Concise Kings’ Posts Ritual

Practices › Retreat & Solitude | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Virūḍhaka

༄༅། །རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

A Concise Ritual for the Kings’ Posts

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

རྒྱལ་ཐོའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམས།

Arrange the offerings and tormas in front of the kings’ posts. Then say:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔

namdak chöying ngang nyi lé

From within the pure basic space of all things,

རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔

rangjung chöpé pungpo ni

There appears a mass of self-arisen offerings,

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔

kunzang chöpé trin tabü

Immeasurable, like Samantabhadra’s offering clouds,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔

pakyé namkha gangwar gyur

Filling the entire expanse of space.

ༀ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་ཌྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིཌྱ་ཤཔྡ་ཨཱ་ཧཱུྃ།

om benza argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta ah hung

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naividya śabda āh hūṃ

ཞེས་པས་མཆོད་པ་དང༌། ཆོ་ག་ལྟར་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ།

With that, consecrate the offerings. Consecrate the torma according to the respective ritual. Then say:

རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

rang gi nyingga né özer tröpé rirab kyi chok zhi né gyalpo chenpo dé zhi khor dang chepa benza samadza

From my heart centre, rays of light stream forth to invite the Four Great Kings, together with their retinues, from the four directions of Mount Sumeru—vajra samājaḥ!

ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས།

With that, extend the invitation.

ཛཿཧཱུྂ་བཾ་ཧོཿས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ།

dzah hum bam hoh

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ |

With that, imagine that they take a seat, inseparable from the supports.

Offer the tormas by saying the following, three times:

ༀ་དྷྲྀ་ཏ་རཱཥྚ་ཡ་སྭ་ཧཱ༔ ༀ་བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭ་ཧཱ༔ ༀ་བི་རུ་པཱ་ཀྵ་ཡ་སྭ་ཧཱ༔ ༀ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ།

om dhrishtarashtaya soha, om birudhakaya soha, om birupakshaya soha, om baishravanayé soha, saparivara idam balingta khakha khahi khahi

oṃ dhṛtarāṣtrāya svāhā | oṃ virūdhakāya svāhā | oṃ virūpākṣāya svāhā | oṃ vaiśravaṇāya svāhā | saparivāra idaṃ baliṃta khakha khāhi khāhi

Make offerings with:

ༀ་ཙ་ཏུརྨ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་ཌྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིཌྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད།

om tsatur maharadza saparivara argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta pratista soha

oṃ caturmahārāja saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naividya śabda pratīccha svāhā

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེན་གཟིགས་པ་པོ། །

zab ching gyachen zikpa po

To you who see the profound and the vast,

ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །

yulkhor sung dang pakkyepo

Dhṛtarāṣṭra and Virūḍhaka,

སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས། །

chen mi zang dang namtö sé

Virūpākṣa and Vaiśravaṇa—

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི། །

sharlho nubjang chok zhi yi

The Four Great Kings of the east, south, west, and north–

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

gyalchen zhi la chaktsal tö

I pay homage and offer you praise!

ཅེས་བསྟོད།

Thus render praise.

Then enjoin the activities with:

མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

chöjin torma di zhé la

Enjoy this offering and gift of torma,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །

naljor dakchak khor ché la

And bestow on us—practitioners and our retinues—

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

nemé tsé dang wangchuk dang

Good health, long life, and influence,

དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌། །

pal dang drak dang kalpa zang

Glory, renown, and good fortune,

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །

longchö gyachen kün tob ching

Immense enjoyments and luxury,

ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །

zhi dang gyé lasokpa yi

And the attainments of the activities—

ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །

lé kyi ngödrub dak la tsol

Pacifying, increasing, and the rest!

 

དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་བདག་ལ་སྲུང༌། །

damtsik chen gyi dak la sung

Grant your protection to us, who hold the samaya!

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །

ngödrub kün gyi dongdrok dzö

Support us with all the siddhis!

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །

dümin chi dang né nam dang

Annihilate all untimely sickness and death,

གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །

dön dang gek nam mepar dzö

All harmful forces and obstructing spirits!

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །

milam ngen dang tsenma ngen

Crush all negative dreams, negative signs,

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །

jajé ngenpa mepar dzö

Negative deeds and all wrongdoers!

 

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །

jikten dé zhing lo lek dang

Bring peace to the world and bountiful harvests,

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། །

dru nam pel zhing chuk pelwa

May grains and livestock be ever more plentiful,

དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །

gelek pünsum tsokpa dang

A source of every happiness and good,

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །

yi la döpa kün drub dzö

May all that we wish for be accomplished.

ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། གོང་གི་སྔགས་བཞིའི་མཐར།

Append the following to the end of each of the four mantras above, and thereby request them to remain:

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱས་བརྟན་བཞུགས་བྱ།

om supra tishta benzayé soha

oṃ supra tiṣṭha vajraye svāhā

 

Make prayers for auspiciousness with:

གནས་འདིར་ཉི་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །

né dir nyimo delek tsen delek

May this very place itself enjoy happiness and peace, at dusk and at dawn!

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

nyimé gung yang delek shing

May midday too be delightful and comfortable!

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །

nyintsen taktu delek pa

May the auspiciousness of the Three Jewels be ever-present,

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

kyabné könchok sum gyi tashi shok

Causing peace and happiness throughout day and night!

ཅེས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། ཐོ་ལེན་སྐབས་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་བྱིན་རླབས་གོང་ལྟར། སྤྱན་འདྲེན་མི་དགོས། གཏོར་མ་དང་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་བཅོལ་མཐར།

When taking the posts down, arrange offerings and tormas and consecrate them, as above. There is no need to perform the invitation at this stage. Present the tormas, make offerings and praises, and enjoin the activities. Then confess mistakes with:

 

མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །

ma nyé yongsu ma tsang dang

For anything lacking or incomplete,

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །

gangyang nüpa machipé

Or beyond my ability to perform—

འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །

dir ni gyiwa gang nongpa

Whatever mistakes I have committed,

དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །

dé kün khyö kyi zö dzé rik

Please bear witness and forgive them all!

ཞེས་པས་ནོངས་བཤགས།

Then request their departure with:

 

ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །

om, khyé kyi semchen dön kün dzé

Oṃ. You who act for the welfare of sentient beings

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jesu tünpé ngödrub tsol

And bestow accomplishment accordingly,

སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །

sangye yul du shek né kyang

Please depart for your buddhafields,

སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

lar yang jönpar dzé du sol

But return, again and again!

བཛྲ་མཱུཿ

benza muh

vajra muḥ

ཞེས་གཤེགས་གསོལ་བྱ། བཀྲ་ཤིས་གང་རིགས་བརྗོད་ནས་མཆོད་གཏོར་གཙང་སར་གཤེགས། ཐོ་བླངས་ནས་དབེན་སར་བཞག་གོ །

Recite suitable prayers for auspiciousness, then put the offerings and tormas outside in a clean place. Take the posts down and put them away in an isolated place.

 

ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །དགེའོ།། །།

This was written by Khyentse Wangpo. May it bring goodness!

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Laura Swan and Nick Schmidt, ed. Libby Hogg). Edited for and first published on Lotsawa House, 2023.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "rgyal tho bsdus pa". In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 500–501. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.0-20230104

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept