Wisdom's Bestowal

Deities › Mañjuśrī | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Literary Genres › Reading Methods | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJetsün Drakpa Gyaltsen

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Mañjuśrī

༄༅། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Wisdom’s Bestowal

A Way to Accumulate the Recitation of the Tantra Chanting the Names of Mañjuśrī, Mañjuśrī Nāmasaṅgīti

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡཱ་ཡ།

Namo Guru Jñānakāyāya

འདིར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་གདོན་པའི་གདམས་ངག་ལ་རྣམ་པ་བཞིར་གསུངས་པ་ལ།

Four instructions can be followed to accumulate recitations of the tantra Chanting the Names of Mañjuśrī, Mañjuśrī Nāmasaṅgīti.

I. Recitation as a Praise to Mañjuśrī's Formidable Qualities

ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཞོལ་བར་མི་ནུས་པའི་ལས་དང་པོ་པའམ། རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པས་ཀྱང་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གདོན་པར་འདོད་པས་དད་པ་དང༌། ངེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ།

Beginners who do not practice the profound yoga, and even practitioners of the profound yoga taking breaks between sessions, who wish to recite the tantra as a praise to Mañjuśrī's formidable qualities, should begin by giving rise to a sense of faith, renunciation, and twofold bodhicitta while reciting the following phrases three times in order to take refuge and generate bodhicitta:

བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལ། །

lama sangye chö tsok la

Until enlightenment I take refuge

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu kyab su chi

In the Lama, Buddha, Dharma, and Saṅgha.

གཞན་དོན་རྫོགས་བྱང་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

zhendön dzok jang tob jé chir

To achieve perfect awakening for others,

ཟབ་མོའི་རྒྱུད་སྡེ་བཀླག་པར་བགྱི། །

zabmö gyüdé lakpar gyi

I shall recite this profound tantra.

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ།

Repeat three times. Then:

རང་མདུན་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕྲོག་པའི། །

rang dün namkhar yi trokpé

Ārya Jetsün Mañjuśrī

མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །

chötrin gyatso trikpé ü

Appears instantly in the sky before me,

པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས། །

pé dé den la kechik gi

Seated upon a lotus and moon

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

jetsün pakpa jampé yang

Set amidst cloud-banks of ravishing offerings.

སྐུ་མདོག་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ནི། །

kudok ser gyi lhünpo ni

He shines as brilliant as a mountain of gold

མཚམས་སྤྲིན་གསར་པས་འཁྱུད་བཞིན་མཛེས། །

tsam trin sarpé khyü zhin dzé

Rising above the whitest of clouds,

ཞི་འཛུམ་བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་དཔལ། །

zhi dzum gyé nyi langtsö pal

And with a gentle smile, he is the very epitome of youth,

ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར། །

ngotsar tsenpé pungpor bar

A sixteen year old blazing with all the major and minor marks.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས། །

zhal chik chak zhi dangpo nyi

He has one face and four hands. His first pair of hands

ཤེས་རབ་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་དང༌། །

sherab raldri lekbam dang

Holds a sword of wisdom and a book,

འོག་མས་ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུ་བསྣམས། །

okmé tabshé dazhu nam

While the remaining pair

ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལ་བརྟེན་ནས། །

dawé gyab yol la ten né

Holds the bow of method and the arrow of wisdom.

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

zhab nyi dorjé kyiltrung zhuk

Seated in the lotus posture, he rests his back against a moon.

སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ཤམ་ཐབས་དང༌། །

natsok dar gyi shamtab dang

He wears a skirt of various silks

རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །

rinchen gyen gyi nampar gyen

Adorned with the finest jewels.

ཟུར་ཕུད་ཨུཏྤ་ལར་གནས་པའི། །

zurpü utpalar nepé

His hair, braided with utpala flowers, is tied up upon his crown,

མི་བསྐྱོད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བཅས། །

mi kyö rik kyi dakpor ché

Where the lord of the family Akṣobhya abides.

མཁའ་ལམ་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟ་བུ། །

khalam wangpö zhu tabu

This empty yet apparent kāya of wisdom

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

nangtong zungjuk yeshe ku

Appears clear and vivid –

མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། །

ngönsum zhindu salwar gyur

Like a rainbow in the sky.

ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང༌། །

ema sangye changsem dang

O wonder! Mañjuśrī, you find no equivalent

ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཚངས་དབང་སོགས། །

nyentö ranggyal tsang wang sok

In the appearance of saṃsāra and of nirvāṇa,

སྲིད་ཞིའི་ཉམས་འགྱུར་ཇི་སྙེད་ཀུན། །

sizhi nyamgyur jinyé kün

Amongst buddhas, bodhisattvas,

འཇམ་པའི་དཔལ་ལས་གཞན་མིན་ཕྱིར། །

jampé pal lé zhen min chir

Śrāvakas and pratyekabuddhas,

མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱའི་རྗེས་སོང་བའི། །

tayé shejé jé songwé

Nor are Brahma and Indra – the greatest of the gods – your equal!

མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དང༌། །

tsen dang ku yi köpa dang

Therefore, the names and kāyas that you display

ཡོན་ཏན་མཁའ་དང་སྙོམས་འཇུག་པར། །

yönten kha dang nyom jukpar

In accordance with the infinite array of knowables,

མི་ཕྱེད་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་བློས། །

miché chok tu güpé lö

As well as your qualities, cannot be contained within the vastness of the sky;

ངག་གི་ནོར་བུའི་ཏམྦུ་ར། །

ngak gi norbü tambura

They fill my mind with the greatest, incontrovertible devotion.

ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་གྱི། །

yeshe lüchen jampal gyi

So with a voice that resounds with the gentle beauty of a tamboura,

རྡོ་རྗེའི་མཚན་དོན་ཡང་དག་པར། །

dorjé tsendön yangdakpar

I sing the adamantine names of the embodiment of pure wisdom.

བརྗོད་པའི་གདངས་སུ་འཕོས་པ་ཡིས། །

jöpé dang su pöpa yi

When the liturgy of your adamantine names is set to melody,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྒྱུད་བསྐུལ་བས། །

khyen tsé nü pé gyü kulwé

The qualities of your knowledge, love, and power are invoked,

ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་པ། །

tukjé özer pak yepa

Causing compassion’s brilliance

ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རབ་ཏུ་འཕྲོས། །

sa sum khyabpar rabtu trö

To illuminate the threefold world in all its entirety.

བདག་དང་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dak dang yichen tamché kyi

This recitation banishes the darkness of the twofold obscurations

ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་དང༌། །

tokmé né sak diktung dang

And eliminates the negativity and downfalls

སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ནས། །

drib nyi münpa kün sal né

Gathered by both myself and all others since time without beginning.

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ལ། །

jita jinyé sheja la

It causes the lotus blossom of supreme mind to bloom,

བློ་མཆོག་པདྨོ་རྒྱས་པར་གྱུར།།

lo chok pemo gyepar gyur

Awakening the two knowledges of nature and phenomena in their multiplicity.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ།  ཞེས་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལན་གསུམ་སོགས་ཅི་ནུས་སུ་གདོན། །

With your mind single-pointed in devotion, recite this most regal of tantras as many times as you can.

སྤྲོ་ན།

To elaborate a little you can recite the following:

ཨོཾ་སརྦ་དྷཱརྨཱ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྱི་

om sarva dharma bhava sobhava bishuddha benza a a am ah prakriti parishuddha sarva dharma yad uta sarva tathagata jnanakaya manjushri pari shuddhitam upadayeti am ah sarva tathagata hridaya hara hara om hung hrih bhagavan jnanamurti vagishvara mahapatsa sarvadharma gaganamala dharmadhatu jnanagarbha ah

སྔགས་ཅི་རིགས་པར་བཟླ་ཞིང་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གདོན་པར་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་མཐར།

(or any other mantra you deem appropriate), for to do so is said to be virtuous. Whichever you choose, at its conclusion continue with:

དངོས་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

ngö dang yi lé jungwa yi

Samantabhadra's oceanic clouds of the finest of offerings,

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས། །

kunzang chöpé trin gyatsö

Both actually laid out and mentally conjured,

སྲིད་པ་མཐར་བྱས་དེ་སྲིད་དུ། །

sipa tar jé desi du

Are arranged to fill the whole of existence—

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །

jampal zhönnu nyé gyur chik

May they please you, ever-youthful Mañjuśrī!

Offer with:

ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻཝིདྱ་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད།

om arya manjushri argham padyam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta pratitsa soha

oṃ ārya mañjuśrī arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā

Supplicate with:

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

sé ché gyalwa tamché kyi

Homage to you, Mañjuśrī,

ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་གཅིག་བསྡུས་པ། །

yeshe pungpo chik düpa

Sole embodiment of the wisdom

སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དཔལ་གྱུར་པའི། །

si zhi kün gyi pal gyurpé

Of all buddhas and bodhisattvas.

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jampé yang la chaktsal lo

You bring glory and splendour to all of saṃsāra and nirvāṇa.

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མཚན། །

gönpo khyö kyi dorjé tsen

Protector, with the perfect recitation

ཡང་དག་བརྗོད་པས་རབ་བསྔགས་བདག །

yangdak jöpé rab ngak dak

Of your adamantine names I shall praise you fully—

དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

deng né changchub nyingpö bar

From this moment onward, until my awakening,

དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་གཟུང་བར་མཛོད། །

gyé zhin jesu zungwar dzö

Please hold me in your care with joy.

གནས་སྐབས་ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་དང༌། །

nekab tsul né tö sam dang

Mañjuśrī, sun of speech,

སྒོམ་པའི་བློ་གྲོས་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །

gompé lodrö rabgyé shing

Bless me so that, in the short term,

འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་མཚུངས་མེད་པའི། །

ché tsö tsom la tsungmé pé

The wisdoms of study, contemplation, and meditation will blossom fully,

སྨྲ་བའི་ཉི་མར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mawé nyimar jingyi lob

And I may teach, debate, and compose without equal.

མཐར་ཐུག་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཀུན། །

tartuk shé dang sheja kün

Ultimately, may I achieve the wisdom kāya

མི་ཕྱེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཐོབ་ནས། །

miché yeshe ku tob né

That knows all percepts and things,

འགྲོ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཡི། །

dro nam jampal zhönnu yi

To lead all beings

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་གྱུར་ཅིག

gopang chok la gö gyur chik

To the supreme state of the ever-youthful Mañjuśrī.

ཅེས་གསོལ་བ་གདབ།

Conclude your practice with the following and other suitable prayers and dedications.

གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་འཇམ་པའི་དཔལ། །

zö né trödral jampé pal

Mañjuśrī, you are ever free from elaboration,

རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །

tenjung gyumé ngang tsul gyi

But in the illusory forms of dependent arising

སྣང་ཆར་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་པ། །

nangchar sharwé yeshepa

You burst forth as the embodiment of wisdom,

རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། །

rangzhin chö kyi ying su shek

Which returns to the natural dharmadhātu.

འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

di drubpa lé jungwa yi

By the power of all possible merit

དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །

gewa dak gi gang tobpa

I have created through this practice,

དེས་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dé ni kyewo tamché kyi

May all beings

བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག

deshek sherab tobpar shok

Come to enjoy the wisdom of the Sugatas.

ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཅི་རིགས་པས་མཐའ་རྒྱན་པར་བྱའོ། །

II. Recitation as Secret Mantra by Uniting with Mañjuśrī's Nature

༈ ཡང་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཙོ་བོར་གཞོལ་བས་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་གདོན་ན། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Another method is as follows: Begin with the preliminaries of refuge and bodhicitta, and then recite:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddho ham

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་ནི། །པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས། །ཞེས་པ་ནས། མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། །ཅེས་པའི་བར་གོང་བཞིན་ལ།

Then recite the above prayer starting from, ‘From within emptiness, I instantly appear as Ārya Jetsün Mañjuśrī seated in the sky...’ down to 'appears clear and vivid – like a rainbow in the sky'.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང༌། །

tukkar dawé kyilkhor teng

Upon a moon mandala at my heart

སྐྱེ་མེད་དོན་མཚོན་ཨ་དཀར་པོ། །

kyemé dön tsön a karpo

Appears the symbol of the unborn, a white A.

དེ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་རྒྱུད། །

de le dorjé tsik gi gyü

The vajra sound of the tantra

རྟེན་འབྱུང་སྒྲ་བརྙན་ལྟ་བུའི་ཚུལ། །

tenjung dranyen tabü tsul

Arises like an echo in dependence upon this syllable

སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་སྐྱེ་འགགས་སོགས། །

kyé tsam nyi né kyegak sok

Without fixation on characteristics such as arising or ceasing, and

སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་མ་དམིགས་པ། །

tröpé tsenma ma mikpa

Mindful of the kāya of wisdom

ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

zab sal nyimé yeshé ku

Beyond the duality of profound purity and clear light,

རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ངང་ནས་བཀླག །

jesu drenpé ngang né lak

I will read the tantra.

ཅེས་གསལ་བཏབ་ནས་རྒྱུད་ཅི་ནུས་སུ་བཏོན་མཐར། འདི་བསྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱི་རྒྱས་གདབ་སྟེ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་གོ། །

Thereafter, make your prayers and dedications, such as, ‘By the power of all possible merit...’, and engage in the post-meditative activities.

འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

di drubpa lé jungwa yi

By the power of all possible merit

དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །

gewa dak gi gang tobpa

I have created through this practice,

དེས་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dé ni kyewo tamché kyi

May all beings

བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

deshek sherab tobpar shok

Come to enjoy the wisdom of the Sugatas.

III. Recitation as Secret Mantra by Maintaining One's Yidam Vajra Pride

༈ ཡང་ན་ཡི་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་གདོན་པ་ནི། རང་གི་རྒྱུན་གྱི་ཡི་དམ་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བས། དེའི་བདག་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་པའི་རྗེས། ཁྲོ་བོ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང༌། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས་དམིགས་པ་སོགས་སྔར་བཞིན་ནོ། །

You could also meditate upon the above while holding the divine pride and visualizing yourself as your yidam deity. Any deity is suitable, but if the deity is a wrathful one, change the above moon mandala to a sun mandala. Aside from this, this practice is no different from the practice described above.

IV. Recitation Abiding by Selflessness

ཡང་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཙོ་བོར་གཞོལ་བས་བདག་མེད་པའི་ངང་ནས་གདོན་པ་ནི། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།  ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་དང་སྒྲ་སྙན་བྲག་ཅ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་གདོན་ཅིང་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་བྱའོ། །

Should you wish to practice in an unelaborate, non-conceptual way, begin with the practices of refuge and bodhicitta, then recite the tantra without any deviation from selflessness, never forgetting that all phenomena are dreamlike, and all sounds are echoes. Then dedicate the merit and so on.

 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གདོན་ན། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཐོག་མར་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་གདོན་པའི་སྐབས་ལྟར་བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་གདབ། དེ་ནས་མདུན་དུ་ལྷ་གསལ་གདབ་པ་སོགས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་གདོན་པ་ལ་འཇུག །

To essentialize all these approaches in a brief recitation practice, begin with the preliminary practices of refuge, bodhicitta, and so forth. Instantly visualize yourself as the deity in the way it is described in the yoga of Mañjuśrī. Then imagine the deity Mañjuśrī before you, and recite the tantra as a praise to his formidable qualities.

དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་འཇའ་ཚོན། ངག་བྲག་ཅ། སེམས་སྤྲོས་བྲལ་་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱ།

Never forget that your form appears as if a rainbow, your speech as an echo, and that your mind is like the sky – beyond any and all elaboration.

མཐར་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ་པ་སོགས་སྦྱར་རོ། །

At the conclusion of the recitation, make the offerings, praises, prayers, etc.

Colophon

འདི་རྣམས་ཀྱི་ཁུངས་ནི་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར་མཛད་པ་ལྟར་དང༌། དེར་མ་ཟད་འཁོར་ལོ་བཞི་པའི་རྗེས་སུ་བསྔགས་པ་ལས༑ མཚན་གྱི་དོན་ཕནཚུན་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སྒོམ་པར་བྱེད་་་་་་༼བདག་ཉིད་ལྷར།༽ པ་དང༌། ལྷག་་་་་་༼ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན།༽ པར་མོས་པ་དང༌། དེ་་་་་༼བདག་མེད་པའི༌།༽ ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དག་གིས་ཞེས་གསུངས་པས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་དུ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །

The source of these practices is a text composed by Jetsün Rinpoche Drakpa Gyaltsen that he appended to the transmission of the tantra. In addition, the tantra says in the praise to the Fourth Wheel, having mentioned the significance of each name and also Mañjuśrī's wisdom kāya having manifested, '...meditate with single-pointed mind' (i.e. arise as the deity), 'have great aspiration' (i.e. exceptional qualities), and 'realize suchness' (i.e. selflessness), indicating successively each of these approaches.

དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་བརྩོན་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང༌། སྤོབས་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌༑ ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགོངས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་ཞིང་བསྐྱབ་པ་དང༌། ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་མི་ཁོམ་པར་མི་སྐྱེ་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བ་དང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཟུངས་དང༌། བློ་གྲོས་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་མི་ཉམས་པ་དང༌། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་

Those who exert themselves in this way will receive the continual blessing of the buddhas and bodhisattvas; they will become courageous and be able to influence the śrāvakas and pratyekyabuddhas, and the gods of this world and beyond will protect them. In all future lifetimes, no unfavorable conditions will be theirs; they will know no fear, will always gather favorable conditions, and have great memory, intelligence, ethics, concentration, and so on. They will gain inconceivable qualities, which will not deteriorate but increase, and they will swiftly awaken to the state of perfect buddhahood.

མཚོན་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་ཕན་ཡོན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྔགས་པའི་སྐབས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཁོ་ན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །

As you can see, inconceivable merits are to be gained through the recitation of this tantra. Keep in mind the benefits as mentioned in the sections praising these benefits, and know that the wise will always make a single-pointed endeavor to recite this tantra.

ཞེས་པའང་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྱིར་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུངས་པ་ལ་གཞི་བྱས། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་སྒྲོས་ཟིན་བྲིས་སོགས་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བསྣན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅི། །

To fulfil the needs of both myself and others, this learned hermit Jamyang Khyentse Wangpo took the writings of Jetsün Rinpoche Drakpa Gyaltsen as the basis for this composition, and added a few clarifications from the various sayings and notes of Sakya Paṇḍita. May it prove virtuous!

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ Svasti

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་འཇམ་དཔལ་མཚན་དོན་བརྗོད་པའི་དབྱངས། །

sé ché gyalwé yeshe kuchen jampal tsendön jöpé yang

Chanting the laden names of Mañjuśrī, the embodiment of the wisdom of the Victor and his heirs,

རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོར་ཡོངས་སྣང་ལེགས་གསུང་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་དགེས། །

gyüdé gyatsö nyingpor yong nang lek sung par du drubpé gé

Is the essence of the ocean of tantras manifesting in excellent words; through the merit of printing them,

བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སྦྱིན་བདག་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ། །

tendzin zhabten tenpa dargyé jindak dé zhi paljor pel

May the life of every holder of the teachings be long, the teachings spread and flourish, the benefactors of the four categories see their wealth increase,

འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་དར་བབས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dro kün pendé gatön dar bab künkhyen gopang nyur tob shok

And all wandering beings rejoice in the feast of happiness and well-being, be ever youthful and swiftly attain omniscience.

 

ཅེས་པའང་རྣམ་དཀར་སྒྲུབ་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

This practice was written by the practitioner of virtue Jamyang Khyentsé Wangpo. May it be virtuous!

 

| Translated by Sean Price (Gelong Tenzin Jamchen), 2014.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po . "'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rgyud kyi bklags thabs ye shes grub ster/." In bka' ma rgyas pa. Kalimpong, W.B.: Dupjung Lama, 1982-1987. BDRC W19229. Vol. 4: 31–38.

 

Version: 1.5-20230405

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept