Aspiration for Electric Lamps

Practices › Aspiration PrayersLight Offering Prayers | Tibetan MastersJigme Tenpé Wangchuk

English | བོད་ཡིག

Jigme Tenpé Wangchuk

An electric offering lamp

Further information:
Download this text:

༄༅། །གློག་སྒྲོན་སྨོན་ཚིག་བཞུགས།

Aspiration for Electric Lamps

by Gungtang Tenpé Wangchuk

 

ཉི་ཟླའི་འོད་ལྟར་གསལ་ལ་མུན་སེལ་ཞིང་། །

nyidé ö tar sal la münsel zhing

Bright like the light of the sun and the moon,

ཚིགས་པའི་དྲི་དང་དུ་བས་བསྣོགས་པ་མེད། །

tsikpé dri dang duwé nokpa mé

Dispelling darkness without burning smells or smoke,

གཙང་ཞིང་ཡིད་འོང་གློག་གི་སྒྲོན་མེ་འདི། །

tsang zhing yi ong lok gi drönmé di

This electric lamp, so clean and charming,

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་འབུལ། །

gyalwa sé dangché la güpé bul

I offer with respect to the buddhas and their heirs.

 

སྟོང་གསལ་ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལས་བྱུང་པ་ཡི། །

tong sal chöying kha lé jungpa yi

Within the expanse of dharmadhātu, empty and clear,

དྭངས་གསལ་མ་འདྲེས་ཡེ་ཤེས་འོད་འབར་བ། །

dang sal ma dré yeshe ö bar wa

The light of wisdom blazes forth, undiluted and pure.

ཏིང་འཛིན་འཕྲུལ་གྱིས་བཀུག་པའི་གློག་འོད་འདིས། །

tingdzin trul gyi kukpé lok ö di

May this electric light, conjured by the mystery of samādhi,

མ་རིག་འཁོར་བའི་རྩ་བ་གཞོམ་གྱུར་ཅིག །

marik khorwé tsawa zhom gyur chik

Vanquish all ignorance, the root of cyclic existence.

 

ཅེས་གློག་བཟོའི་སྒྲོན་མེ་འབུལ་བྱེད་སྨོན་ཚིག་ཏུ། ༧གུང་ཐང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འབོད་པའི་བྲིས་པ་དགེ།

These words of aspiration for offering electronic lights was composed by the one called Gungtang Tenpe Wangchuk. Virtue!

 

| Translated by Lowell Cook, 2019.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept