The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Prayer to Invoke Sakya Paṇḍita's Wisdom Mind

English | བོད་ཡིག

༄༅། །འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།

Prayer to Invoke the Wisdom Mind of the Gentle Protector Sakya Paṇḍita

by Khenpo Shenpen Nangwa

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swati

Oṃ svasti!

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་ལ་ཕན་དགོངས་པའི། །

tayé semchen tsok la pen gongpé

All the victorious ones throughout the ten directions

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། །

rabjam chok chü gyalwa tamché dang

Who intend to benefit innumerable sentient beings,

ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

khyepar gyalsé tuwo jampé yang

And especially the foremost bodhisattva Mañjughoṣa,

མཚན་ལྡན་བླ་མར་སྣང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsenden lamar nang la chaktsal lo

Manifest as the authentic guru, to whom I pay homage.

 

དེང་དུས་སྙིགས་མའི་སྐྱོན་གྱིས་སྦགས་པ་ཡིས། །

dengdü nyikmé kyön gyi bakpa yi

These days, as most beings are corrupted by the taints

སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཡང་དག་ལམ་ལས་བྱོལ། །

kyewo palcher yangdak lam lé jol

Of the degenerate age and wander far from the genuine path,

རང་གིས་རང་བསླུས་འདི་ཕྱིའི་དོན་སྟོར་བ། །

rang gi rang lü di chi dön torwa

Fooling themselves, forsaking their own interests for this and future lives—

འདི་ལས་སྐྱོབས་ཤིག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྗེ། །

di lé kyob shik jamgön lama jé

Protect me from such a plight, O Gentle Protector, noble guru!

 

སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་མི་བརྟན་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ། །

nö kyi jungwa mi ten peldrib ché

The elements of the outer world are unstable and fluctuate greatly,

བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་མི་བདེ་སྡུག་བསྔལ་མང་། །

chü kyi semchen midé dukngal mang

Beings who inhabit the world know much unhappiness and misery,

སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་འགྲོ་ཁམས་ལ། །

natsok lé kyi narwé dro kham la

For these realms which are so affected by various forms of karma,

དབུགས་འབྱིན་མཛོད་ཅིག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྗེ། །

ukjin dzö chik jamgön lama jé

Grant some relief, I pray, O Gentle Protector, noble guru!

 

སྔོན་ཆད་ལྗོངས་འདིར་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་པ། །

ngönché jong dir chökyi chen denpa

In this land in the past those possessing the vision of Dharma,

སྤྲུལ་པའི་ལོ་པཎ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

trulpé lo pen chenpo khyé nam kyi

Were well cared for by great emanated translators and scholars

རྒྱལ་བསྟན་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ལེགས་བསྐྱངས་པས། །

gyalten khorlo nyi kyi lek kyangpé

Such as yourself through the two ‘wheels’ of Buddhist teachings,1

སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་བདེ་དཔལ་འབྱོར་པ་རྒྱས། །

kyegu tamché dé pal jorpa gyé

And everyone’s happiness, wealth and prosperity increased.

 

ད་དུས་སྐྱེ་བོ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱིས་བསླུས། །

da dü kyewo jikten chö kyi lü

But now beings are deceived by mundane concerns,

བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ཆོས་མིན་བྱ་བས་གཡེང་། །

tenpé gor zhuk chö min jawé yeng

And those who’ve entered the teachings are lost in undharmic deeds.

དེ་ལ་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་མགོན་མེད་པས། །

dé la karchok lha yi gön mepé

As we lack the protection of the gods of positivity,

ནད་མཚོན་མུ་གེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྣམ་པར་འཐག །

né tsön mugé kyen gyi nampar tak

We’re worn down, beset by illness, conflict and famine.

 

དེ་ཕྱིར་བདག་ཅག་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

dechir dakchak nga dö drowa nam

Therefore, inspire us, the beings of this time,

བློ་སྣ་ཡང་དག་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། །

lona yangdak chö la gyurwa dang

when the five degenerations are so rife, to turn our minds towards the Dharma.

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

damchö drub la barché minjung zhing

Prevent the arising of obstacles to Dharma practice,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangzhen dön nyi drubpar jingyi lob

And bless us with the accomplishment of our own and others’ aims.

 

ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་ཚེ་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་པ། །

khyö kyi ngöntsé drowa gön mepa

If your pledge to watch over all the beings of former times

ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་ཞལ་བཞེས་བརྟན་ལགས་ན། །

kün la zikpé zhalzhé ten lak na

Who lacked protection was a sincere and stable one,

གདུང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་མ་ལ་བུ་བཞིན་དུ། །

dungwé shuk kyi ma la bu zhindu

Why not look upon me too, as I repeatedly recall you

ཡང་ཡང་དྲན་ན་བདག་ལ་ཅིས་མི་དགོངས། །

yangyang dren na dak la chi mi gong

Like a child desperately missing his mother.

 

སྐྱེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆབ་ལ་རེ་བ་བཞིན། །

kyempa nam kyi chab la rewa zhin

Even though I turn to you, precious guru, in my mind,

བདག་ཡིད་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱང། །

dak yi jetsün lamé jé chok kyang

Like someone plagued by thirst and longing for water,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་གིས།

gönpo khyö kyi tukjé ö nang gi

Still I am untouched by your compassion’s radiance.

བདག་ལ་རེག་པ་མེད་པ་འདི་ཅི་ཞིག །

dak la rekpa mepa di chizhik

O protector, why have you forsaken me?

 

ད་དུང་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

dadung du yang changchub nyingpö bar

From now until I reach the essence of awakening,

ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་ཞུགས་པས། །

chöjé lama khyö kyi jé zhukpé

Guru, Dharma lord, as I follow in your footsteps,

རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང། །

rabjam shejé chö la wangjor zhing

Help me to learn the infinite dharmas to be known

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

changchub sem nyi jongwar dzé du sol

And to master twofold bodhicitta, I implore you.

 

སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །

nyikmé dü dir gyalten rinpoche

At this time of the degenerate age, let the community of the saṅgha,

བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་འཛིན་བཟོད་པའི། །

shedrub khorlo nyi kyi dzin zöpé

Which is capable of preserving the precious teachings of Buddha

དགེ་འདུན་འདུས་པས་ས་སྟེང་ཀུན་འགེངས་ཤིང་།

gendün düpé sateng kün geng shing

Though the two activities of teaching and practice, fill the entire world,

མི་ཚེ་ཆོས་ཀྱིས་འདའ་བ་མཛད་དུ་གསོལ། །

mitsé chö kyi dawa dzé du sol

And let everyone devote their entire lives to the Dharma, I pray.

 

འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཀུན། །

pakpé yul gyi do ngak zhungluk kün

Through the activities of invalidation and guidance,

དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་ལམ་ལས་རབ་དྲངས་ཏེ། །

ngö tob rikpé lam lé rab drang té

Perfectly inspired by an approach of factual reasoning

ཚར་གཅོད་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

tsarchö jesu dzinpé trinlé kyi

Based on all the textual traditions of sūtra and mantra in the noble land,

སྐྱེ་དགུའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་འགྱུར་བར་ཤོག །

kyegü lona chö la gyurwar shok

May the minds of all beings be turned towards the Dharma.

 

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཡུན་དུ་བརྟན། །

chökyong gyalpö chabsi yündu ten

May the rule of dharma-protecting kings endure,

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས། །

tendzin kyebü kutsé dzetrin gyé

The lives of dharma-holders remain secure, and their activities flourish,

རྫོགས་ལྡན་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་གསར་པ་ཡིས། །

dzokden dü kyi getsen sarpa yi

And, through the positive dawn of a new golden era,

བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀུན་བདེ་བར་གནས་པར་ཤོག །

silden jong kün dewar nepar shok

May everyone throughout this temperate land have lasting happiness.

 

བདག་ཀྱང་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི། །

dak kyang nyikmé dü dir gön khyö kyi

May I, during this degenerate age, serve to continue your activity,

ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོར་གྱུར། །

trinlé chok tar pelwé jepor gyur

Extending it, O protector, to the farthest reaches in every direction.

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གཞན་སྣང་དགེ་ལ་བསྒྱུར། །

dreltsé dönden zhennang gé la gyur

May all my connections be meaningful and inspire virtue in others,2

སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག། །།

sangye ten la jawa jepar shok

And may my own activity be of service to the Buddha’s teachings.

 

ཅེས་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཤློ་ཀ་འདི་དག་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོར་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་གསར་འཛུགས་སྐབས་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་བཞིན། །སྤྲང་བན་གཞན་ཕན་སྣང་བས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

The mendicant monk Shenpen Nangwa offered these stanzas to invoke the wisdom mind of the gentle protector Sakya Paṇḍita as a single-pointed prayer at the request of the monk Kunga Lodrö while initiating the teaching of the works of the learned masters of the noble land at the great dharma centre of glorious Lhundrup Teng. May it bring virtue and excellence!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: gzhan phan chos kyi snang ba, “'jam mgon sa skya paṇḍi ta'i thugs rgyud bskul ba'i gsol ‘debs” in Zhal gdams 'bel gtam gyi skor. Rewalsar, Distt. Mandi, H.P., India: Zigar Drukpa Kargyud Institute, 1985, pp. 28–30

 

Version: 1.3-20220404

  1. The reference here, as made clear later in the text, is to the two activity spheres or ‘wheels’ of teaching and practice (bshad sgrub).
  2. In this line, Shenpen Nangwa uses the expression gzhan snang, literally meaning “others’ perception”, clearly a reference to his own name gzhan phan snang ba, which might be translated as the Light of Altruism/Benefitting Others, the Perception of Benefitting Others, or even Benefit to Others’ Perception.
Khenpo Shenga

Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen

Further information:

BDRC Author Profiles: P699 P1056

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept