Prayer to Jamyang Khyentse Wangpo

Practices › Prayers | Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Tibetan MastersKatok Situ Chökyi Gyatso | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Katok Situ Chökyi Gyatso

Jamyang Khyentse Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས།

A Short Prayer Based on the Life and Liberation of the All-Knowing, All-Seeing Jamyang Khyentse Wangpo

by Katok Situ Chökyi Gyatso

 

ན་མོ་གུར་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ།

Namo guru mañjughoṣāya!

 

གངས་ལྗོངས་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །

gangjong tendzin yong kyi tsuk gi gyen

Crown adornment of all the holders of the teachings in the Land of Snows,

ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ནི། །

künzik jamyang khyentsé wangpo ni

All-seeing Jamyang Khyentse Wangpo,

སྡེ་དགེ་གཏེར་ལྷུང་གཉོས་རིགས་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། །

derge ter lhung nyö rik ku trung shing

You were born into the Nyö family in Terlhung in Derge.

མཚན་ལྡན་བླ་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བསྟེན། །

tsenden lama gya dang ngabchu ten

You followed1 a hundred and fifty authentic teachers,

གསར་རྙིང་ཆོས་ཚུལ་པོད་ཆེན་བདུན་བརྒྱ་གསན། །

sar nying chö tsul pö chen düngya sen

And received more than seven hundred volumes of the Sarma and Nyingma teachings.

རིས་བྲལ་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གྱི་བསྟན་སྲོག་བཟུང་། །

ridral drubta kün gyi ten sok zung

Without sectarian bias, you revitalised the teachings of all schools

སྲོལ་ལུགས་སོ་སོའི་སྲོག་གནད་ཟིན་པ་ཡི། །

sol luk sosö sok né zinpa yi

And maintained the vital points of each individual tradition,

དམ་པ་མང་བྱོན་སྐྱེས་མཆོག་འདི་ཡི་དྲིན། །

dampa mang jön kyechok di yi drin

So that numerous eminent masters appeared—such is your kindness, sublime one.

འདི་ལས་བསྟན་རྒྱུན་ཕན་པའི་མགོན་སུ་ཞིག །

di lé ten gyün penpé gön su zhik

Who else has been such a protector? Of such service to the stream of teachings?

 

འདི་ཡི་ཕྲིན་ལས་བརྒྱུད་ནས་ས་ཆེན་ཁྱབ། །

di yi trinlé gyü né sa chen khyab

Your activity has permeated the entire world.

ཁྱད་པར་གྲུབ་དབང་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ནས། །

khyepar drubwang tangtong gyalpo né

In particular, you sedulously received the whispered transmissions passed down without interruption

ད་བར་མ་ཆད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་རྣམས། །

da bar machepé nyengyü nam

From the lord of siddhas Thangtong Gyalpo himself,

ནན་ཏན་མནོས་ནས་ཐུགས་ཉམས་ལེགས་བསྟར་ཏེ། །

nenten nö né tuk nyam lek tar té

And applied them perfectly in practice.

གདམས་ངག་གཞན་ལས་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལ། །

damngak zhen lé sangchö nyengyü la

You held the Whispered Transmission of Secret Conduct to be

མཁས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས་སྐལ་ལྡན་བསྐྱང་། །

khepar zhal gyi zhé né kalden kyang

More effective than other instructions; you nurtured fortunate disciples

སྙན་བརྒྱུད་འདི་ཡི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་གྲུབ། །

nyengyü di yi tenpé dakpo drub

And became a master of these Whispered Transmission teachings.

 

ཐང་སྟོང་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་དང་། །

tangtong drubtab nyingpo kor nga dang

The fivefold cycle of essential sādhanas,2

གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བརྒྱད་མགོན་པོ་སོགས། །

drubtob tuk tik kagyé gönpo sok

The Essence of the Mahāsiddha's Wisdom Mind,3 Kagyé, Mahākāla and the rest—

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་དེ་དང་དབྱེར་མེད་པར། །

yeshe kuchen dé dang yermé par

Indivisible from the master in his wisdom form,

དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཕ་ཕོག་ཐུགས་ལ་འཕོས། །

gonggyü jinlab pa pok tuk la pö

You received the patrimonial blessings of these mind-direct transmission as they were transferred into your wisdom mind.

 

བཤད་བརྒྱུད་བཅུ་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད། །

shé gyü chu dang drubgyü shingta gyé

The tenfold lineage of exposition, the eight chariots of the practice lineage,

བཀའ་བབས་བདུན་དང་ཁྱད་པར་ཐང་སྟོང་པའི། །

kabab dün dang khyepar tangtong pé

The seven major transmissions and especially

བཀའ་བབས་བརྒྱད་དང་བཀའ་བབས་ལྔ་ལྡན་གྱི། །

kabab gyé dang kabab ngaden gyi

The five and eight transmissions of Thangtong Gyalpo—

སྟོན་མཆོག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་འདུད། །

tön chok ösal trulpé dorjér dü

Supreme teacher of them all, Ösal Trulpé Dorje, to you I bow.

 

མཁྱེན་རབ་ཆེན་པོས་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་གནད་གཟིགས། །

khyen rab chenpö yongdzok ten né zik

With vast wisdom you saw the crucial points of all the teachings,

བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གྲངས་མེད་གདུལ་བྱ་སྨིན། །

tsewa chenpö drangmé dulja min

With vast love you brought countless disciples to maturity,

ནུས་མཐུ་ཆེན་པོས་ཀླ་ཀློ་གདུག་ཅན་བཟློག །

nütu chenpö lalo dukchen dok

With vast power you drove away malevolent barbarians—

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

khedrub chenpo khyé kyi jingyi lob

Great scholar and adept, inspire me with your blessings!

 

ཞེས་པའང་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་གདན་ས། དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་བླ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེའོ།།

Thus, Katok Situ Chökyi Gyatso Shedrup Tenpé Nyima wrote this at the place of the Mahāsiddha's enlightened speech, the lama's residence at glorious Chuwori. May it prove virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: chos kyi rgya mtsho . "spang ston kun bzang tshe dbang / yongs 'dzin blo bzang bstan 'phel / bstan 'dzin chos rje brgyad pa/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang bzhi'i rnam thar gsol 'debs chos kyi rgya mtshos mdzad pa/ (ma)." In gsung 'bum/_thang stong rgyal po. Thimphu: Kunsang Topgey, 1976 (BDRC W23919). Vol. 1: 175–177.

 

Version: 1.0-20220117

  1. Reading brten as bsten.
  2. sgrub chen snying po skor lnga, part of the Essence of the Mahāsiddha's Wisdom Mind (grub thob thugs tig).
  3. Tib. Grub thob thugs tig
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept