ།།    །།

Thus, Chökyi Lodrö prayed with faith and devotion on the occasion of preparing for the related knowledge-entrustment empowerment1 on the fourteenth day of Saga Dawa during the Wood Bird year. Siddhir bhavatu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rje grub mchog tshul khrims bzang por gsol 'debs" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 245–246

 

Version: 1.0-20221025

  1. i.e., thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi by Jamgön Kongtrul, which is included in the Rinchen Terdzö.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept