Kurukullā Tsok Offering

Practices › Tsok | Deities › Kurukullā | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Kurukullā

༄༅། །རིགས་བྱེད་དབང་མོའི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

Short Tsok Offering to the Powerful Lady Kurukullā

by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཚོགས་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །

ram yam kham, tsokdzé sha nga dütsi nga

Raṃ yaṃ khaṃ! The tsok substances of the five meats and five nectars,

ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔ་ཞུ་བའི་བཅུད། །

yeshe nam nga zhuwé chü

The elixirs derived from the melting of the five wisdoms,

ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པའི་གཏེར། །

khadok dri ro nüpé ter

Are a treasury of perfect colour, smell, taste, and potency,

འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། །

döyön trinpung trowar gyur

Sending out vast clouds of sensory delights.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ

om ah hung ha ho hrih

oṃ āḥ hūṃ ha ho hrīḥ

ཧྲཱིཿ རིགས་བདག་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད། །

hrih, rikdak lama öpakmé

Hrīḥ! Guru Amitābha, lord of the family,

ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །

yidam wangchen tachok pal

Glorious and powerful yidam deity Hayagrīva,

ཁྱད་པར་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ། །

khyepar khandro gyatsö tso

And in particular the consort Kurukullā, chief of infinite ḍākinīs:

དྲན་པས་འཁོར་འདས་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །

drenpé khordé püntsok kün

By thinking of you, all the abundance of saṃsāra and nirvāṇa

དབང་མཛད་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཡུམ། །

wang dzé kurukullé yum

Is brought under our power.

འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཌཱ་ཀི་དང་། །

bumtrak yangpé daki dang

Hundreds of thousands of ḍākinīs,

ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ཡབ། །

lhachen mahadeva yab

The consort—the great god Mahādeva—

བཙུན་མོ་ཨུ་མ་དེ་ཝཱི་སོགས། །

tsünmo umadewi sok

Goddess Umadevī and all others

རབ་འབྱམས་དབང་གི་བཀའ་འཁོར་ཀུན། །

rabjam wang gi kakhor kün

In the infinite magnetizing retinue:

འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །

dir shek tsok kyi chöpa zhé

Come here and enjoy this tsok offering!

སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །

sizhi döyön gyatsö trin

With infinite clouds of sensory delights of saṃsāra and nirvāṇa,

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

namkha dzö kyi tukdam kang

This treasury as vast as the sky, may your wishes be fulfilled!

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས། །

damtsik nyamchak nyetung shak

I confess my impairments, breakages, mistakes and downfalls of samaya!

བརྟན་གཡོའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་སོལ། །

tenyö güpa malü sol

Dispel all degenerations of the world and beings!

ལེགས་ཚོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་། །

lek tsok yönten tamché dang

Bring all that is of benefit, all happiness and all good qualities,

ཁྱད་པར་དམིགས་ཡུལ་སྙིང་རྩ་སྒུལ། །

khyepar mikyul nying tsa gul

Without impediment, under our power.

ཐོགས་པ་མེད་པར་དབང་དུ་བསྡུས། །

tokpa mepar wang du dü

And in particular, move the heart channel of our object of focus,

བདག་ཅག་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྤེལ། །

dakchak tsesö paljor pel

Increase our lifespan, merit and prosperity,

ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་དབང་བཅུ་སོགས། །

lé zhi drub gyé wang chu sok

And cause the four enlightened activities, the eight accomplishments, the ten powers,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབས། །

choktün ngödrub char tar pob

And the ordinary and supreme siddhis to descend like rain!

ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛཱ་ཧོ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི།

om guru déwa dakini kurukullé sapariwara sarva ganachakra pudza ho | maha balingta khahi

oṃ guru-deva-ḍākinī-kurukullā-sarva-saparivāra-gaṇacakra-pūjā hoḥ | mahā-baliṅta khāhi |

ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད།

Recite the hundred-syllable mantra

Remainder

ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཉེན་པོའི་མཐའ་སྐྱོང་བ། །

hrih, kyilkhor nyenpö takyongwa

Hrīḥ! Guardians of the priceless maṇḍala’s boundary,

ལྷག་ལ་དབང་བ་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །

lhak la wangwa drekpé tsok

Hosts of arrogant ones who own the remainder,

འདིར་གཤེགས་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ལྷག་བཞེས། །

dir shek zatung tsoklhak zhé

Come here and accept this tsok remainder of food and drink.

རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།

naljor cholpé trinlé dzö

Carry out the activity entrusted by the yogis!

ཨུ་ཙྩི་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི།

utsita balingta khahi

uccita baliṅ te khāhi

Aspiration

དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

wangdzé khandrö lhatsok la

By making desirable offerings

འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

döyön chöpa pulwa yi

To the gathering of magnetizing ḍākinīs,

རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས། །

lungsem nangwa wang du dü

Wind energy, mind and perception are brought under our power.

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dechen yeshe drubpar shok

May we accomplish the wisdom of great bliss!

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ།

 

མངྒ་ལཾ།

Maṅgalam!

 

ཞེས་པ་འདི་མཛད་བྱང་མི་གསལ་ཀྱང་། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་འཁྲུལ་མེད་ལས་ཞལ་བཤུས་པ་ཡིན་པས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུངས་ཡིན་པར་ངེས་སོ། །

Although the colophon is illegible, since this was copied from the unmistakable handwriting of the lord guru Jamyang Khyentsé Wangpo, it is certainly his own composition.

 

| Translated by Han Kop, 2018.

 

Version: 1.2-20230217

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept