The Flower of Faith

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Jamyang Khyentse Wangpo

༄༅། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག་བཞུགས།

The Fully Blossomed Flower of Faith

A Prayer to the Twenty-Five Founders of Buddha's Teachings in Tibet

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང༌། །

tsa sum kün dü loppön pema jung

Padmasambhava, embodiment of all Gurus, Devas and Ḍākinīs,

མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །

khenchen zhi tso chö gyal tri song zhap

Great Khenpo Śāntarakṣita, and the Dharma-king Tri Songdetsen,

གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །

nupchen sangyé nyang tön nyima ö

Nubchen Sangyé Yeshé and Nyangrel Nyima Özer:

བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ka ter shing ta nga la solwa dep

To you, the five pioneers of the kama and terma, we pray!

 

རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་བླ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཞབས། །

dorjé chang ngö la chen nyingpö zhap

Sachen Kunga Nyingpo, who is Vajradhara in person,

བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །

sönam tsé mo drakpa gyaltsen dang

Sönam Tsemo and Drakpa Gyaltsen,

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

sakya penchen pakpa rinpoché

Sakya Paṇḍita and Chögyal Phakpa.

རྗེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jetsün gong ma nga la solwa dep

To you, the five founders of the Sakya order, we pray!

 

དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་མར་སྟོན་བློ་གྲོས་ཞབས། །

gyé dzé dorjé mar tön lodrö zhap

Marpa Lodrö, who is one with Hevajra,

མི་ལ་རས་ཆེན་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །

milaré chen nyam mé gampopa

Great Milarepa, peerless Gampopa,

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་འགྲོ་མགོན་བསོད་ནམས་གྲགས། །

dü sum khyen pa dro gön sönam drak

Karmapa Düsum Khyenpa and Sönam Drakpa, protector of beings:

བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kagyü gong ma nga la solwa dep

To you, the five founders of the Kagyü tradition, we pray!

 

འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། །

ö pak mé gön palden marmé dzé

Glorious Atisha, the same as Buddha Amitābha,

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །

gyalwé jung né chen nga tsultrim bar

Dromtön Gyalwé Jungné, and Chengawa Tsultrim Bar,

རིན་ཆེན་གསལ་དང་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །

rinchen sal dang zhön nu gyaltsen zhap

Potowa Rinchen Sel and Phuchungwa Shyönnu Gyaltsen:

བཀའ་གདམས་བཤེས་གཉེན་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadam shé nyen nga la solwa dep

To you, the Kadampas' five great spiritual guides, we pray!

 

བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །

tenpé khorlo jétsün tsongkhapa

Venerable Tsongkhapa, who turns the wheel of Buddha's teaching,

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །

gyaltsap chö jé khé drup gé lek pal

Gyaltsab, Lord of Dharma, and Khedrup Gelek Pal,

དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །

géndün drupa penchen chö kyi gyal

Gendün Drubpa and Panchen Chökyi Gyaltsen:

འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamgön yap sé nga la solwa dep

To you five, the emanation of Mañjuśrī and his heirs, we pray!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

dé tar solwa tap pé jin lap kyi

Through the blessing of our reciting this prayer,

བདག་སོགས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད། །

dak sok tsering né mé chö zhin chö

May we and all others enjoy a long life, without illness, and may our lives be meaningful and one with the Dharma!

ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

yong dzin shé nyen chok gi jé zung né

By following these supreme spiritual guides, masters of all traditions,

མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །

nyur du changchup go pang top par shok

May we quickly attain the perfect state of enlightenment!

 

རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་དམ་པ་རྣམས། །

rimé tupten dzinpé dampa nam

May those noble ones who uphold the non-partisan teaching of Buddha

བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ། །

kal gyar zhapten trin lé chok chur pel

Live for hundreds of aeons, and may their activities increase in all directions!

དགེ་འདུན་སྡེ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས། །

géndün dé dang shédrup tenpa gyé

May the Saṅgha increase and may the study and practice of Buddha's teaching spread and grow!

ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

sa sum tashi nangwé khyap gyur chik

May the whole universe and its three worlds be flooded with the sun-light of auspiciousness!

 

ཅེས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །།

Inspired by a vision he had in a dream, the yogi Mañjughoṣa (Jamyang Khyentse Wangpo), one who is completely devoted to the non-sectarian (Rimé) teaching of Buddha, composed this. May virtue abound!

 

| Rigpa Translations, 1997.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. gangtok: gonpo tseten, 1977–1980. Vol. 1: 280–281

 

Version: 1.4-20221121

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept