The Sixteen Elders

Deities › Sixteen Arhats | Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Buddha and the 16 Arhats

Further information:
Download this text:

༄༅།  །གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་བཞུགས་སོ། །

A Practice of Paying Homage and Making Offerings to the Sixteen Elders

by Jigme Lingpa

 

འོད་སྣང་ལས་གྲུབ་གསེར་གྱིས་གཞིའི་དབུས། །

ö nang lé drup ser gyi shy’i ü

In the centre of a golden ground made of radiant light,

རྟ་བབས་སྤངས་པའི་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། །

ta bab pangpé rin chen zhal mé khang

Is the jewelled palace without steps or tiered pediments,

མཐའ་བསྐོར་ཏཱ་ལའི་ལྗོན་པ་སྤོས་ཆུའི་ཀླུང་། །

ta kor talé jönpa pö chü lung

Surrounded by palm trees and fragrant streams.

དབུས་སུ་པདྨ་སྟོང་ལྡན་གེ་སར་སྟེང་། །

ü su pema tong den gesar teng

In its centre, upon a thousand-petalled lotus,

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་རྣམས། །

tubpa chok dang neten chu druk nam

Is the supreme sage together with the sixteen elders,

ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །

nyentö dra chom mangpö khor dang ché

Surrounded by many śrāvaka arhats:

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

tukjé chenpö gong té shek su sol

Consider us with compassion: come now, we pray!

ཉེར་སྤྱོད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །

nyer chö trashi dzé tak gyalsi dün

We present offerings, auspicious substances and the seven emblems of royalty,

ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཤིང་རྟས་དྲངས་ཏེ་འབུལ། །

yenlak dünpé shingté drang té bul

All drawn upon the chariot of the seven-branch practice.

རྒྱལ་བ་སྟོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཆོས་ནི། །

gyalwa tön chok khyö kyi damchö ni

Victorious one, supreme teacher, your sacred Dharma

མདོ་སྡེ་དང་ནི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ། །

do dé dang ni ngönpé dé nö dé

Includes the sūtra and abhidharma collections,

བསྟན་པའི་ལམ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་སྟོན་པ་ནི། །

tenpé lam söl ji zhin tönpa ni

And that which highlights the rules of proper conduct,

དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཉིད་ཡིན་པས། །

damchö dulwé dé nö nyi yinpé

Which is the collection of the vinaya dharma.

དེ་འཛིན་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ནི། །

dé dzin pakpé neten chu druk ni

The sixteen noble elders who uphold these teachings,

སློབ་པ་མིན་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་ཟིན་ཡང་། །

lobpa minpé go pang nyé zin yang

Appear as śrāvakas for the sake of the teachings and beings,

བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

tendrö dön du nyen tö tsul zung né

Even though they have attained the level beyond training,

བསྟན་པ་མ་ནུབ་བར་དུ་བཞུགས་ཕྱག་འཚལ། །

tenpa ma nub bar du zhuk chak tsal

And will remain as long as the teachings endure—to them I pay homage!

དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སོགས། །

drenpa nyewar zhakpa sok

Great shrine-like monuments of infinite pure qualities,

རྣམ་བྱང་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །

nam jang gyatsö chö dong ché

Such as the applications of mindfulness and the rest,

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུའི་སྐུ། །

ser gyi lhunpo tabü ku

Their bodies like mountains of burnished gold:

སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tönpa drang song la chak tsal

Teacher and sages, to you we pay homage!

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ལ། །

gangri chen po tisé la

We pay homage to the noble elder Aṅgaja,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །

pakpa neten yenlak jung

Who dwells on the great snow-capped peak of Kailash,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang sum gyé kor

Surrounded by one thousand three hundred arhats,

སྤོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

pö por ngayab dzin chak tsal

And holds an incense burner and fly whisk:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

དྲང་སྲོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ན། །

drang song ri yi shel nak na

We pay homage to the noble elder Ajita,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མི་ཕམ་པ། །

pakpa neten mipam pa

Who dwells in the crystal forest on Sage Mountain,

དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom gya trak chik gi kor

Surrounded by a hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ལོ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན། །

loma dünpé ri puk na

We pay homage to the noble elder Vanavāsin,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །

pakpa neten nak na né

Who dwells in a cave on Seven Leaf Mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhi gyé kor

Surrounded by one thousand four hundred arhats,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzub ngayab dzin chak tsal

And holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཟངས་གླིང་ན། །

dzambu ling gi zang ling na

We pay homage to the noble elder Kālika,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ནི། །

pakpa neten düden ni

Who dwells on Copper Island in Jambudvīpa,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

Surrounded by one thousand one hundred arhats,

གསེར་གྱི་རྣ་ཀོར་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

ser gyi na kor dzin chak tsal

And holds golden earrings:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

singala yi ling na ni

We pay homage to the elder Vajrīputra,

གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་མོ་ཡི་བུ། །

neten dorje mo yi bu

Who dwells in the land of Śrī Laṅka,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་སྟོང་གིས་བསྐོར། །

drachom chenpo tong gi kor

Surrounded by a thousand great arhats,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzub ngayab dzin chak tsal

And holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ན་གླིང་ན། །

chuwo ya mu na ling na

We pay homage to the noble elder Śrībhadra,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནི། །

pakpa neten zangpo ni

Who dwells on an island in the Yamunā river,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

Surrounded by one thousand two hundred arhats,

ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gestures of teaching the Dharma and equanimity:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

གནས་མཆོག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་ནི། །

nechok khaché yul na ni

We pay homage to the noble elder Kanakavatsa,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །

pakpa neten ser be’u

Who dwells in the supreme land of Kashmir,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo nga gyé kor

Surrounded by five hundred great arhats,

རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen zhakpa dzin chak tsal

And holds a jewelled chain.

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི། །

nub kyi balang chö na ni

We pay homage to Kanakabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་ལ། །

bhara dha dza ser chen la

Who dwells on the western continent of Godānīya,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo dün gyé kor

Surrounded by seven hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི། །

chang gi dra mi nyen na ni

We pay homage to the noble elder Bakula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །

pakpé neten bakula

Who dwells on the northern continent of Uttarakuru,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gü gyé kor

Surrounded by nine hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi ne’u lé dzin chak tsal

And holds a mongoose with his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

tri yang ku yi ling na ni

We pay homage to the noble elder Rāhula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpé neten dra chen dzin

Who dwells in the land of Priyaṅgu,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

Surrounded by one thousand one hundred arhats,

རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen sok zhu dzin chak tsal

And holds a jewelled crown:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ། །

cha gö pungpö riwo la

We pay homage to the elder Kṣudrapanthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་བསྟན། །

pakpé neten lam tren ten

Who dwells on Vulture Peak mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang druk gyé kor

Surrounded by one thousand nine hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ན་ནི། །

shar gyi lü pak ling na ni

We pay homage to Piṇḍolabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

bhara dha dza sö nyom len

Who dwells on the eastern continent of Pūrvavideha,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

Surrounded by a thousand arhats,

གླེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

lekbam lhungzé dzin chak tsal

And holds a text and alms bowl:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ལྷ་གནས་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ན། །

lha né sum chu tsa sum na

We pay homage to the noble elder Panthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་བསྟན་ནི། །

pakpé neten lam ten ni

Who dwells in the heaven of Thirty Three,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gu gyé kor

Surrounded by nine hundred great arhats,

ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché lek bam dzin chak tsal

And makes the gesture of teaching the Dharma while holding a text:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །

ri yi gyalpo ngö yang la

We pay homage to the noble elder Nāgasena,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡི་སྡེ། །

pakpé neten lu yi dé

Who dwells on the slopes of Mount Meru,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

Surrounded by one thousand two hundred arhats,

བུམ་པ་མཁར་བསིལ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

pumpa khar sil dzin chak tsal

And holds a vase and monk’s staff:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་བི་ཧུ་ལར། །

ri yi gyalpo bi hu lar

We pay homage to the noble elder Gopaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །

pakpé neten bé ché ni

Who dwells on Bihula, king of mountains,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhi gyé kor

Surrounded by one thousand four hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi lek bam dzin chak tsal

And holds a text in his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །

ri yi gyalpo gang chen la

We pay homage to the noble elder Abhedya,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མི་ཕྱེད་པ། །

pakpé neten miché pa

Who dwells among the king-like Snowy Peaks,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

Surrounded by a thousand arhats,

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chang chub chöten dzin chak tsal

And holds an enlightenment stūpa:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨཱ་ཏ། །

pakpé genyen dharma ta

We pay homage to the noble upāsaka Dharmatāla,

རལ་པ་ཐོད་བཅིངས་གླེགས་བམ་ཁུར། །

ralpa tö ching lekbam khur

Whose hair is in a topknot and who carries volumes of Dharma,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་ན་བཞུགས། །

nangwa tayé dün na zhuk

Who sees Amitābha in the sky before him,

རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

nga yab pumpa dzin chak tsal

And who holds a fly-whisk and vase:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །

yul khor sung dang pak kyé po

Dhṛtarāṣṭra, Virūḍhaka,

སྤྱན་མི་བཟང་དང་ནམ་ཐོས་སྲས། །

chen mi zang dang nam tö sé

Virūpakṣa and Vaiśravaṇa

རང་རང་འཁོར་འདུལ་སྒོ་བཞི་སྐྱོང་། །

rang rang khor dül go zhi kyong

Controlling their own retinues and guarding the four gateways—

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyal chen zhi la chak tsal lo

To the four great kings, we pay homage!

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

 

ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པ་མཆོག་ལྡན་གཟུགས། །

lhakpé tsultrim labpa chok den zuk

With the supreme training in higher ethical discipline,

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ནི། །

tenpé zhima damchö dülwa ni

The foundation of the teachings, the noble vinaya,

འཇིགས་སྐྱོབ་ལེགས་སྨོན་བློ་དང་མ་འདྲེས་པར། །

jik kyop lek mön lo dang ma drepar

Untainted by protection from fear or hopes for advantage,

འཁོར་བའི་རང་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་རུ། །

khorwé rangzhin dukngel denpa ru

But recognizing the nature of saṃsāra as true suffering,

ཤེས་ནས་དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བྱེད་ཅིང་། །

shé né dé gyu kunjung pong ché ching

And avoiding its cause, the true origin,

ལམ་གྱི་བདེན་པ་ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་དང་། །

lam gyi denpa lé dré lumé dang

May we practise the true path of infallible cause and effect,

གཞན་གནོད་གཞི་བཅས་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་གཞི་བརྟག །

zhen nö zhi ché gé jong chö zhi tak

Examine the foundation of virtuous practice, so as to avoid harm to others together with its cause,

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །

nyi gya nga chu pongwé tsultrim dang

And with the discipline of avoiding two hundred and fifty infractions,

བཅུ་བདུན་བླང་བྱ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ། །

chubdün pangja jukpé tsultrim la

And the discipline of maintaining the seventeen bases,

ཕམ་ལྟུང་ཉེས་བྱས་ལྷག་མའི་སྐྱོན་བྲལ་ཞིང་། །

pam tung nyé ché lhakmé kyön dral zhing

Untainted by violations, infractions or partial offences,

གཞི་གསུམ་ཆོ་གས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཁམས། །

zhi sum chogé nampar jangwé kham

And made pure through the three basic rituals,1

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་སོགས་དགེ་སྦྱོང་འབྲས་བུ་བཞིར། །

gyün du zhuk sok gejong drebu zhir

May we realize the four results—stream-entry and the rest,

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ལྷག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། །

ngönpar chang chub lhakpé samten dang

And may we follow the higher training in meditative concentration

ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་བྱང་བའི་གཟུགས། །

lhakpé sherab nampar jangwé zuk

And the higher training in wisdom, so that our pure form

དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་ས་བརྒྱད་ཀྱིས། །

karpo nampar pelwé sa gyé kyi

Is increasingly refined through the eight stages,

འགོག་བདེན་མངོན་གྱུར་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་ཤོག །

gok den ngön gyur drachom tobpar shok

And actualizing true cessation, we attain the level of an arhat!

 

ཅེས་པའང་མོས་ལྡན་གྱི་སློབ་མའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཉི་གྲགས་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ངོར། ཁ་ཆེ་པཎྜིཏའི་གསུང་རང་སོར་བཞག་ལ་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་བསྣན་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་དབུར་སྟོད་འབྲི་གུང་དུ་སྦྱར་བའོ།། །།

In response to a request from the supreme of devoted disciples, the Third Nyidrak Rinpoche, I, Dzogchen Rangjung Dorje, composed this in Drikung in the Upper Central Horn of Tibet by leaving untouched the words of the Kashmiri Paṇḍita and adding some verses at the beginning and end.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

  1. i.e., the rainy season retreat, vow-restoring ceremony, and release ceremony for concluding the rainy season retreat.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept