Seven-Heap Maṇḍala Offering

Practices › Maṇḍala Offering | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Mount Sumeru

༄༅། །མཎྜལ་བསྡུས་པ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ།

Concise Seven-Heap Maṇḍala Offering

from the Compendium of Sādhanas

 

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza bhumi ah hung

oṃ vajrabhūmi āḥ hūṃ

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

zhi yongsu dakpa wangchen ser gyi sa zhi

The earth is the golden ground, completely pure, full of beauty and power.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza rekhé ah hung

oṃ vajrarekhe āḥ hūṃ

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།

chi chakri khoryuk gi korwé ü su hung

The circular iron mountain wall completely surrounds it; in the centre is the letter hūṃ

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།

ri gyalpo rirab

Meru, the king of mountains;

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།

shar lüpakpo

In the East is Pūrvavideha,

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།

lho dzambuling

In the South is Jambudvīpa,

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད།

nub balangchö

In the West is Aparagodānīya,

བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

jang draminyen

In the North is Uttarakuru,

ཉི་མ།

nyima

The sun,

ཟླ་བ།

dawa

The moon—

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་དྲིན་ཆེན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་པའི་སྲུང་མ་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །

lha dang mi paljor pünsum tsokpa matsangwa mepa di nyi drinchen tsawa dang gyüpar chepé palden lama dampa nam dang yidam kyilkhor gyi lhatsok sangye changchub sempa dampa chökyong pé sungma nöjin norlhé tsok dang chepa nam la bulwar gyi o

All this, the bountiful wealth of gods and human beings, complete and flawless, I offer to the sublime, gracious and glorious root and lineage gurus, together with the hosts of deities from the maṇḍalas of yidams, the buddhas, bodhisattvas, and hosts of guardians who protect the noble Dharma, as well as yakṣas and wealth deities.

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།

tukjé drowé dönchir zhé su sol

Please accept it, with compassion, for the sake of beings.

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

zhé né jingyi lab tu sol

Having accepted it, please grant your blessings!

ཞེས་དབུལ་ལོ། །

With this, make the offering.

གྲངས་གསོག་ལྟ་བུའི་སྐབས།

When accumulating multiple offerings, use the following:

དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ནི།

Extremely Concise Offering Verses

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sa zhi pö chü juk shing metok tram

The ground is purified with scented water and strewn with flowers.

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirab ling zhi nyidé gyenpa di

It is adorned with Sumeru, the king of mountains, the four quarters of the universe, and the sun and moon;

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangye zhing du mik té pulwa yi

Thinking of it as the blessed buddha-fields, I offer it.

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

By virtue of this offering, may all beings here and now attain the happiness of that pure land!

ཅེས་དབུལ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར་མཎྜལ་གྱི་སྔགས།

With this, make the offering. In any case, at the end recite the mantra of offering the maṇḍala:

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

om guru sarva tathagata sapariwara ratna mandala pudza megha samudra saparana samayé hung

oṃ guru sarva tathāgata saparivāra ratna maṇḍala pūja megha samudra spharaṇa samaye hūṃ

ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །

Recite this.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021. Revised for the Khyentse Vision Project, 2022.

 

Source: "maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. (BDRC W23681). Vol. 3: 149

 

Version: 1.1-20220927

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept