Swift Bestowal of Blessings

Practices › Sādhanas | Deities › Mañjuśrī | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | Português | བོད་ཡིག

༄༅། །འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་བཞུགས། །

Swift Bestowal of Blessings

A Sādhana of Peaceful Mañjuśrī

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ། །

zhi ying kadak zhönnu bumpé ku

The ground is primordially pure space, the youthful vase body;

གདངས་རྩལ་མ་འགགས་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

dang tsal magak rangrig changchub sem

Its radiant energy is unceasing—my own awareness, bodhicitta,

ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་བདག་ཉིད་དུ། །

ngedön jampal pawö daknyi du

Is of the nature of the hero Mañjuśrī on an ultimate level.

རང་ངོ་ཤེས་པའི་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

rang ngo shepé ngang né kyab su chi

In recognition of this, my own true essence, I take refuge.

 

གློ་བུར་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ།

lobur trulnang gyumé drongkhyer la

In the illusory city of incidental deluded perception,

ཨ་འཐས་ཞེན་པས་ཁོར་མོར་འཕྱན་པ་རྣམས། །

até zhenpé khormor chenpa nam

Beings roam endlessly through clinging to things as real—

ཡེ་གྲོལ་ཆོས་སྐུའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར། །

yedrol chökü sa la ukyung chir

To bring them all to the dharmakāya’s primordial freedom,

མཐའ་གྲོལ་ཅོག་གཞག་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

ta drol chok zhak chenpor semkyé do

I generate bodhicitta in the great settling beyond extremes.

 

འཁོར་བ་ཀུན་བཟང་མྱང་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

khorwa kunzang nyangdé kuntuzang

Saṃsāra is entirely positive, and nirvāṇa is wholly good too,

ཀུན་བཟང་ཀློང་ན་སྐྱེ་ཤི་བདེ་སྡུག་མེད། །

kunzang long na kyeshi deduk mé

In the All Good expanse, there’s no birth, no death, no pleasure and no pain.

ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

chönyi gyurwa mepé den tob kyi

Through the power of the truth of the unchanging dharmatā,

རང་བཞིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །

rangzhin ngön du gyurwé jin pob chik

Let the inspiration to realize true reality descend upon us.

 

ཀ་དག་གཏིང་གསལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངང་། །

kadak tingsal dezhin nyi kyi ngang

In an experience of reality, primordial purity and profound luminosity,

ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོར་ཤར། །

lhündrub riktsal nyingjé chenpor shar

The spontaneously present play of awareness dawns as great compassion.

དབྱེར་མེད་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཉིད། །

yermé khakhyab kha yi dorjé nyi

Inseparable unity, extending everywhere, is the vajra of space,

རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ཡོངས་བཞེངས་པ། །

nampa tak kyi chakgyar yong zhengpa

Which fully emerges in apparent form as a symbolic mudrā:

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

gyal kün khyenpé rang zuk jampé yang

Mañjughoṣa, embodiment of the wisdom of all the buddhas.

ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེས་རབ་མཛེས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །

zhi dzum tsenpé rab dzé zhönnü tsul

He is peaceful, smiling, graced with signs and marks, and youthful.

མཚམས་སྤྲིན་མདངས་འཛིན་རིན་ཆེན་དར་གྱིས་བརྒྱན། །

tsam trin dangdzin rinchen dar gyi gyen

He has the glow of twilit clouds and is adorned with jewels and silks.

ཕྱག་གཡས་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མཁའ་ལ་ཕྱར། །

chak yé sherab raldri kha la char

In his right hand he holds aloft and brandishes the sword of wisdom,

གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་སྟེང་དུ་གླེགས་བམ་བསྣམས། །

yönpé utpal tengdu lekbam nam

In his left he holds of volume of text that rests upon an utpala.

ཉ་གང་ཟླ་བས་ནོན་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ཁར། །

nyagang dawé nönpé chukyé khar

He is seated on a water-born lotus resting upon a full moon disc

འགྱིང་བག་ཚུལ་གྱིས་ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

gying bak tsul gyi zhab nyi kyiltrung zhuk

With his two legs crossed in a posture of majestic ease.

སྐུ་ཡི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་། །

ku yi bapü khungbu rerer yang

Within each and every pore of his body

རང་བྱུང་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བགྲང་ལས་འདས། །

rangjung gyüdé kyilkhor drang lé dé

Self-arisen tantric maṇḍalas appear in countless number.

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་འཇའ་འོད་འབུམ་བརྡལ་ཀློང་། །

teng ok choktsam ja ö bum dal long

Above, below and all around, amidst an expanse of rainbow light,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཌཀི་དམ་ཅན་ཚོགས། །

tsa gyü lama daki damchen tsok

The root and lineage gurus, ḍākinīs and oath-bound guardians

ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་རང་སྣང་རྒྱན་དུ་ཤར། །

nyizer dul tar rang nang gyen du shar

Arise as a spontaneous adornment, like specks of dust in a sunbeam.

 

ཨོཾ། ཡོད་མེད་སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་མཐུས། །

om, yömé tongpa shintu naljor tü

Oṃ. Through the force of Atiyoga, empty of existence and non-existence,

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དམ་ཚིག་ཉེ་བར་གནས། །

namkha zhindu damtsik nyewar né

The samaya connection is always fully present, like space.

བདེ་མཆོག་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

demchok dewar shekpa gong su sol

O sugata of perfect bliss, turn your attention toward me.

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་སྐལ་བཟང་དཔལ་ཁྱོད་བདག །

jampal zhönnu kalzang pal khyö dak

Youthful Mañjuśrī, you who embody fortune and splendour,

རང་བཞིན་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །

rangzhin trödral chönyi podrang né

From the natural and unelaborated palace of dharmatā,

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

rangjung tukjé daknyi chomdendé

Embodiment of self-arisen compassion, transcendent conqueror,

མ་རིག་ཀུན་རྟོག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར། །

marik küntok münpa selwé chir

In order to dispel the darkness of unknowing and conceptuality,

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

rangjung yeshe chendren shek su sol

I invite you in your self-arisen wisdom form: come now, I pray.

 

དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ། །

damtsikpa dang yeshe sempa la

In order to rid my mind of attachment to good and bad

བཟང་ངན་རང་རྒྱུད་ཞེན་པ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར། །

zang ngen ranggyü zhenpa drolwé chir

With regard to the samaya- and wisdom-beings,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

khyen tsé nü pé daknyi chomdendé

Remain here, you who embodies wisdom, love and power,

དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

yermé ro chik tenpar zhuk su sol

Transcendent conqueror, steadfast and indivisibly united, I pray.

 

ནང་གསལ་ཀློང་ལས་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །

nangsal long lé sharwé yeshe lha

The wisdom deity may arise from the expanse of inner luminosity

ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་ཅིར་སྣང་ཡང་། །

zhal chak gyen gyi köpa chir nang yang

And appear as an arrangement of face, hands and adornments,

རང་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ། །

rangsem nampar dakpé chotrul du

But it is the manifestation of mind’s own utter purity.

རང་ངོ་ཤེས་པས་བརྡ་ཡི་ཕྱག་བགྱིའོ། །

rang ngo shepé da yi chak gyi’o

In recognition of my very essence, I offer symbolic homage.

 

ཡུལ་དབང་ཤེས་པས་མཚོན་པའི་ཆོས་སོ་ཅོག །

yul wang shépé tsönpé chö so chok

All phenomena, represented by the objects of sensory cognition,

གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས། །

döné namdak chöpé chakgyar dzok

Are pure from the beginning and perfect in this mudrā of offering.

ཞེན་མེད་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས། །

zhenmé tingdzin gyalpö trul tab kyi

Without attachment, and through the magic of king-like concentration,

ཆོས་དབྱིངས་ཁྱོན་ཀུན་བཀང་སྟེ་རྟག་ཏུ་འབུལ། །

chöying khyön kün kang té taktu bul

I make these perpetual offerings that fill the dharmadhātu entirely.

 

ལུང་ལས་མ་བྱུང་མན་ངག་གསང་ལམ་གྱིས། །

lung lé ma jung mengak sang lam gyi

Through the secret path of instructions that do not arise from scripture,

རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་འབྲས་བུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན། །

gyu lé ma jung drebü tensi zin

You seized the stronghold of a fruition that does not derive from causes,

སེམས་ལས་མ་བྱུང་གདོད་ནས་སངས་རྒྱས་མཆོག །

sem lé ma jung döné sangye chok

The supreme, primordial buddhahood that does not originate in mind—

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rik kün khyab dak khyö la chaktsal tö

Sovereign of all buddha families, to you I offer homage and praise.

 

སྣང་གྲགས་སེམས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ངང་། །

nang drak sem sum lha ngak chönyi ngang

With sights, sounds and mind experienced as deity, mantra and dharmatā,

ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་རིག་སྟོང་རྫོགས་པ་ཆེ། །

lha ngak chönyi riktong dzogpa ché

Deity, mantra and dharmatā as the great perfection of awareness-emptiness,

རིག་སྟོང་མཐའ་བྲལ་རང་ཤེས་ཟང་ཐལ་བ། །

riktong tadral rang shé zangtalwa

And awareness-emptiness as my own cognizance, all-penetrating and beyond limits—

ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་ངང་ནས་གསང་སྔགས་བཟླ། །

yengmé dzinmé ngang né sang ngak da

In a state that is undistracted and free of grasping, I recite the secret mantra:

 

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ

om ara pa tsana dhih

oṃ arapacana dhīḥ

 

ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་བྷན་དྷ་ཡངས་པ་རུ། །

chöying kyemé bhendha yangpa ru

In the extensive bandha (skullcup) of the unborn dharmadhātu

གཞི་སྣང་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཚོགས་སུ་བཤམས། །

zhi nang khordé chö kün tsok su sham

All that manifests from the ground—saṃsāric and nirvāṇic phenomena—is arranged as a feast.

རང་རིག་ཟག་མེད་ལྟ་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

rangrig zakmé tawé jin gyi lab

It is blessed with the view of my own untainted awareness

མཆོད་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར། །

chöyul lha nam nyepé chi du gyur

And becomes an object of delight to the deities who receive it.

 

དངོས་འབྱོར་བཟའ་བཅའ་བཏུང་དང་ཡོ་བྱད་ཚོགས། །

ngöjor zacha tung dang yojé tsok

Actual gifts of food and drink and other substances

ཏིང་འཛིན་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ། །

tingdzin namkha dzö kyi gya kyé dé

Are increased through the sky-treasury absorption,

མུ་མེད་ཀུན་གསལ་ཁྱོན་ཀུན་བརྡལ་བ་འདི། །

mumé kün sal khyön kün dalwa di

To fill the entire expanse of boundless space.1

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །

rabjam tsa sum lha la chöpa bul

To the infinite Three Roots deities, I present this offering.

 

ཟང་ཐལ་རིག་པའི་རང་ས་མ་ཟིན་པར། །

zangtal rigpé rang sa mazinpar

Failing to hold to the natural state of all-penetrating awareness,

ང་བདག་མཚན་མར་ཞེན་པའི་གཞན་དབང་གིས། །

nga dak tsenmar zhenpé zhenwang gi

And overpowered by attachment to notions of “I” and “me”,

འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་ལས་འདས་པའི། །

da ka dorjé tatsik lé depé

I have transgressed the vajra command that is not to be taken lightly—

ནོངས་པ་གང་མཆིས་སྙིང་ནས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །

nongpa gang chi nying né tol zhing shak

Whatever faults I have committed I hereby acknowledge and confess.

 

གཟུང་འཛིན་མཚན་མར་ཞེན་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །

zungdzin tsenmar zhenpé toktsok kün

I shall not reject thoughts that involve clinging to dualistic ideas,

མི་སྤང་བསྒྱུར་ལམ་དུའང་མི་བྱེད་པར། །

mi pang gyur lam du’ang mi jepar

Nor subject them to the path of transformation,

རང་ཡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་རྣོན་པོ་ཡིས། །

rang yen rigpé raldri nönpo yi

Rather, I shall seal them with the sharp blade of naturally flowing awareness,

ཆོས་ཟད་ཀ་དག་ཆེན་པོར་རྒྱས་གདབ་བོ། །

chö zé kadak chenpor gyé dabbo

Within the vast primordial purity in which phenomena are exhausted.

 

གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཀླས་ཀུན། །

zhi lam drebü chö tsul talé kün

All the limitless dharma systems of ground, path and fruition

ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ་རུ། །

lha ngak chönyi yeshe rolmo ru

Are like a wisdom symphony of deity, mantra and dharmatā.

མ་བྱས་ཡེ་ནས་རྫོགས་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་འདིས། །

ma jé yené dzokpé trin tsok di

Uncreated and always present, may these clouds of perfection

མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །

khakhyab gyalwé tukdam nyenpo kang

Fulfil our solemn pledges to the victorious ones throughout space.

 

བདག་ལུས་རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

dak lü namdak lha yi kyilkhor la

To the maṇḍala of deities within my own body that is utterly pure,

ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་ཕུལ་བས། །

zakmé dütsi chöpa di pulwé

I present this offering of immaculate nectar;

སྣང་བ་བཞི་རྫོགས་འཕོ་ཆེན་འོད་སྐུར་སྨིན། །

nangwa zhi dzok pochen ökur min

Through this, may I perfect the four visions and ripen as the light body of great transference,

འགྲོ་ཀུན་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །

dro kün kyilkhor chik tu changchub shok

And may all beings attain awakening all together in a single maṇḍala.

 

ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྦུབས་ཀློང་དུ། །

lhündrub rinpoche yi bub long du

May the guests for the remainder, thoughts that arise when the stronghold

བཙན་ས་མ་ཟིན་རྟོག་ཚོགས་ལྷག་མགྲོན་རྣམས། །

tsen sa ma zin toktsok lhak drön nam

Is not secured within the precious expansive sphere of spontaneous presence,

དད་དང་སྙིང་རྗེའི་ལྷག་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །

dé dang nyingjé lhaktor di zhé la

Accept this remainder torma of faith and compassion,

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ། །

ten dang dro la pendé gatön pel

And extend the festival of benefit and happiness for the teachings and beings.

 

འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །

di tsön dü sum sakpé gé tsok kün

As represented by this, may all virtues accumulated in the past, present and future,

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་་ཡོངས་སྨིན་ནས། །

khakhyab drowé gyü la yong min né

Ripen fully in the mindstreams of all beings throughout the whole of space,

ཀུན་ཀྱང་ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན། །

kün kyang nangsal khyechö druk dangden

So that they may all awaken in the youthful vase body

གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུ་རུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །

zhönnu bumpa ku ru changchub shok

Complete with its six special features of inner luminosity.2

 

ངང་བཞག་བློ་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ལྟ་བ་དག །

ngang zhak lodral chökü tawa dak

The pure dharmakāya view, settled in a state beyond the ordinary mind,

མངོན་སུམ་ཚད་ཕེབས་ལོངས་སྐུའི་སྒོམ་པ་རྫོགས། །

ngönsum tsepeb longkü gompa dzok

The perfect sambhogakāya meditation, with the full measure of direct experience,

དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྱོད་པ་སྨིན། །

yingrik yermé tulkü chöpa min

And the mature nirmāṇakāya conduct, in which space and awareness are indivisible—

སྐུ་གསུམ་རྩོལ་མེད་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ku sum tsolmé drubpé tashi shok

May all be auspicious for the effortless accomplishment of these three kāyas.

 

ཅེས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ཤར་རིའི་ཡང་རྩེ་མདོ་ཕལ་བོ་ཆེ་སོགས་ནས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་སྲེད་མེད་བུའི་ཕུག་ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འཁོར་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་སོགས་སེམས་དཔའ་ཁྲི་ཕྲག་གིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱི་རིག་ཀློང་ནས་རྩོལ་མེད་དུ་རྡོལ་བ་ཡི་གེར་སྤེལ་བ་དགེའོ།།

Thus, on the very highest peak of Wutaishan in China, in the cave known as the Cave of Nārāyaṇa, which was prophesied in texts such as the Avataṃsaka Sūtra and which is where youthful Mañjuśrī continuously resides surrounded by his retinue of many tens of thousands of bodhisattvas including Vajrapāṇi, Ngawang Lodrö Tsungme put into writing what had arisen effortlessly out of the expanse of awareness. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "'jam dpal zhi sgrub byin rlabs myur stsol/" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 63–66

 

Version: 1.3-20220819

  1. kun gsal (all-illuminating) here is a synonym for space.
  2. 1) The fruition is superior to the ground (gzhi las 'phags pa); 2) it manifests in one's own experience (rang ngor snang ba); 3) it is discerning (bye brag phyed pa); 4) it is freed in the immediacy of that discernment (phyed thog tu grol ba); 5) it does not arise from anything else (gzhan las ma byung ba); 6) it abides in its own place (rang sar gnas pa).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept