Song of the Feast

Practices › Tsok | Literary Genres › Songs and Poems | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Detail from a thangka showing a tsok offering

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚོགས་གླུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་བཞུགས་སོ། །

Song of the Feast (Tsok Lu)

by Rigdzin Jigme Lingpa

 

ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྟེང་དུ། །

lé mön tendrel paksam jönshing gi tengdu

On top of a wish-fulfilling tree, the auspicious coincidence of karma and aspiration,

རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་ཡང་ཕེབས་བྱུང༌། །

gyagar shar gyi maja zhönnu yang peb jung

The youthful peacock of eastern India has arrived.

རྨ་བྱའི་གདུགས་སྐོར་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་བསྒྱུར་དང༌། །

majé duk kor dampé chö chok la gyur dang

When the display of the peacock becomes holy Dharma,

གཞོན་པ་ང་ཚོས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཞིག་ཟིན་ཡོང༌། །

zhönpa ngatsö tarpé lam na zhik zin yong

We youthful ones are set onto the path of liberation.

 

བསོད་ནམས་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ཤིང་རྟ་ལ་ཕེབས་པའི། །

sönam chi kyi gyalmö shingta la pebpé

On the chariot of the meritorious queen of spring,

ལྷོ་མོན་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གྱི་ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་སྙན། །

lho mön shinglö tsal gyi khujuk gi sung nyen

From the tree-groves of Mon in the south has come the cuckoo-bird with its sweet song,

ཡ་གི་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་གླིང་བུ་ལས་སྙན་པ། །

yagi drizé bumö lingbu lé nyenpa

Sweeter than the music of the flutes of the daughters of the gandharva above.

དབྱར་གསུམ་ནམ་ཟླ་བསྲོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཡག་བྱུང༌། །

yar sum namda sowé tendrel la yak jung

How good the excellent coincidence of the flourishing three months of summer!

 

འདིར་འདུས་ལས་སྨོན་མཐུན་པའི་རྡོ་རྗེའི་དང་སྤུན་གྲོགས། །

dir dü lé mön tünpé dorje dang pündrok

Gathered here are the vajra brothers and sisters whose karma and aspirations are in accord.

ང་ཚོའི་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ར་ལ་ཕེབས་དང༌། །

ngatsö lama zhukpé chöra la peb dang

Please come to this Dharma assembly where our guru dwells.

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་འཐུང་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ངང་ནས། །

mindrol dütsi tungwé gatön gyi ngang né

At this festival we drink the amṛta that ripens and frees,

ཉམས་དགའ་གླུ་རུ་ལེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་དོ། །

nyamga lu ru lenpé khyechö shik yö do

And from that comes the special Dharma of singing the songs of joyful experience.

 

བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བཞུགས་གྲལ་གྱི་དབུས་ནས། །

dechen pogyur mepé zhuk dral gyi ü né

Among these rows of unchanging great bliss,

ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་རས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་མཐོང་བྱུང༌། །

lha dang lamé zhalré ma gom kyang tong jung

Even when not meditating, we witness the faces of the deity and the guru.

མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་འོད་གསལ་གྱི་ཐེག་པས། །

ma dang khandrö nyingtik ösal gyi tekpé

By means of the yāna of luminosity, the heart-essence of the mother and ḍākinīs,

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཞུའོ། །

jalü chökur drubpé ngödrub chik zhu o

Please grant attainment—the rainbow body, the dharmakāya!

 

འཇིགས་གླིང་གསུམ་འབུམ་ཏ་པར་རྣམ་ཐར་ལེགས་བྱས་ཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།  །དགེའོ།  །དགེའོ། །

Extracted from the biography known as The Husk Containing Noble Deeds, which appears in volume 9 (ta) of Rigdzin Jigme Lingpa's collected writings.

 

| Rigpa Translations.

 

Version: 1.2-20211001

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept