Middle Way Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Buddhist Philosophy › Middle Way | Tibetan MastersKhenpo Shenga

English | བོད་ཡིག

Khenpo Shenga

Nāgārjuna

༄༅། །དབུ་མའི་སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།

Concise Middle Way Aspiration

by Khenpo Shenpen Nangwa

 

ནམ་ཞིག་དཔལ་གྱི་རི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྗེས། །

namzhik pal gyi ri la ludrub jé

When Lord Nāgārjuna teaches the excellent path

སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་བསྐོར་ནས། །

kalden düpé tsok kyi yong kor né

Of the Middle Way beyond extremes upon Śrī Parvata

མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་འཆད་པ་ན། །

tadral umé lamzang chepa na

Surrounded by an assembly of the fortunate

བདག་ཀྱང་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dak kyang khor gyi tokmar kyewar shok

May I be born as the very first among his retinue.

 

དེ་ཚེ་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་མཐའ། །

detsé shejé chönyi namkhé ta

At that time, with unrivalled discernment that gauges

གཞལ་བར་རྣམ་དཔྱོད་མཚུངས་པར་མེད་པ་ཡིས། །

zhalwar namchö tsungpar mepa yi

The limits of the space-like reality of knowable things,

ཆོས་ལྟར་བཅོས་པ་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་ནས། །

chö tar chöpa tamché sün chung né

May I refute all false imitations of Dharma,

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་སྟོན་པར་ཤོག །

pakpé gongpa trulmé tönpar shok

And reveal without error the Ārya’s true intent.

 

ཅེས་པའང་གཞན་ཕན་སྣང་བས་སོ།།

By Shenpen Nangwa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: gzhan phan chos kyi snang ba. "dbu ma'i smon lam bsdus pa/" in gzhung chen bcu gsum. 7 vols. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1983, 1993. (BDRC W23198) Vol. 5: 574

 

Version: 1.2-20220112

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept