The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Prayer to Jatsön Nyingpo

English | Español | བོད་ཡིག

༄༅། །རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer to Rigdzin Jatsön Nyingpo

by Jatsön Nyingpo

 

ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀ་དག་རང་བྱུང་ལས། །

hrih, machö lhündrub kadak rangjung lé

Hrīḥ! From self-arising primordial purity and unaltered spontaneous presence

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནི། །

chiryang charwé riktsal gyutrul ni

You arose as the magical expression of rigpa appearing in any form—

གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསྟན་འཛིན་བང་རི་བ། །

sang ngak nyingmé tendzin bang riwa

Bangriwa,1 upholder of the Nyingma teachings of secret mantra —

ཨོ་རྒྱན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen letro lingpar solwa deb

Orgyen Letro Lingpa, to you I pray!

 

དང་པོ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ལེགས་པར་སྦྱངས། །

dangpo dogyü mengak lekpar jang

Initially, you trained thoroughly in sūtras, tantras and pith instructions;

བར་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་བསྒྲུབས་པ་ཚུགས། །

bardu kyedzok yermé drubpa tsuk

Then, you accomplished the inseparability of development and completion;

ཡང་དག་དོན་གྱི་རབ་འབྱམས་བང་རི་བ། །

yangdak dön gyi rabjam bang riwa

Bangriwa, master of the absolute meaning of reality —

རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin jatsön nyingpor solwa deb

Rigdzin Jatsön Nyingpo, to you I pray!

 

རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཡང་སྤྲུལ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ། །

gyalwang pemé yangtrul gejong tsul

Emanation of Padmākara, king of victorious ones, in the form of a monk,

བསྐལ་དུས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །

kaldü nyikmé drowé pal du shar

You appeared as beings’ splendour in this time of degeneration,

བདག་འཛིན་རུ་ཏྲ་འཇོམས་པའི་བང་རི་བ། །

dakdzin rudra jompé bang riwa

Bangriwa, destroyer of the rudra of ego-clinging —

སྔགས་འཆང་ཧཱུྃ་ནག་མེ་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngakchang hung nak mebar la solwa deb

Ngakchang Hungnak Mebar, to you I pray!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

detar solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of praying in this way,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །

nekab tartuk ngödrub charbeb shing

May the rain of temporary and ultimate accomplishments shower down,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་གྱུར། །

khyentsé nü den jalü öpung gyur

And may we attain the rainbow body, radiant and endowed with wisdom, compassion and capacity—

བདག་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dakzhen kyilkhor chik tu drubpar shok

I and others all together in a single maṇḍala.

 

ཅེས་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ལ་ཉིན་རེ་ཚར་དྲུག་གམ་ལྔའམ་གསུམ་མམ་ཚར་རེ་མ་ཆག་པར་འདོན་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མི་འགྲོ། ཀོང་པོ་གཙང་སྦུག་ཏུ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་སྦྱར་བའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

If you can recite this prayer to Rigdzin Jatsön Nyingpo six, five or even three times a day without interruption, you will never go to the three lower realms. Rigdzin Jatsön Nyingpo wrote this in Kongpo Tsangbuk. Maṅgalaṃ!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

 

Source: blo gros mtha' yas, ed. rin chen gter mdzod chen mo/. 70 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008 (BDRC W1KG14). Vol. 8: 365

 

Version: 1.2-20221119

  1. The one from Bangri. Jatsön Nyingpo founded the monastery of Bangri Jokpo (bang ri 'jog po) in Kongpo in the early seventeenth century.
Jatsön Nyingpo

Jatsön Nyingpo

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept