The Crystal Stairway

Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Tibetan MastersKhangsar Tenpé Wangchuk

English | བོད་ཡིག

Khangsar Tenpé Wangchuk

The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལྷོ་ནུབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཤེལ་གྱི་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Crystal Stairway

A Prayer of Aspiration to Cross Over to the Copper-Coloured Mountain of Glory in the South West

by Khangsar Tenpé Wangchuk

 

ཨོཾ་ཨཱ༔ཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra mahāguru sarva siddhi hūṃ

 

རང་རིག་ཀ་དག་ཀློང་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས། །

rangrig kadak longchen chökü ying

Self-knowing awareness, primordial purity’s vast expanse, is the space of dharmakāya.

རང་གདངས་མ་འགགས་ཆུ་ཟླའི་རོལ་གར་བཞིན། །

rang dang magak chudé rol gar zhin

Its unceasing radiance, like the dancing play of the moon on water,

སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དག་ཉམས་སྣང་བའི་ཆ། །

tulkü zhingkham dak nyam nangwé cha

Appears as this nirmāṇakāya realm, perceived in our pure perception:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

བྷོ་ཊའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ཡི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས། །

bhoté yul jong di yi lhonub chok

To the south west of the lands of Tibet,

གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས། །

né chen dorjé den gyi nubjang tsam

North west of the great power place of the Vajra Seat,

རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་སྲིན་ཡུལ་ལང་ཀའི་གླིང་། །

ngayab ling tren sin yul langké ling

Lies Chamara, the rākṣasas’ domain, the country of Laṅka:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born there, on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་ཀུན་རྟ་ཕག་སྐུར་བཞེངས་ནས། །

ngöntsé gyal kün ta pak kur zheng né

In ages past, when buddhas all arose as Hayagrīva and Vajravārāhī,

རུ་ཏྲའི་རྫས་བརྒྱད་གནས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ། །

rudré dzé gyé né su gyurwé tsé

And the eight parts of Rudra’s body were transformed,

ཙིཏྟ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་རིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

tsitta orgyen palrir jin gyi lab

It was his heart that blessed Oḍḍiyāna’s awesome peak:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

གནས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་དཔའ་བོའི་སྙིང་གི་དབྱིབས། །

né kyi chak tsul pawö nying gi yib

This place takes the form of a warrior’s heart,

རྩ་བ་ཀླུ་ཡུལ་སྐེད་པ་མཁའ་འགྲོའི་གནས། །

tsawa lu yul kepa khandrö né

Its base deep in the nāgas’ realm, its slopes in the abodes of ḍākinīs,

རྩེ་མོ་གཟུགས་ཁམས་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ་བསྙེགས། །

tsemo zuk kham lha yi yul du nyek

Its summit reaching the heavens of the form-realm gods:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་འཇའ་ཚོན་འོད་ཕུང་འཁྲིགས། །

chok zhi tsam gyé jatsön öpung trik

In all eight directions it is swathed in an aura of rainbow light,

ལྷ་ཀླུ་མི་ཡིས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག །

lha lu mi yi rolmö drayang drok

And resounds with the music and melodies of gods, nāgas and humans,

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས། །

rinchen na ngé metok char chen beb

While flowers of the five kinds of precious gems fall like rain.

རི་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག །

ri dé tongwa tsam gyi trulnang zhik

The mere sight of this mountain puts an end to deluded perception:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །

yeshe nga lé drubpé zhalmé khang

The celestial mansion there is made of the five wisdoms.

ཤར་ཕྱོགས་ཤེལ་དཀར་ལྷོ་ཕྱོགས་བཻཌཱ་རྱ། །

sharchok shel kar lhochok baidarya

The eastern side is crystal white in colour, the south lapis lazuli,

ནུབ་ཕྱོགས་རྭ་ག་བྱང་ཕྱོགས་ཨིནྡྲའི་མདོག །

nubchok ra ga jangchok indré dok

The west ruby and the north emerald,

ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་དབང་གཞུའི་དྲ་བས་འཁྱུད། །

chinang khoryuk wang zhü drawé khyü

Outer and inner enclosures enveloped in an iridescent trellis of light:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

རིན་ཆེན་དུ་མས་གྲུབ་པའི་རྩིག་པ་དང༌། །

rinchen dumé drubpé tsikpa dang

The walls consist of many kinds of precious jewels,

འདོད་སྣམ་ཕ་གུ་དབང་གཞུའི་དྲྭ་བ་རིས། །

dönam pa gu wang zhü drawa ri

There are terraces and friezes, garlands of many colours,

དྲ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་སྒོ་བཞིར་རྟ་བབས་མཛེས། །

dra ché dayab go zhir tabab dzé

Hanging tassels, parapets, porticoes at the four doors—all beautiful

རིན་ཆེན་གདུགས་ཏོག་ཆོས་འཁོར་མཛེས་པས་བརྒྱན། །

rinchen duk tok chökhor dzepé gyen

And crowned by a lovely parasol, pinnacle and wheel of Dharma:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང༌། །

khoryuk küntu paksam jönshing dang

The courtyards all are graced with wish-fulfilling trees,

བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་རྫིང་ནེའུ་གསིང་སྐྱེད་ཚལ་དབུས། །

dütsi trü dzing né'u sing kyetsal ü

Bathing pools of nectar, with soft grass underfoot,

སྤྲུལ་བའི་རི་སྐྱེས་མཛེས་པའི་སྤུ་སྡུག་དང༌། །

trulwé ri kyé dzepé pu duk dang

And wide gardens where flocks of incarnate birds with dazzling plumage,

མགྲིན་བཟང་གཉིས་སྐྱེས་ཚོགས་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག །

drin zang nyi kyé tsok kyi chö dra drok

Cuckoos and the like, sing out the sounds of Dharma:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

གཞལ་ཡས་ཆེན་པོའི་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ། །

zhalyé chenpö ü kyi tewa la

There, at the very centre and heart of the great mansion,

རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །

rinchen zur gyé pema nyidé teng

On an eight cornered jewelled throne, lotus, sun and moon,

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

gyal kündü zhal tsokyé dorjé yi

Presides the personification of all buddhas, Tsokyé Dorje,

གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་སྐོར། །

sang chen dorjé tekpé chökhor kor

Turning the Dharma wheel of the secret vajrayāna:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

གཡས་གྲལ་གཡོན་གྲལ་མཐའ་སྐོར་གྲལ་རྣམས་སུ། །

yé dral yön dral takor dral nam su

In rows on left and right and all around,

རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་མཁས་པ་པཎྜི་ཏ། །

gya bö rigdzin khepa pandita

Vidyādharas and erudite paṇḍitas of India and Tibet,

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཅུ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

drubchen gyé chu jebang nyishu nga

The eighty siddhas and king and twenty-five subjects,

རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་རྡོ་རྗེའི་གར་སྟབས་སྒྱུར། །

namgyur ma ngé dorjé gartab gyur

Appearing just as they choose, move in postures of vajra dance:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་གི །

choktsam küntu gyüdé zhi druk gi

In every direction appear the yidam deities

ཡི་དམ་ལྷ་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

yidam lha dang pawo khandrö tsok

Of the four and six tantras, and throngs of vīras and ḍākinīs

མཛེས་པའི་གར་སྟབས་སྙན་པའི་བརྡ་གླུ་འུར། །

dzepé gartab nyenpé da lu ur

Performing exquisite dances, with sweet-sounding mystic songs,

བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱིས་མྱོས་པའི་ཕཊ་ཕེམ་སྒྲོག །

detong nyam kyi nyöpé pé pem drok

Besides themselves in raptures of bliss and emptiness, crying out ‘phaṭ’ and ‘pheṃ’:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཕྱི་ཡི་ཁྱམས་དང་གྲུ་ཆད་སྒོ་བཞི་རུ། །

chi yi khyam dang druché go zhi ru

In the outer court and at the gates on the four sides,

དཔལ་མགོན་བདུན་བཅུ་དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད་དང༌། །

palgön dün chu wangchuk nyer gyé dang

The seventy awesome protectors, twenty-eight īśvarīs,

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྐར་ཚོགས་བཀྲ་བ་བཞིན། །

kasung damchen kar tsok trawa zhin

And oath-bound guardians of sacred commands spread out like a galaxy of stars,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སེལ་བར་མཛད། །

chi nang sangwé barché selwar dzé

Eliminating every obstacle, outer, inner and secret:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

དེ་སྟེང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོང་སྐུའི་ཞིང༌། །

dé teng ngepa ngaden long kü zhing

Above lies the heavenly sambhogakāya realm of five certainties,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚོམ་བུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །

jikten wangchuk tsombü khor gyi kor

With the Lord of the World, his retinue in clusters around him,

ཀུན་ཀྱང་ལྟོ་སྟོང་རུས་པའི་འཁོར་ལོ་སོགས། །

kün kyang to tong rüpé khorlo sok

All of them their bodies translucent and adorned

བཅུ་གསུམ་མཛེས་པའི་བརྒྱན་གྱིས་ཉེ་བར་བརྒྱན། །

chusum dzepé gyen gyi nyewar gyen

With thirteen beautiful ornaments, like the wheels of bone:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

དེ་སྟེང་མཐའ་བྲལ་དག་པ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་། །

dé teng tadral dakpa chökü zhing

Higher still in the dharmakāya realm, pure and limitless,

རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། །

rangrig kyemé kuntuzangpo la

Is the self-knowing rigpa, the unborn, Samantabhadra,

རང་རྩལ་འགག་མེད་འཁོར་གྱི་རྣམ་རོལ་ཤར། །

rang tsal gakmé khor gyi namrol shar

His unobstructed radiance appearing as his entourage,

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་འཁོར་སྐོར། །

khor sum nampar dakpé chökhor kor

As he turns the Dharma wheel of threefold purity:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on that Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

སྒོ་བཞིར་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །

go zhir yulkhor sung dang pakkyepo

At the four gates wait Dhṛtarāṣṭra, Virupākṣa,

མིག་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས་བཞི་དང་། །

mik mi zang dang namtö sé zhi dang

Virūḍhaka, and Vaiśravaṇa,

བཀའ་སྡོད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་བཅས། །

kadö lhasin dé gyé makpung ché

Along with an army of guardians, gods and demons of the eight classes

བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་རྔ་རྡུང༌། །

dü dé yul lé gyalwé gyal nga dung

Beating their victory-drum at vanquishing legions of māras:

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on the Copper-Coloured Mountain of Glory.

 

ཞིང་དེར་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །

zhing der drenpa tsam gyi dukngal sel

“Simply to think of this pure land,” you tell us, “will quell suffering,

མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་ཅེས་གསུངས། །

möpé bu la jinlab juk ché sung

And bless any disciple with a devoted heart”.

བདག་ཅག་ཉ་མོ་བྱེ་ཚན་ལྷུང་འདྲ་རྣམས། །

dakchak nyamo jé tsen lhung dra nam

So now when we are like fish writhing on hot sand,

ཐུགས་རྗེ་གང་གཱའི་རླབས་ཀྱིས་མ་གཏོང་ཞིག །

tukjé gang gé lab kyi ma tong zhik

Don’t deny us the river of your compassion, vast like the waves of the Ganges.

 

མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་ཟེར་གྱིས། །

maha gurü tukjé sil zer gyi

Mahāguru, let your compassion’s cooling moonbeams

མཐའ་དབུས་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་གངས་ཅན་གྱི། །

ta ü kün dang khyepar gangchen gyi

Shine on us all, tortured by samsara‘s searing heat,

སྲིད་པའི་ཚ་གདུང་གཟིར་བའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །

sipé tsadung zirwé drowa kün

Be it in central lands, or outlying places, and especially Tibet.

སྐྱོབས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་མི་དགོས་སམ། །

kyobpar zhalzhé nangwa mi gö sam

Or did you just forget your promise to protect us?

 

དེང་དུས་མཚོན་གྱི་བསྐལ་བའི་མར་གཤམ་འདིར། །

dengdü tsön gyi kalwé mar sham dir

Now in the final dregs of time, this age of warfare,

འགྲོ་ཀུན་སྡིག་པའི་ལས་ལ་བག་མེད་སྤྱོད། །

dro kün dikpé lé la bakmé chö

When everyone wantonly revels in harm and destructive actions,

ནད་དང་དམག་འཁྲུག་མུ་གེས་རྟག་ཏུ་མནར། །

né dang maktruk mugé taktu nar

And we are constantly oppressed by disease, fighting and famine,

སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་རླུང་གསེབ་མར་མེ་བཞིན། །

kyendrö dekyi lung seb marmé zhin

Our well-being, our happiness, is like a candle in the wind.

 

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བར་ཆད་རྐྱེན་གྱིས་བཅོམ། །

ten dang tendzin barché kyen gyi chom

When the teachings and their holders are overwhelmed by obstacles and adversity,

དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་སྲུང་ཡུལ་ལྷའི་ནུས་མཐུ་ཟད། །

karchok lhasung yullhé nütu zé

When the power and energy of protector gods and local deities intent on good is spent,

ནག་ཕྱོགས་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པའི་དཔུང་ཤུགས་རྒྱས། །

nakchok dré sin dukpé pung shuk gyé

When the forces of malicious spirits and demons bent on harm swell in strength,

ཀྱེ་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

kyema maha gurü tukjé zik

Kyema! Mahāguru, hold us in the gaze of your compassion.

 

ཆར་རླུང་དྲག་པོས་བསྐྱོད་པའི་མཚོ་ཆེན་ལྟར། །

char lung drakpö kyöpé tso chen tar

Like a vast ocean whipped up in the ferocity of a hurricane,

ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་རྩོད་ཅིང་འཁྲུགས་དུས་འདིར། །

chinang gyalkhab tsö ching truk dü dir

From outside and within, nations are plunged into conflict and turmoil. At a time like this,

བོད་འབངས་ཤོག་སྐྱ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་འདྲ་ལ། །

bö bang shok kya lung gi kyö dra la

When the Tibetan people too are scattered as if by a whirlwind,

གུ་རུ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །

guru nyi kyi namyang ukyung dzö

Guru, bring us relief, give us shelter, without fail!

 

འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་པའི་འདྲེ་བགེགས་ཚོགས། །

dro kün dekyi trokpé dré gek tsok

When all of our happiness and peace is stolen by hordes of troublesome spirits,

བཀའ་དམ་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་ཕོབས། །

ka dam dorjé chakgya chiwor pob

Then pound their heads with the vajra seal of samaya,

གདུལ་དཀའ་ཐ་མའི་བདུད་ཀྱིས་སྡེ་དཔུང་རྣམས། །

dul ka tamé dü kyi dé pung nam

Take even the māras hardest to tame, their troops as well,

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པས་མིང་གི་ལྷག་མར་མཛོད། །

tutob nüpé ming gi lhakmar dzö

And let your power and strength render them just a memory.

 

ཁྱེད་ཀྱི་གསང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །

khyé kyi sang sum dütsi druchar gyi

Let the gentle rain of nectar from your secret body, speech and mind

འགྲོ་བའི་སྒོ་གསུམ་སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་དུ་གསོལ། །

drowé go sum diktung jang du sol

Purify the harm and failings caused by our actions, words and thoughts.

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

khyen tsé nü pé tukjé özer gyi

Let the compassionate light of your wisdom, love and power

སྐྱེ་འགྲོའི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བར་མཛོད། །

kyendrö marik münpa selwar dzö

Chase out the darkness of our ignorance.

 

རང་སྣང་རྣམ་དག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་། །

rangnang namdak zangdok palri zhing

As our perception, in all its purity, becomes the Copper-Coloured Mountain of Glory,

རང་བྱུང་རིག་པ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །

rangjung rigpa guru tsokyé jé

Our awareness naturally arises as the Guru, the Lotus-born,

རང་ཤར་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ལམ་བགྲོད་ནས། །

rangshar rangdrol nyukmé lam drö né

And risings all liberate in themselves, by taking this path to our original nature,

དོན་གྱི་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཇལ་བར་ཤོག །

dön gyi lamé rang zhal jalwar shok

May we come to meet the absolute guru, face to face!

 

ལམ་སྣ་མ་ཟིན་བེམ་རིག་བྲལ་བའི་ཚེ། །

lam na ma zin bem rik dralwé tsé

When mind and matter separate, yet we have not made progress on the path,

དཔའ་བོ་ཌཀྐིའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་བསྟན་ནས། །

pawo daki tsok kyi lamten né

Then may vīras and ḍākinīs gather to show us the way,

འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས། །

ja özer tik rolmö dra dangché

And amid discs and beams of rainbow light, and stirring strains of music,

དག་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དེར་ཁྲིད་དུ་གསོལ། །

dakpa tulkü zhing der tri du sol

Let them lead us, we pray, to this pure nirmāṇakāya realm.

 

མདོར་ན་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་ཀུན། །

dorna khakhyab semchen jinyé kün

Lastly, may all the sentient beings there are, filling the whole of space,

གཏན་དང་འཕྲལ་གྱི་ཉེར་འཚེའི་དཔུང་ལས་རྒྱལ། །

ten dang tral gyi nyertsé pung lé gyal

Overcome all harm and danger, whether immediate or long-lasting,

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་རུ། །

jetsün chenpö khor gyi tokma ru

And may we be born at the head of the great Guru’s following,

སྐྱེས་ནས་སྐུ་བཞིའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

kyé né ku zhi pal la chöpar shok

And live out the splendour of the four kāyas of enlightenment!

 

ཅེས་པའང་འཁྲུལ་བ་རྒྱ་འབྱམས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་གཟེབ་ཏུ་འཕྱན་པའི་སྙོམས་ལས་པ་པད་ཡག་དབོན་སྤྲུལ་གྱི་སྐྱེ་མིང་འཛིན་པ་ནས་རང་གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིས་མཁའ་འགྲོ་ཞལ་དཀར་མའི་གནས་ཀྱི་རི་ཞོལ་ནས་གང་དྲན་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །

With the intention of benefitting himself and others, the idler who bears the name of the Peyag Öntrul incarnation, someone trapped on a conveyor belt of delusion, wrote down just whatever came into his mind at the foot of the mountain at the sacred site of Khandro Shelkarma—‘Ḍākinī, She of the White Countenance’. Virtue, Virtue, Virtue!

 

| Rigpa Translations, 2018. With much gratitude to Alak Zenkar Rinpoche for his precious clarifications. First published, with permission, on Lotsawa House, 2022.

 

Source: Khang sar bstan paʼi dbang phyug. "Zangs mdog dpal rir bgrod paʼi smon lam shel gyi them skas." In gSung ʼbum bstan paʼi dbang phyug (khang sar), 5 vols. Mi rigs dpe skrun khang, 2005 (BDRC 29513). Vol. 1: 498–501.

 

Version: 1.0-20220823

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept