Concise Yumka Kangwa

Collections & Cycles › Longchen NyingtikYumka Dechen Gyalmo | Practices › Fulfilment | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Yumka Dechen Gyalmo

Further information:
Download this text:

༄༅ ། །རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་བསྐང་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། །

Rain of Accomplishments

A Concise Fulfilment Practice for the Female Awareness-Holder

by Rigdzin Jigme Lingpa

 

ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་སྟོང་ཆེན་མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་། །

hung, döné tongchen khaying long

Hūṃ. In primordial great emptiness, the expanse of space,

ཡོངས་ཤར་སྲིད་ཞིའི་མཉམ་བརྡལ་བ། །

yong shar sizhi nyam dalwa

All that arises, as vast as existence and peace,

མཆོད་པའི་དངོས་པོར་རབ་སྦྱངས་ཏེ། །

chöpé ngöpor rab jang té

Is purified as the substances of offering,

འཛད་མེད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། །

dzemé namkhé dzö du gyur

To become an inexhaustible sky-treasury.

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ.

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དང་། །

dechen dorjé rangzhin dang

Within the nature of indestructible great bliss

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་གནས་དག་པར། །

khordé chö kur né dakpar

And the dharmakāya purity of saṃsāra and nirvāṇa,

བསྐང་བྱ་སྐོང་བྱེད་ཡུལ་བྲལ་ཡང་། །

kangja kong jé yuldral yang

There are neither objects nor agents of fulfilment.

འཕྲལ་སྣང་དྲི་མ་སྦྱངས་པའི་ཕྱིར། །

tral nang drima jangpé chir

Yet in order to purify the stains of temporary appearances:

 

སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །

gyumé chotrul jizhin du

Just as in a magical illusion,

སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ཞིང་། །

nangsi dak nyam chenpö zhing

The realm of the great purity and equality of appearance and existence,

རྟོག་ཚོགས་སྲིད་ཞིའི་སྐྱེ་འགྲོ་བཅུད། །

tok tsok sizhi kyendro chü

And its contents, all thoughts and living beings in existence and peace,

གདོད་ནས་ཚོགས་ཞིང་ཡིན་པ་ལ། །

döné tsok zhing yinpa la

Have always been the field of accumulation.

 

ཤེས་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། །

shezhin yeshe gyé tab ching

Knowing this, the seal of wisdom is imprinted

རང་བྱུང་དབྱིངས་སུ་ཚོམ་བུར་འཁྲིགས། །

rangjung ying su tsombur trik

And the maṇḍalas of deities are arranged in naturally arisen space.

 

ཧཱུཾ། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་འདོད་ཡོན་ཚོགས། །

hung, zacha tungwé döyön tsok

Hūṃ. The heaps of sensual delights of food and drink,

དབང་ལྔའི་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་ཚོགས། །

wang ngé longchö nang gi tsok

The enjoyments of the five senses, are the inner feast.

འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་མཁའ་དབྱིངས་གང་། །

döyön lha mö khaying gang

The goddesses of sensual delights fill the sky;

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་ཚོགས། །

ga zhi yeshe sangwé tsok

The wisdom of the four joys is the secret feast.

དམ་ཚིག་རྨད་བྱུང་དགྱེས་པའི་རྫས། །

damtsik mejung gyepé dzé

These are the wondrous, delightful samaya substances!

 

ཧཱུཾ། དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་དྲུག་ལྡན་དང་། །

hung, gong da nyengyü drukden dang

Hūṃ. All you root gurus of the six or nine types of lineage,1

དགུ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས། །

guden tsawé lama sok

Such as the mind-direct, sign and oral transmissions,

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཡི་དམ་གྱི། །

gyüdé zhi druk yidam gyi

And all you chosen deities2 of the maṇḍalas of the four or six classes of tantra—

དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །

kyilkhor yongdzok tukdam kang

May your wishes be fulfilled!

 

འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་གནས་དང་ཡུལ། །

womin khachö né dang yul

All you oceanic ḍākinīs of wisdom and activity,

ས་སྤྱོད་ལ་སོགས་ཞིང་ཁམས་ནས། །

sachö lasok zhingkham né

Abiding in The Unsurpassed, celestial pure realms and sacred lands,

བཞུགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

zhukpé khandro gyatso dang

And in terrestrial pure realms—

ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །

yeshe lé drub tukdam kang

May your wishes be fulfilled!

 

ལྷན་སྐྱེས་ཞིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་པའི། །

lhenkyé zhing kyé ngak kyepé

All you innate, field-born and mantra-born ḍākinīs,

དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཡུལ་ཉི་ཤུ་དང་། །

durtrö gyé yul nyishu dang

Abiding in the eight charnel grounds, twenty places,

གནས་ཆེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ན། །

né chen sumchu tsa dün na

And thirty-seven great lands—

བཞུགས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །

zhukpé khandrö tukdam kang

May your wishes be fulfilled!

 

གནས་དང་ཉེ་གནས་ཞིང་དང་ཉེ། །

né dang nyené zhing dang nyé

All you ḍākinīs abiding in primary and peripheral lands and fields,

ཚན་དྷོ་ཉེ་ཚན་འདུ་ཉེ་འདུ། །

tsendho nyé tsen du nyé du

The chandoha and upacchandoha, major and minor meeting places,

དུར་ཁྲོད་ཉེ་བའི་ཁྲོད་གནས་དང་། །

durtrö nyewé trö né dang

Charnel grounds and related funeral areas,

འཐུང་སྤྱོད་ཉེ་འཐུང་གནས་ཡུལ་ན། །

tung chö nyé tung neyul na

And primary and secondary abodes3

བཞུགས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །

zhukpé khandrö tuk dam kang

May your wishes be fulfilled!

 

སྣང་སྲིད་ཡང་དག་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་། །

nangsi yangdak khandrö ling

Appearance and existence, in reality, are ḍākinī lands;

ཕུང་ཁམས་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བའི་གྲོང་། །

pung kham khandro jewé drong

Aggregates and elements cities to ḍākinīs by their millions.

གདན་གསུམ་ཡང་དག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

den sum yangdak kyilkhor lha

The three seats, in reality, are the deities of the maṇḍala.

རོ་གཅིག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྐང་། །

ro chik chökü long du kang

May your wishes be fulfilled within the expanse of singular dharmakāya.

 

ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་རླངས་པ་ལས། །

zakmé dütsi langpa lé

Out of the vapour of inexhaustible ambrosia

ཡོངས་ཤར་མཆོད་རྫས་ཁམས་གང་བ། །

yong shar chödzé kham gangwa

Arise offering substances which fill the universe,

བ་སྤུའི་ཁུངས་ནས་རབ་ཐིམ་ཞིང་། །

bapü khung né rab tim zhing

And, dissolving into your pores, bring perfect satisfaction.

དགྱེས་ཚིམ་ཉམས་ཆགས་བསྐང་གྱུར་ཅིག །

gyé tsim nyamchak kang gyur chik

May your delight heal all impairments and breakages!

 

གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གཟེགས་མ་ལས། །

sang chok dorjé zek ma lé

Through drops from the supremely secret vajra,

ཆགས་པའི་མདངས་ལྡན་དཔའ་བོའི་རིགས། །

chakpé dangden pawö rik

The heroic ones, flush with passionate desire,

གྲངས་མེད་དགའ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་འཁྱུད། །

drangmé gawé nyam kyi khyü

Embrace you in an experience of untold pleasure—

བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་རོལ་པས་བསྐང་། །

detong ga zhi rolpé kang

May the play of blissful emptiness and fourfold joy bring fulfilment.

 

དམ་ཚིག་རྩ་ལྟུང་དབྱིངས་སུ་བཤགས། །

damtsik tsa tung ying su shak

I confess the root downfalls of samaya in basic space.

མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་ཤ་ཟའི་ཚོགས། །

khandro shukdro shazé tsok

All you hosts of ḍākinīs, forceful and flesh-eating spirits,

མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །

malü khor dang chepa nam

Together with your entire retinue,

ཉེས་བསྒྲལ་ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ཀྱིས། །

nyé dral sha trak sok uk kyi

Free us from our mistakes, and through this offering of flesh, blood and life-supporting breath,

དགྱེས་བསྐང་སྲིད་མཚོར་སྒྲོལ་བར་མཛོད། །

gyé kang si tsor drolwar dzö

In your delight and fulfilment, liberate us from this ocean of existence!

 

སྣོད་བཅུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡི། །

nöchü kuntuzangmo yi

Environment and beings arise as Samantabhadrā’s display,

རོལ་རྩལ་ཡོངས་ཤར་མཆོག་དམན་མགྲོན། །

roltsal yong shar chok men drön

Within which there are higher and lower guests,

རིགས་དྲུག་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་བཅས། །

rik druk gek rik lenchak ché

Including the six classes, obstructing forces, and pursuers of karmic debt—

སྟོང་ཉིད་མཐའ་བྲལ་རོལ་པས་བསྐང་། །

tongnyi tadral rolpé kang

May the play of emptiness beyond extremes bring fulfilment.

 

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་སྩོལ། །

chok tün ngödrub bemé tsol

Effortlessly bestow supreme and ordinary attainments!

སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །

kyé dang tserab küntu dak

In all my births and lives to come may I never be apart

མ་ཅིག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་དང་། །

ma chik khandrö tsok ché dang

From the one true mother and her hosts of ḍākinīs,

མི་འབྲལ་གསང་སྔགས་སྣོད་རུང་ཞིང་། །

mindral sang ngak nö rung zhing

And may I be a proper vessel for the Secret Mantra.

 

གསང་སྤྱོད་བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པའི་མཆོག །

sang chö tulzhuk rolpé chok

May I enact the supreme play of yogic discipline’s secret conduct,

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ལུས་འགྲུབ། །

dön nyi tarchin jalü drub

Perfect the twofold aim, and accomplish the rainbow body.

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་མའི། །

namkün chokden naljormé

May I realize in this very life the level of the yoginī,

གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་མངོན་འགྲུབ་ཤོག །

gopang tsé dir ngön drub shok

Who is endowed with the supreme of all qualities!

 

རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་སྒོས་བསྐང་ཞིག །
དགོས་ཅེས་བླ་མ་པདྨ་ཡིས། །
ནན་བསྐུལ་གནང་བ་མ་ལྡོག་པར། །
ཆོས་འདིར་མོས་པ་ལམ་བྱེད་མཁན། །
རིས་བྲལ་ཡོངས་གྲགས་མཁས་གྲུབ་བརྙེས། །
དམ་པ་དུ་མའི་བཀའ་འབངས་པ། །
ཐ་ཤལ་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཡིས། །
ཐོལ་བྱུང་བྲིས་འདིར་ཡོངས་ལ་དགེ །

Lama Pema expressed a need for a fulfilment rite
specifically for the practice of the Female Awareness-Holder
and persistently requested me to write one, so to avoid refusing his request,
I, someone who takes aspiration towards these Dharma teachings as the path,
and who is without any sectarian bias, a disciple
of numerous learned and accomplished holy beings,
the lowly Jigme Lingpa,
spontaneously wrote this down. May it bring universal virtue!

སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Sarva maṅgalaṃ!

 

| Translated by Han Kop with the kind assistance of Tulku Dawa Zangpo and Khenpo Sonam Tsewang, and reviewed by Josh Capitanio, for the Longchen Nyingtik Project, 2020.

  1. The six lineages (drug ldan brgyud pa) of the Nyingma tradition are: 1) the mind-direct lineage of the victorious ones (rgyal ba dgongs), 2) the sign lineage of the vidyādharas (rig 'dzin brda), 3) the aural lineage of realized beings (gang zag snyan), 4) the ḍākinī’s seal of entrustment lineage (mkha' 'gro gtad rgya), 5) the lineage empowered by aspiration (smon lam dbang bskur), 6) the lineage of prophetically declared succession (bka' bab lung bstan).
  2. Tib. yidam.
  3. These are twelve kinds of pilgrimage sites mentioned in the Cakrasaṃvara cycle. In Sanskrit these are pīṭha (gnas), upapīṭha (nye ba'i gnas), kṣetra (zhing), upakṣetra (nye ba'i zhing), chandoha (tsha ndho ha), upachandoha (nye ba'i tsha ndho ha), melāpaka ('du), upamelāpaka (nye ba'i 'du), veśma (sometimes pīlava, 'thung spyod), upaveśma (sometimes upapīlava, 'thung spyod), śmaśāna (dur 'khrod), and upaśmaśāna (nye ba'i dur 'khrod).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept