Middle Way Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Buddhist Philosophy › Middle Way | Tibetan MastersKhenpo Shenga

English | བོད་ཡིག

Khenpo Shenga

Nāgārjuna

༄༅། །དབུ་མའི་སྨོན་ལམ།

Middle Way Aspiration

by Khenchen Shenpen Chökyi Nangwa

 

མི་མཇེད་ཞིང་གི་འདྲེན་པ་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

mi jé zhing gi drenpa shakyé tok

Guiding light of this world, crowning glory of the Śākya clan,

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །

gyalsé tuwo jetsün khyenpé ter

Seniormost of buddha’s heirs, precious wisdom’s treasure,

བསྟན་པའི་རྩ་ལག་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་སོགས། །

tenpé tsalak pakpa yabsé sok

Successors to these teachings, noble Nāgārjuna and your spiritual sons,

འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drowé dren chok nam la chaktsal lo

I prostrate before you all, the supreme of guides for living beings!

 

མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་དོན་གཟིགས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །

tadral umé dön zik sangye kyang

Buddhapālita, you who realized the Middle Way beyond extremes,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་མངའ་བདག་ཞི་བ་ལྷ། །

changchub chöpé ngadak zhiwa lha

Master of the bodhisattvas’ enlightened actions, Śāntideva,

ཐལ་འགྱུར་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འཛིན་ཟླ་བ་གྲགས། །

talgyur shingté sol dzin dawa drak

Upholder of the great tradition of the Prāsaṅgika, Candrakīrti,

གུས་པས་འདུད་དོ་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས། །

güpé dü do tsé chen tuk kyi gong

Respectfully, I bow before you—think of me with great compassion!

 

བདག་ནི་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni deng né tserab tamché du

From this day on, throughout all my future lives,

དལ་འབྱོར་ལུས་ཐོབ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་མཇལ། །

daljor lü tob gyalwé ten dang jal

May I gain the freedoms and endowments and meet with buddhas’ teachings.

མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་ཟིན། །

tsennyi denpé geweshé kyi zin

May I be accepted by an authentic spiritual teacher,

རྣམ་གསུམ་དད་པས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག །

nam sum depé tsulzhin tenpar shok

Whom I follow well, with all three kinds of faith!1

 

ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་མདོ་ཡི་དགོངས་པ་བཞིན། །

ngedön zabmö do yi gongpa zhin

Having fully received instructions from my supreme and noble guide,

བཤེས་གཉེན་མཆོག་ལས་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་ཀྱང༌། །

shenyen chok lé lekpar tob né kyang

On the definitive meaning that is the intent of the profoundest sūtras,

ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཐུས། །

sherab sum gyi ten la pabpé tü

May I reach conclusive certainty through the three kinds of wisdom,2

ཆོས་རྗེས་འབྲང་བའི་དད་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

chöjé drangwé depa tobpar shok

And gain the conviction of one who relies upon the Dharma!

 

དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞི་བཟུང་ནས། །

dé dang nyingjé chenpö zhi zung né

Taking faith and great compassion as the basis of my path,

སྐྱབས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དཀོན་མཆོག་མི་གཏོང་ཞིང༌། །

kyab kyi yul du könchok mi tong zhing

And never forgetting the Three Jewels, the sources of refuge,

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ། །

tekpa chenpö lam la rab zhuk té

May I embark fully upon the path of the Mahāyāna,

བཅོས་མ་མིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཐོབ་པར་ཤོག །

chöma minpé semkyé tobpar shok

And arouse a mind of bodhicitta that is uncontrived!

 

ལུས་སྲོག་ཡལ་བར་འདོར་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས། །

lü sok yalwar dorwé nyingtob kyi

With the courageous willingness to sacrifice even life and limb,

ཕྱི་ནང་དངོས་ཀུན་གཞན་ལ་གཏོང་བ་དང༌། །

chinang ngö kün zhen la tongwa dang

May I give away to others all that I own and have within myself,

རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུད་བསྡམས་ནས། །

namdak trim kyi rang gi gyü dam né

And, guarding my mindstream with the purest moral discipline,

བཅས་པའི་མཚམས་ལས་འདའ་བ་མེད་པར་ཤོག །

chepé tsam lé dawa mepar shok

May I never stray beyond the boundaries of my vows!

 

གནོད་བྱེད་རྣམས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་བཞིན་དུ། །

nöjé nam la rinchen ter zhindu

Seeing all who do me harm as equal to some priceless treasure,

དགའ་དང་གུས་པའི་ཡིས་ཀྱིས་རབ་བཏུད་དེ། །

ga dang güpé yi kyi rab tü dé

May I honour them with a mind of joy and great respect,

སྙིང་རྗེས་དྲང་བའི་རྨད་བྱུང་སྤྱོད་པ་ཡང༌། །

nyingjé drangwé mejung chöpa yang

And always, in all my lives to come, may I rely

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག་གིས་བསྟེན་པར་ཤོག །

tserab küntu dak gi tenpar shok

Upon this wondrous conduct born of a noble heart!

 

རང་བཞིན་རྣམ་དག་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །

rangzhin namdak döndam chö kyi ying

The naturally pure, ultimate space of all phenomena

ཡོད་མེད་སྤྲོས་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་པ། །

yömé tröpé yul lerab depa

Is entirely beyond the realm of concepts such as ‘is’ or ‘is not.’

མ་རྟོགས་ལོག་པར་རྟོག་པའི་སྐྱོན་བསལ་ཏེ། །

ma tok lokpar tokpé kyön sal té

May my failure to understand and false ideas be cleared away,

ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་ཤོག །

chönyi denpa ngönsum tongwar shok

So that I come to see the truth of reality itself directly.

 

ཡོད་དང་མེད་པར་ལྟ་བ་སྤྲོས་པའི་མཐའ། །

yö dang mepar tawa tröpé ta

Views based on existence and non-existence are limiting ideas,

གཉིས་དང་གཉིས་མིན་འཛིན་པ་ལོག་པའི་བློ། །

nyi dang nyimin dzinpa lokpé lo

Clinging to both and to neither is the product of a mistaken mind.

མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་དབུ་མའི་ལམ། །

ta zhi trö dang dralwa umé lam

The Middle Way is free from these four extremes of elaboration,

མཁས་པས་བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བར་ཤོག །

khepé tenpé denyi tongwar shok

May I see this reality that the learned ones have taught!

 

ཕྱི་ནང་ཆོས་ཀུན་བདག་ལས་སྐྱེ་མེད་ཅིང༌། །

chinang chö kün dak lé kyemé ching

All outer and inner things are not produced by themselves,

གཞན་ལས་མ་ཡིན་གཉིས་དང་རྒྱུ་མེད་མིན། །

zhen lé mayin nyi dang gyumé min

Or from something else, from both or without cause at all.

འཇིག་རྟེན་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །

jikten rabtu drakpé chö nam la

With regard to all the things that are known in this world,

བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པར་ཤོག །

langdor jukdok tsulzhin jepar shok

May I adopt and avoid, engage in and withdraw from what I should.

 

བདག་ཕུང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས། །

dak pung ngowo chik dang tadé sok

May I abandon all falsely conceived notions of a self,

ལོག་པར་རྟོག་པའི་འདུ་ཤེས་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །

lokpar tokpé dushé künpang té

Thinking it is identical to the aggregates, distinct from them and so on,

རྣམ་བདུན་ཤིང་རྟའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །

nam dün shingté rikpa la ten né

And, through the sevenfold reasoning of the chariot,

བརྟེན་ནས་བརྟགས་པའི་ངེས་པ་རྙེད་པར་ཤོག །

ten né takpé ngepa nyepar shok

May I gain certainty that it is but a dependent imputation!

 

ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྟོང༌། །

shejé chö kün ngowo döné tong

All knowable things have always been empty by their very essence.

ཐེར་ཟུག་གནས་དང་ཅུང་ཟད་གནས་པ་སོགས། །

ter zuk né dang chungzé nepa sok

May I now eliminate entirely the pain of conceptual thoughts,

ཡང་དག་དོན་ལ་སྒྲིབ་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི། །

yangdak dön la dribpé dzintang kyi

With their mode of perceiving which obscures genuine reality,

རྟོག་པའི་ཟུག་རྔུ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་ཤོག །

tokpé zukngu drung né jinpar shok

Thinking for example that things abide forever or even partially persist.

 

རྡོ་ཁམས་གསེར་དང་བུམ་ནང་སྒྲོན་སོགས་ཀྱི། །

do kham ser dang bum nang drön sok kyi

May the excellent meaning that is conveyed through examples

དཔེ་ཡིས་གཞལ་བའི་དོན་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར། །

pé yi zhalwé dön zang ngön du gyur

Such as gold within rock, or a lamp inside a vase be revealed.

ཡབ་རྗེ་དཔལ་མགོན་ཀླུ་ཡི་དགོངས་པ་བཞིན། །

yab jé palgön lu yi gongpa zhin

According to the vision of the noble father, glorious protector Nāgārjuna,

ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

salam tarchin chöku tobpar shok

And may I complete all the stages and paths to gain the dharmakāya!

 

དེ་ཚེ་ཕྱོགས་མཐར་གཏུག་པའི་རྒྱལ་སྲས་དང༌། །

detsé chok tar tukpé gyalsé dang

Then may I manifest continuously in many billions of emanations,

དམན་དང་མཆོག་གི་འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

men dang chok gi dro kham gyatso la

To all the buddha’s heirs throughout the far reaches of space itself,

རང་རང་བློ་དང་མཐུན་པའི་འདུལ་བྱེད་ནི། །

rang rang lo dang tünpé dul jé ni

And to infinite oceans of beings of every type, lesser and greater,

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་ཤོག །

jewa trak gyar taktu nangwar shok

Guiding each and every one according to their mind’s capacity!

 

དེ་ལྟར་གོ་འཕང་རྣམ་པར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

detar gopang nampar chi kyi bar

From now until I reach that perfect level of attainment,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་དོན། །

tserab küntu tadral umé dön

In all my lives, may I realize and skilfully teach to others

རང་གིས་རྟོགས་ཤིང་གཞན་ལ་སྟོན་མཁས་པ། །

rang gi tok shing zhen la tön khepa

The meaning of the Middle Way beyond all extremes,

དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་པར་ཤོག །

palden pakpa lha dang nyampar shok

Becoming the equal of glorious Āryadeva!

 

ཅེས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གིས་འཛིན་ཅིང་གཞན་ལ་འཆད་ནུས་པའི་ཕྱིར་དགེ་རྩ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྤྲང་བན་གཞན་ཕན་པས་བཏབ་པ་དགེའོ། །

I, the beggar monk Shenpen, made this prayer of aspiration related to the sources of virtue, so that in this and all my future lives I may uphold the flawless scriptural tradition of noble Nāgārjuna and his spiritual heirs and teach it to others. May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2005. Revised 2020.

 

Source: gzhan phan chos kyi snang ba. "dbu ma'i smon lam/" in gzhung chen bcu gsum. 7 vols. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1983, 1993. (BDRC W23198) Vol. 5: 569–574

 

Version: 2.3-20221023

  1. i.e., vivid faith, eager faith and confident faith.
  2. i.e., the wisdom born of listening, the wisdom born of contemplation and the wisdom born of meditation.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept