Buddha Akṣobhya Practice

Deities › Akṣobhya | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Akṣobhya

Further Information:
Download this text:

༄༅། །མི་འཁྲུགས་པའི་མངོན་རྟོགས།

A Daily Practice of Buddha Akṣobhya

by Karma Chakmé

 

རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་པ། །

rangnyi chomden mitrukpa

I visualize myself as the Bhagavān Akṣobhya,

སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེ་རྫོགས། །

tulkü chaluk tsenpé dzok

Complete with the major and minor marks and in nirmāṇakāya garb,

གླང་པོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། །

langpö tri la shyukpar gom

And seated upon a throne supported by elephants.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐིང་མཐར། །

tukkar da teng hung ting tar

At my heart, upon a moon-disc, is a blue hūṃ,

གཟུངས་ཀྱིས་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་ལས། །

zung kyi yé su korwa lé

Around which the mantra rotates to the right,

འོད་ཟེར་མཐིང་ཁ་རབ་འཕྲོས་པས། །

özer tingkha rab tröpé

Sending out powerful rays of deep blue light.

ཚེ་འདས་ཐོགས་དྲངས་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །

tsedé tok drang dro kün gyi

Through this, I visualize, the karmic obscurations

ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །

lé kyi dribpa tamché ni

Of all sentient beings, especially of those who have passed away,

བ་མོར་ཉི་ཟེར་ཕོག་ལྟར་བསྒོམ། །

bamor nyizer pok tar gom

Disappear entirely, just like frost in sunlight!

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཡཱ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་ར་ཎི་མེ་སརྦ་སཏྭཱ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ།

namo ratna trayaya | om kamkani kamkani | rotsani rotsani | trotani trotani | trasani trasani | tratihana tratihana | sarwa karma paramparanimé sarwa satananytsa soha

namo ratnatrayayā | oṃ kaṃkani kaṃkani | rocani rocani | troṭani troṭani | trāsani trāsani | pratihana pratihana | sarva karma paraṃpāraṇime sarva satvānāñca svāhā

 

ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བའོ༎ ༎

Composed by Arāga.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: karma chags med. "mi 'khrugs pa'i mngon rtogs/." In gsung 'bum/_karma chags med/ (gnas mdo dpe rnying nyams gso khang /). BDRC W1KG8321. Vol. 22: 519

 

Version: 1.0-20210706