Prayer to Jatsön Nyingpo

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJatsön Nyingpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jatsön Nyingpo

Jatsön Nyingpo

Further Information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer to Rigdzin Jatsön Nyingpo

by Jatsön Nyingpo

 

ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀ་དག་རང་བྱུང་ལས། །

hrih, machö lhündrub kadak rangjung lé

Hrīḥ! From self-arising primordial purity and unaltered spontaneous presence

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནི། །

chiryang charwé riktsal gyutrul ni

You arose as the magical expression of rigpa appearing in any form—

གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསྟན་འཛིན་བང་རི་བ། །

sang ngak nyingmé tendzin bang riwa

Bangriwa,1 upholder of the Nyingma teachings of secret mantra —

ཨོ་རྒྱན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgyen letro lingpar solwa deb

Orgyen Letro Lingpa, to you I pray!

 

དང་པོ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ལེགས་པར་སྦྱངས། །

dangpo dogyü mengak lekpar jang

Initially, you trained thoroughly in sūtras, tantras and pith instructions;

བར་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་བསྒྲུབས་པ་ཚུགས། །

bardu kyedzok yermé drubpa tsuk

Then, you accomplished the inseparability of development and completion;

ཡང་དག་དོན་གྱི་རབ་འབྱམས་བང་རི་བ། །

yangdak dön gyi rabjam bang riwa

Bangriwa, master of the absolute meaning of reality —

རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin jatsön nyingpor solwa deb

Rigdzin Jatsön Nyingpo, to you I pray!

 

རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཡང་སྤྲུལ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ། །

gyalwang pemé yangtrul gejong tsul

Emanation of Padmākara, king of victorious ones, in the form of a monk,

བསྐལ་དུས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །

kaldü nyikmé drowé pal du shar

You appeared as beings’ splendour in this time of degeneration,

བདག་འཛིན་རུ་ཏྲ་འཇོམས་པའི་བང་རི་བ། །

dakdzin rudra jompé bang riwa

Bangriwa, destroyer of the rudra of ego-clinging —

སྔགས་འཆང་ཧཱུྃ་ནག་མེ་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngakchang hung nak mebar la solwa deb

Ngakchang Hungnak Mebar, to you I pray!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

detar solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of praying in this way,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །

nekab tartuk ngödrub charbeb shing

May the rain of temporary and ultimate accomplishments shower down,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་གྱུར། །

khyentsé nü den jalü öpung gyur

And may we attain the rainbow body, radiant and endowed with wisdom, compassion and capacity—

བདག་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dakzhen kyilkhor chik tu drubpar shok

I and others all together in a single maṇḍala.

 

ཅེས་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ལ་ཉིན་རེ་ཚར་དྲུག་གམ་ལྔའམ་གསུམ་མམ་ཚར་རེ་མ་ཆག་པར་འདོན་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མི་འགྲོ། ཀོང་པོ་གཙང་སྦུག་ཏུ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་སྦྱར་བའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

If you can recite this prayer to Rigdzin Jatsön Nyingpo six, five or even three times a day without interruption, you will never go to the three lower realms. Rigdzin Jatsön Nyingpo wrote this in Kongpo Tsangbuk. Maṅgalaṃ!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

 

Source: blo gros mtha' yas, ed. rin chen gter mdzod chen mo/. 70 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008 (BDRC W1KG14). Vol. 8: 365

 

Version: 1.2-20221119

  1. The one from Bangri. Jatsön Nyingpo founded the monastery of Bangri Jokpo (bang ri 'jog po) in Kongpo in the early seventeenth century.