Praise of Jamyang Khyentse Wangpo

Literary Genres › Praise | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Jamyang Khyentse Wangpo

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས། །

In Praise of Jamyang Khyentse Wangpo

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །

pemé gyaltsab do ngak lingpa la

Regent of Padma, Do-ngak Lingpa,

མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

miché tsechik güpé solwa deb

To you I pray with unshakeable, single-pointed devotion:

འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

di chi bardo küntu jingyi lob

In this life, the next, and the bardo state, inspire me with your blessings,

འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

galkyen kün zhi choktün ngödrub tsol

Pacify all impediments, and bestow supreme and ordinary accomplishments!

 

ཞེས་པའང་ནང་སོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་སེང་གེའི་ཞལ་འདོན་དུ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ།

Khyentse Wangpo Pema Ösel Do-ngak Lingpa wrote this for Wangchuk Sengé, a vajra holder of Nangso, who made a wholehearted request from afar for a prayer to be recited. May it bring virtue!

 

|Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bstod pa" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 1: 485

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept