Guide to Reciting Narak Kong Shak

Practices › Confession | Literary Genres › Reading Methods | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Français | Italiano | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Vajrasattva

༄༅། །ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས།

Guide to Reciting Narak Kong Shak

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཆོ་ག་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་བར་ན་རག་སྐོང་བཤགས་རྐྱང་པ་གཏོང་བའི་ཚེ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གང་རིགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

When you practise Narak Kong Shak by itself, without combining it with any other practice, begin by reciting the Seven Line Prayer and other similar prayers.

Then recite:

བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

lama rigdzin gyalwa zhitrö kyilkhor gyi lhatsok tamché dün gyi namkhar bendza samadza

All the vidyādhara gurus and maṇḍalas of peaceful and wrathful buddhas appear before me in the sky. Vajra samāja!

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལན་གསུམ།

Then recite the eight branch offering “Dorje Lobpön Sangye Pal” three times.

Then recite:

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen dé dangden gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་འབྲལ་བར་ཤོག །

dukngal kün dang dralwar shok

May they be freed from every kind of suffering!

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

dé dang taktu mindral zhing

May they never be without joy and happiness!

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

chö kün nyamnyi tokpar shok

And may they realize the ultimate equality of all phenomena!

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ

dza hung bam ho

Jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ།

The sources of refuge dissolve into me.

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར།

rangnyi kechik gi pal dorjé sempé kur gyur

In an instant I am transformed into the glorious Vajrasattva.

ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་གཉུག་མའི་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བར་གསལ་བ།

With these or similar words, visualize yourself clearly as the deity who is the expression of your innate nature.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨ།

om hung tram hrih a

Oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ a

ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །

lhadzé dang ting ngé dzin lé drubpé chi nang sangwé chötrin ngowo yeshe kyi dütsi la nampa döyön gyi trinpung zé mishepa kuntuzangpö chöpé namrol du gyepar gyur chik

Formed through the coming together of pure substances and samādhi, these outer, inner and secret offering-clouds have the essential nature of wisdom nectar but appear as an inexhaustible cloud-like gathering that includes every variety of sensual stimulant, expanding and increasing until it becomes an immense display of offerings like that of the bodhisattva Samantabhadra.

ཅེས་མཆོད་པའི་བྱིན་རླབས་སྔགས་དང་རོལ་མོ་བཅས་བྱ།

Play music and recite the mantra for blessing the offerings.

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། །

nama sarva tathagaté bayo bisho mukhebé sarva takham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśva-mukhebhyaḥ sarvathā-khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana-khaṃ svāhā

Then say:

རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

rang gi nyingka né özer tröpé lama rigdzin gyalwa zhitro tsa sum chösung rabjam kyi tsok nam dün gyi namkhar benza samadza

From my heart, rays of light shoot out to invoke the vast gatherings of vidyādhara masters, peaceful and wrathful victorious ones, deities of the three roots, and dharma protectors in the sky before me. Vajra samaja!

ཨེ་མ་ཧོཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་སོགས་ནས། ཕྱག་མཆོད་བཞེསཿ ཞེས་གདངས་དང་བཅས་པའི་མཐར་རོལ་མོ། ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ནས་བསྐང་བ་བསྡུས་པའི་བར་གཞུང་ལྟར།

Now chant the first four lines of the practice, from “EMAHO CHOK CHU DÜ SHYI…” to “…CHAK CHÖ SHYÉ” with the proper melody then play music. Continue from YÖNTEN PUNTSOK…” to the end of the Brief Fulfilment, following the instructions in the text.

མཐར། བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཤིས་བརྗོད་ཅི་རིགས་བྱའོ།། །།

At the end, recite the prayer of the Secret Vajra Knot (“LAMA YIDAM…etc.”) and other prayers of dedication, aspiration and auspiciousness.

 

ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །

Written by Khyentse Wangpo.

མངྒ་ལཾ།། །།

Maṅgalam!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2003.

 

Version: 1.5-20230831

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept