Sound of the Divine Drum

Literary Genres › Songs and Poems | Literary Genres › Advice | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Khenchen Jigme Phuntsok

༄༅། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དུས་གཏམ་ལྷའི་རྔ་སྒྲ་བཞུགས་སོ། །

The Sound of the Divine Drum

Counsel at a Time of Victory

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

སྙིང་འདབ་བརྒྱད་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །

nying dab gyé pemé zeudru la

Ever-youthful and glorious Mañjuśrī,

མགོན་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འདུས་སྐུ། །

gön gyal kun yeshé chik dü ku

Embodiment of all the victorious buddhas’ wisdom,

རྗེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྟག་བཞུགས་ནས། །

jé jampal zhönnu tak zhuk né

Remain forever upon the eight-petalled lotus in my heart,

གཏམ་སྨྲས་ཚད་འགྲོ་ལ་སྨན་པར་མཛོད། །

tam mé tsé dro la menpar dzö

And make whatever I say a source of healing for all beings!

 

ལམ་ཡང་ཟབ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཡི། །

lam yang zab ösal nyingpo yi

Simply to hear the words of the essence of clear light,

ཚིག་ཐོས་པས་སྲིད་རྩ་ཧྲུལ་པོར་བྱེད། །

tsik töpé si tsa hrulpor ché

The most profound of paths, is to undermine saṃsāric existence,

གནད་བསྒོམས་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གིས་གྲོལ། །

né gom na dawa druk gi drol

While meditation on its key points brings liberation in a mere six months—

འདི་ཁོ་ན་སྙིང་གི་དཔལ་བེའུར་སྟིམས། །

di khona nying gi pal beur tim

So, let this alone penetrate into the glorious knot of your heart.

 

དོན་འདི་དང་འཕྲད་པའི་སྐལ་བཟང་ཚོ། །

dön di dang trepé kalzang tso

For fortunate ones to encounter this teaching

སྔོན་བསྐལ་མང་ཚོགས་བསགས་ལག་རྗེས་ཏེ། །

ngön kal mang tsok sak lak jé té

Is a sign of having gathered merit over many aeons in the past,

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་སྐལ་བ་མཉམ། །

pal kuntu zang dang kalwa nyam

And provides an opportunity equal to that of Samantabhadra—

ཐུགས་དགའ་བར་གྱིས་ཤིག་སྙིང་གྲོགས་རྣམས། །

tuk gawar gyi shik nying drok nam

So rejoice, my dear heart-friends!

 

གནས་འཇིགས་རུང་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

né jik rung khorwé semchen nam

To bring relief to beings throughout saṃsāra’s terrible realms

གཏན་བདེ་ཡི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར། །

ten dé yi sa la uk yung chir

By leading them to a state of lasting happiness,

གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་སྤྱོད་ཁུར་དུ་བཞེས། །

zhen pen gyi sam chö khur du zhé

Take on the task of helping others in thought and deed,

རང་གཅེས་འཛིན་ཧ་ལའི་ཟས་བཞིན་དོར། །

rang ché dzin halé zé zhin dor

And avoid self-cherishing as if it were food laced with poison!

 

དམན་ངན་འགྲོའི་སྒོ་འཕར་འདི་ཡིས་འགོག །

men ngendrö go par di yi gok

It is this that closes the door to the lower realms below,

གོང་མཐོ་རིས་བདེ་དཔལ་འདི་ཡིས་འདྲེན། །

gong tori dé pal di yi dren

That leads to the blissful splendour of the higher realms above,

མཐར་ཐར་པའི་སྐམ་སར་འདི་ཡིས་ཕྱིན། །

tar tarpé kam sar di yi chin

And that ultimately brings us to the dry land of liberation—

བློ་མ་མང་ཉམས་བཞེས་འདི་ལ་མཛོད། །

lo ma mang nyam zhé di la dzö

Without undue thought then, put this into practice!

 

ཡུལ་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་ལ། །

yul khorwé puntsok tadak la

Towards all the luxuries and enjoyments of saṃsāra,

ཡིད་སྨོན་པའི་བསམ་པ་ལྷོད་པོའི་ངང་། །

yi mönpé sampa lhöpö ngang

Let your desires and aspirations subside in relaxation,

མཐོ་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་མཆོད་སྡོང་མཆོག །

to lhar ché drowé chödong chok

And prize pure dharma discipline as the supreme adornment,

ཆོས་འདུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་གྱི་མཆོག་ཏུ་ཟུངས། །

chö dul trim gyen gyi chok tu zung

The greatest source of reverence for gods and other beings alike.

 

སྤྱིར་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་མཐའ་དག་གི །

chir ngön to ngé lek tadak gi

From this derives all the joys and splendours

བདེ་དཔལ་ཀུན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་། །

dé pal kun di la ten né jung

Of the higher realms and definitive goodness;

འདི་ཉམས་ན་ངན་འགྲོ་མཐའ་མེད་འཁྱམ། །

di nyam na ngen dro ta mé khyam

While transgressions mean wandering endlessly in the lower realms,

རང་མགོ་བོ་མ་འཁོར་བླང་དོར་མཛོད། །

rang gowo ma khor lang dor dzö

So do not deceive yourself, but adopt and avoid actions in the proper way!

 

དུས་ཀུན་ཏུ་བསམ་སྤྱོད་གྲོགས་དང་བསྟུན། །

dü kuntu sam chö drok dang tün

Always be in harmony with friends in attitude and deeds,

རྒྱུད་དྲང་ཞིང་བསམ་པ་དཀར་ལ་བརྩོན། །

gyü drang zhing sampa kar la tsön

And exert yourself in cultivating sincerity and pure motivation;

ཕུགས་རང་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱང་། །

puk rang dön gya cher drup dö kyang

Even if you seek your own best interest in the long term,

ཚུལ་གཞན་ཕན་བྱེད་པ་མན་ངག་ཡིན། །

tsul zhen pen chepa mengak yin

The method is still to benefit others—this is the instruction.

 

དོན་འདི་ལ་མི་ཆོས་གཙང་མ་ཟེར། །

dön di la mi chö tsang ma zer

This advice encapsulates the essence of the rules of pure human conduct,

མགོན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐབས་མཁས་ལམ། །

gön dü sum gyalwé tabkhé lam

The skilful methods of the buddhas of past, present and future,

ཆོས་བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡི་སྙིང་ཁུ་ཡིན། །

chö du ngö zhi yi nyingkhu yin

And the four means of attracting others,

འདི་མ་བརྗེད་མ་བརྗེད་སློབ་ཚོགས་རྣམས། །

di ma jé ma jé lob tsok nam

So, my disciples, never ever forget this!

 

གཏམ་འདི་སྨྲས་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

tam di mé gewé drowa kun

Through the virtue of pronouncing this advice,

གནས་འཁོར་བའི་གཡང་ས་ལས་སྒྲོལ་ཞིང་། །

né khorwé yang sa lé drol zhing

May all beings be freed from saṃsāra’s abyss,

བུ་སྐལ་ལྡན་དགའ་བའི་གསོས་སུ་གྱུར། །

bu kalden gawé sö su gyur

May fortunate disciples be sustained with joy

ནུབ་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

nub dé den zhing du kyewar shok

And reborn in the blissful pure land to the west!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་རབ་བྱུང ༡༧ པའི་མེ་བྱི་ཟླ ༨ ཚེས ༩ ལ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མི་མཐུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་གྱི་དབུས་སུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་གཅོས་གཏམ་གླུ་རུ་བླངས་བ་དགེའོ། །

I, Ngawang Lodrö Tsungmé, sang these words of advice before an assembly of almost five thousand saṅgha members on the ninth day of the eighth month of the Fire Mouse year during the seventeenth calendrical cycle (21 September 1996), when we, the teacher and disciples, were celebrating victory over outer, inner and secret obstacles. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "rnam par rgyal ba'i dus gtam lha'i rnga sgra/" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 3: 345–346

 

Version: 1.3-20220819

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept