Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Loter Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Loter Wangpo

Jamyang Loter Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས།

Guru Yoga of Jamyang Loter Wangpo

by Jamyang Loter Wangpo

 

བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

dak gi chiwor pé dé teng

Above my head upon a lotus and moon

འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ནི། །

jamyang lo ter wangpo ni

Is Jamyang Loter Wangpo,

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་སྐུ་ཤ་རྒྱས། །

kar mar dangden ku sha gyé

White with a reddish glow and stout in figure.

ཕྱག་གཉིས་གླེག་བམ་བགྲངས་ཕྲེང་འཛིན། །

chak nyi lek bam drang treng dzin

His two hands hold a book and rosary.

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་པཎ་ཞུ་གསོལ། །

chögö nam sum pen zhusol

He wears the three dharma robes and paṇḍita hat.

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །

né sum dru sum özer gyi

Light rays emerge from the three syllables at this three centres,

མཆོག་གསུམ་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །

chok sum chendrang yermé tim

To invite the Three Jewels, who dissolve into him inseparably.

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་འགྱུར། །

kyabné kündü ngowor gyur

So that he becomes the embodiment of all sources of refuge.

ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཚོགས་བསགས་བྱ། །

yenlak dünpé tsok sakja

I accumulate merit through the seven-branch practice

བླ་མའི་གསོལ་འདེབ་ཅི་ནུས་གདོན། །

lamé sol deb chinü dön

And I recite as many prayers to you, the guru, as I can.

ཐུགས་སྲོག་དྷཱིཿ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །

tuk sok dhih tar ngak kyi kor

At your heart is the vital syllable Dhīḥ, surrounded by the mantra,

འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་མྱུར་འགྲུབ་གྱུར། །

ö trö dön nyi nyur drub gyur

From which light radiates, swiftly accomplishing twofold benefit.

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷཱིཿནིདྷི་ནྡྲ་ཡ་ཧཱུྃ །

om ah guru mandzu ghosha dhih nidh indraya hung

Oṃ āḥ guru mañjughoṣa dhīḥ nidhindraya hūṃ

ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་བཟླས་པའི་མཐར།

Recite this mantra a hundred or a thousand times. Then continue with:

བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །

lamé né sum dru sum lé

From the three syllables at the guru’s three centres

འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་པོ། །

özer kar mar ting sumpo

Rays of light—white, red and blue—emerge one by one,

རིམ་དང་གཅིག་ཆར་རང་གནས་ཐིམ། །

rim dang chikchar rangné tim

Then all together, and dissolve into my own three centres.

དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་དག །

wang zhi tob ching drib zhi dak

I receive the four empowerments, purify the four obscurations,

སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག །

ku zhi sabön gyü la zhak

And the seeds of the four kāyas are implanted in my mindstream.

སླར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

lar yang solwa tabpé tü

Then, through the force of my prayers,

བླ་མ་ཚང་བུག་སྒོ་ནས་བྱོན། །

lama tsang buk goné jön

Enters my head at the aperture of Brahma,

སྙིང་གའི་པདྨོ་རྒྱས་པར་བཞུགས། །

nyinggé pemo gyepar zhuk

And takes his place on the open lotus of my heart.

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་ཡོན་ཀུན་ནས་འཁྱིལ། །

töpa gyatsö chöyön künné khyil

There are waters of oceanic learning that gather and swirl,1

ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བདུག་སྤོས་སྤྲིན། །

yönten metok tsultrim dukpö trin

Flowers of virtue and clouds of the incense of ethical conduct,

ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་དད་པའི་སྤོས་ཆུའི་མཚོ། །

sherab drönmé depé pö chü tso

There are lamps of wisdom and a lake that is perfumed with faith.

ཏིང་འཛིན་བདུད་རྩིའི་ཞས་ཟས་དམ་པ་དང༌། །

tingdzin dütsi zhé zé dampa dang

There is the sublime sustenance of samādhi’s elixir,

བསྟོད་དབྱངས་སྙན་པའི་སིལ་སྙན་སྒྲ་འབྱིན་ཞིང༌། །

tö yang nyenpé silnyen dra jin zhing

And music that resounds in melodious songs of praise.

ཀུན་ནས་སྙིང་བརྩེ་རྣམ་དཔྱོད་སྤོབས་པ་ཡིས། །

künné nying tsé namchö pobpa yi

There are parasols of benevolence, pennants of discernment,

གདུགས་དང་བ་དན་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བ་ཡིས། །

duk dang baden gyaltsen drengwa yi

And victory banners raised aloft in courageous eloquence.

བདག་ལུས་གཞལ་མེད་ཁང་མཛེས་རབ་བརྒྱན་ནས། །

dak lü zhalmé khang dzé rab gyen né

This celestial mansion of my body, so beautifully adorned

སྙིང་གི་ཆུ་སྐྱེས་ཐིག་ལེའི་ཟླ་རྒྱས་ལ། །

nying gi chukyé tiklé da gyé la

I offer to the Lord of Dharma who resides forever

བརྟན་པར་བཞུགས་པའི་ཆོས་རྗེ་མཆོད་བགྱིད་ཅིང༌། །

tenpar zhukpé chöjé chö gyi ching

On the full moon and blossoming lotus of my heart.

ངེས་པར་འདུན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །

ngepar dünpé yi kyi soldeb kyi

With a mind of certain aspiration, I pray to you:

འགྲོ་བའི་བླ་མ་རྟག་ཏུ་མཉེས་གྱར་ཅིག །

drowé lama taktu nyé gyar chik

Master to all beings, may you always be pleased!

བསྔོ་སྨོན་བྱའོ།།

Recite prayers of dedication and aspiration.

 

ཞེས་པའང་མཁར་མདོ་གྲྭ་ཚང་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར། ༧བློ་གཏེར་དབང་པོས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །མངྒ་ལཾ།། །།

In response to a request from Ngawang Rabgye of Khardo Dratsang, this was composed by Loter Wangpo. May virtue and excellence increase. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Version: 1.1-20210909

  1. This and the following lines, which the author suggests to add at this point, are from the offering prayer known as the Töpa Gyatsoma composed by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chogyal-pakpa-lodro-gyaltsen/topa-gyatso
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept