Third Dodrupchen Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

The Third Dodrupchen

༄༅། །རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་མ།

Prayer for the Long Life of the Third Dodrupchen, Jigme Tenpai Nyima

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ།

Oṃ svasti-siddhaṃ!

 

ཀུན༵་བཟ༵ང་འཇིག༵ས་མེད༵་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །

kunzang jikme drubpé yeshe trul

Ever-perfect manifestation of the fearless siddha’s wisdom,

བསྟན༵་པའི༵་ཉི༵་མ༵་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆེ། །

tenpé nyima gyalwé nyugu ché

'Sun of the Teachings', great burgeon of the victorious ones,

ཕྲིན༵་ལས༵་ཀུན༵་ཏུ་ཁྱབ༵་པའི་དཔ༵ལ་ལྡན་པ། །

trinlé küntu khyabpalden pa

Possessing the splendour of enlightened activity that is all-pervasive—

མཁས་བཙུན་བཟ༵ང་པོ༵འི་མཆོག་ཏུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

khétsün zangpö chok tu tsozhé sol

Remain, I pray, as the best of the learned, ethical and kind-hearted.

 

རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སྐུ་འཆི་མེད་མགོན་པོར་བརྟན། །

dorjé zukku chimé gönpor ten

May your vajra form-kāya remain as steadfast as the immortal protector,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་གསུང་སྲིད་ན་སྙན། །

chok lé namgyal lek sung si na nyen

Your excellent speech, triumphant over all, resound throughout existence,

ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་འཁོར་ལོའི་ཐུགས། །

yizhin döpa jowé khorlö tuk

And the wish-fulfilling wheel of your wisdom mind1

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས། །

kalpa gyatsor mi yo tenpar zhuk

Remain stable and unwavering throughout an infinite ocean of aeons!

 

ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ཅིང་། །

tsul né sen sam gompé tar sön ching

Through perfecting the observance of discipline, study, contemplation and meditation,

རབ་འབྱམས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །

rabjam ché tsö tsompé getsen gyi

And through the signs of excellence in exposition, debate and composition,

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཡི། །

tubpé ten la tönpa nyipa yi

May all be auspicious for your excellent deeds as a second Guide

ལེགས་མཛད་ས་གསུམ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

lek dzé sa sum gyepé tashi tsol

To the Sage’s teachings to spread throughout the threefold world.

 

ཅེས་གྲུབ་དབང་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟ་བུར་བཞད་པ་ལས། །ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དཀར་པོ། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན་བཅས་དབང་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།

When the supreme nirmāṇakāya emanation of the precious guru and lord of siddhas appeared like a blossoming white lotus, I, Khyentse Wangpo, the subject who delights the Lake-Born Guru, offered these verses for longevity connected to the bestowal of the name Kunzang Jigme Tenpai Nyima Trinlé Kunkhyab Palzangpo together with the presentation of an auspicious scarf of white silk and images, equal in number to the ten powers, representing the immortal vajra body, speech and mind. Pray, let the gurus, victorious ones and their heirs grant their blessings, so that all these points of aspiration may be fulfilled according to our wishes.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo grub sku phreng gsum pa'i zhabs brtan kun bzang 'jigs med ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 425-426. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.0-20220404

  1. This verse subtly incorporates references to the three deities of long life: Amitāyus, Uṣṇīṣavijayā and Tārā, Wish-Fulfilling Wheel.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept