The Last Testament

Literary Genres › Testament | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKatok Dampa Deshek

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Katok Dampa Deshek

Katok Dampa Deshek

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀཿཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམ།

The Last Testament of Kathok Dampa Deshek

 

སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

tönpé tenpa yün ring né gyur chik

May the teachings of the Buddha remain for long,

ཐེག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དར་གྱུར་ཅིག །

tekpé gyalpo shintu dar gyur chik

May the king of all vehicles flourish and spread,

བསྟན་པ་འཛིན་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

tenpa dzin nam zhabpé ten gyur chik

May the lives of the holders of the teachings be secure,

བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་མིང་ཙམ་སྟོང་གྱུར་ཅིག །

ten la nö nam ming tsam tong gyur chik

May all obstructions to the teachings be eradicated entirely,

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

dro kün sangye tobpé gyur gyur chik

And may this aspiration be a cause for all beings attaining enlightenment.

 

ཅེས་ཀཿཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམ་དུ་གསུངས་སོ། །

This was spoken as the last testament of Dampa Deshek of Kathok (1122–1192) at the moment of his death, on the eighteenth day of the month of Saga Dawa.