Clouds of Twofold Accumulation

Practices › Maṇḍala Offering | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiLama Yangtik | Collections & Cycles › Damngak Dzö | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse KababChetsün Nyingtik | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Mount Sumeru

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཚོགས་བཞུགས་སོ། །

Clouds of Twofold Accumulation

A Maṇḍala Offering Ritual

by Longchen Rabjam

 

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to glorious Samantabhadra!

 

སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་མཎྜལ་དུ་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ་ལས།

There are three stages to offering the maṇḍalas of the realms of the three kāyas.

1. Nirmāṇakāya

དང་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་མཎྜལ་དུ་འབུལ་བ་ནི། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཚོམ་བུ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཅིགའབྲིང་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ། བསྡུས་པ་ལ་དབུས་དང་ཕྱོགས་འཚམས་བརྒྱད་དེ་དགུ་བཀོད་ལ། ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་བསམ་ལ། གདངས་སྙན་པོས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ།

First is offering the maṇḍala of the nirmāṇakāya realm. When doing this elaborately arrange forty-one heaps; when doing the intermediate version arrange twenty-three heaps; and when doing the abbreviated version arrange nine: one in the centre and eight in the cardinal and intermediate directions. Visualize the guru and all the yidam deities, ḍākinīs and oath-bound guardians in the sky and recite the following melodiously and in unison:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

wangchen ser gyi sa zhi

The earth is the golden ground,

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།

ri gyalpo rirab

With Meru, king of mountains;

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།

shar lüpakpo

In the East is Pūrvavideha,

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།

lho dzambuling

In the South, Jambudvīpa,

ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད།

nubwa lang chö

In the West, Aparagodānīya,

བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

jang draminyen

In the North, Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས།

lü dang lüpak

Beside them are Deha and Videha,

རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།

ngayab dang ngayab zhen

Cāmara and Aparacāmara,

གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།

yoden dang lam chok dro

Śāthā and Uttaramantriṇa,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

draminyen dang draminyen gyi da

Kurava and Kaurava.

གསེར་གྱི་རི་བདུན།

ser gyi ri dün

There are seven golden mountains,

རོལ་བའི་མཚོ་བདུན།

rolwé tso dün

Seven delightful seas,

རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་སྣ་བདུན།

gyalsi rinpoche na dün

Seven precious emblems of royalty,

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྫས་བརྒྱད།

tashi kyi dzé gyé

Eight auspicious substances,

གཏེར་གྱི་བུམ་པ།

ter gyi bumpa

The vase of treasure,

དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།

paksam gyi shing

Wish-granting tree,

མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག

mamöpé lotok

Harvest that needs no sowing,

ཡིད་དུ་འོང་བའི་འདོད་ཡོན།

yi du ongwé döyön

Captivating sensory pleasures,

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ལྷ་མོ།

shintu dzepé lhamo

Goddesses of exceeding beauty,

ཉི་མ་ཟླ་བ།

nyima dawa

And the sun and moon.

དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལེགས་པར་བཀོད་དེ།

ü su lha dang mi döpé yönten matsangwa mepa jikten gyi kham gyatso lekpar kö dé

In the middle, all the riches that gods and human beings desire, with nothing missing—oceans of such world-realms, perfectly set out.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞིང་ཁམས་འབྱམས་ཀླས་པ།

chomdendé pal nampar nang dzé lasokpa chok chü dezhin shekpa rik nga gangchen tsö ku dang sung dang tuk mizepa gyen gyi khorlo la tenpé zhingkham jamlepa

Infinite realms based on the unending ornamental wheels of the enlightened body, speech and mind of the glorious transcendent conquerors such as Vairocana, the tathāgatas of the five families of Glacial Ocean throughout the ten directions,

ཚངས་ཆེན་གྱི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ།

tsangchen gyi kalpa chenpo

The great Aeon of Great Brahmā,1

ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ།

lekpar gyenpa di nyi lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa nam la

All beautifully adorned—this I offer to the guru, hosts of deities of the yidam maṇḍala and ocean of oath-bound guardians,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་དམིགས་ཏེ་འབུལ་ལོ། །

kuntuzangpö chöpé trinpung chenpo sam gyi mi khyabpar mik té bul lo

Visualizing it as inconceivably vast cloud-banks like those of Samantabhadra.

 

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་རི་རབ་གླིང་བཞིའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས།

chok chü zhingkham gyatsö dul nyé rirab ling zhi jikten kham

Worlds of the four continents and Sumeru, as numerous as the atoms in the infinite realms of the ten directions,

ལྷ་དང་མི་ཡི་འདོད་ཡོན་ཕུན་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཅན། །

lha dang mi yi döyön püntsok deshek chöpé trinpung chen

With cloud-banks of offerings to the sugatas, abundant sensory delights fit for gods and human beings,

ཚངས་ཆེན་བསྐལ་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་བསོད་ནམས་ཞིང༌། །

tsangchen kalpé lekpar gyen té gelek gyatsö sönam zhing

Aeon of Great Brahmā, beautifully adorned, a field of oceanic excellence and merit,

བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །

lama yidam kyilkhor lhatsok damchen gyatsö tsok la bul

I offer to the ocean-like assembly of gurus, deities of the yidam maṇḍalas, and oath-bound guardians.

 

རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཡིད་འོང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

rinchen mandal yi ong chöpé trin

This precious maṇḍala with clouds of beautiful offerings,

རྒྱལ་བའི་འབྱོར་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་ལྡན་པ། །

gyalwé jor tsok pakmé dang denpa

A limitless accumulation of the riches of the victorious ones,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་འདི་ཕུལ་བས། །

pakyé namkhé gyen gyur di pulwé

Incalculable in extent and adorning the whole of space,—

རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

rangzhin tulkü zhing la chöpar shok

Through this offering, may we experience the natural nirmāṇakāya realm!

ཅེས་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །

Repeat this three times.

2. Sambhogakāya

གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་མཎྜལ་དུ་འབུལ་བ་ནི། རྒྱས་པ་ལ་ཚོམ་བུ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། འབྲིང་ལ་བཅུ་གསུམ། བསྡུས་པ་ལ་བདུན་བཀོད་དེ། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དམིགས་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ་བསམས་ཏེ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ།

Second, there is the maṇḍala offering of the sambhogakāya realm. When doing this elaborately arrange twenty-four heaps; when doing the intermediate version arrange thirteen heaps; and when doing the abbreviated version arrange seven. Visualize the realm of Akaniṣṭha-Ghanavyūha and imagine the guru and all the yidam deities, ḍākinīs and oath-bound guardians, then recite the following in unison:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

འོག་མིན་གྱི་གནས་རྣམ་དག་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་བདེ་བའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཞིང་ཁམས་ན།

womin gyi né namdak tukpo köpa dewé zhing tamché kyang nang la rangzhin mepé zhingkham na

In the utterly pure realm of Akaniṣṭha, the blissful world of Ghanavyūha, in which everything appears yet lacks true reality,

ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་སྒོ་བཞི་གྲུ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ལ།

shintu yi du ongwé zhalmé khang chenpo go zhi dru zhi tabab zhi dang denpa la

Is a great celestial palace of stunning beauty, square with four doors and four pediments,

རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས།

rinpoche duk

Precious parasols,

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་རི་དྭགས།

chö kyi khorlo shintu dzepé ridak

Dharma wheels flanked by charming deer,

ལྷའི་གོས།

lhé gö

Divine fabrics,

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

nampar gyalwé gyaltsen

Banners of total victory,

ཡིད་དུ་འོང་བའི་འཕན།

yi du ongwé pen

Captivating pendants,

ཟླ་བ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ།

dawa lung gi kyöpa

Moons conveyed by wind,

རྔ་ཡབ་ནོར་བུའི་ཡུ་བ་ཅན།

ngayab norbü yuwachen

Jewel-handled fly whisks,

གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་ཕྲེང་བ།

ser gyi drilbu yerkhé trengwa

Garlands of tiny golden bells,

རྡོ་རྗེ་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག

dorjé dang norbu rinpoche tok

Crests of vajras and precious jewels,

རྩིག་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་ན།

tsikpa nga dang denpé teng na

Five-layered walls, upon which there are

རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ །

rinpoche pa gu

Bricks of precious substances,

ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ཕྱེད།

norbu natsok kyi dra ché

Lattices of various jewels,

རྡོ་ཀརྨ་ཤིརྵའི་མདའ་ཡབ།

do karma shirshé dayab

Parapets of kramaśīrṣa stone,

རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་མིག

rinpoche dramik

Webs of precious jewels,

སེང་མའི་པུ་ཤུ།

seng mé pushu

Decorative railings and eaves,

རབ་ཏུ་མཐོ་བའི་ཕྱུར་བུ།

rabtu towé chur bu

Elevated recesses,

འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ།

döyön gyi nambu

And delight-offering ledges.

སྒེག་མོ་མ།

gekmoma

The goddess of beauty,

ཕྲེང་བ་མ།

trengwa ma

The goddess of garlands,

གླུ་མ།

lu ma

The goddess of song,

གར་མ།

garma

The goddess of dance,

མེ་ཏོག་མ།

metokma

The goddess of flowers,

བདུག་སྤོས་མ།

dukpö ma

The goddess of incense,

སྣང་གསལ་མ།

nangsalma

The goddess of light,

དྲི་ཆབ་མ།

drichab ma

The goddess of perfume,

ཞལ་ཟས་མ།

zhalzé ma

The goddess of food,

སིལ་སྙན་མ།

silnyen ma

And the goddess of music,

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས།

chöpé trinpung chenpo sam gyi mi khyabpé

Great billowing clouds of offerings beyond imagining—

ཕྱི་ནང་ཀུན་དུ་ཡང་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་གནས།

chinang kün du yang lekpar köpé né

This realm in which everything—outside and inside—is beautifully arranged,

ཚངས་པ་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ།

tsangpa ngadré zhingkham chenpo

The great field of Brahmā’s Drumbeat,2

ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲིན་གྱི་དྲ་བས་བརྒྱན་པ་འདི་ཉིད།

yeshe rinpoche trin gyi drawé gyenpa di nyi

Adorned with clouds of precious primordial wisdom,

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ།

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa nam la

I offer to the guru, hosts of deities of the yidam maṇḍala and ocean of oath-bound guardians,

ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ་ལོ། །

jisi khorwa ma tong kyi bardu takpa gyün gyi khorlor bul lo

In a continuous, everlasting process until saṃsāra itself is emptied.

 

བདེ་ཆེན་གནས་ནི་ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་བཀོད་བའི་སྤྲིན་གྱི་འོད་ཟེར་ཅན།

dechen né ni shintu tayé köwé trin gyi özer chen

A realm of great bliss, infinitely vast, with rays of light that suffuse its clouds,

སྒོ་བཞི་གྲུ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་རྩིག་པས་བརྒྱན། །

go zhi dru zhi tabab zhiden yeshe nam ngé tsikpé gyen

And a square, four-doored palace with four pediments and walls of fivefold wisdom,

སྒེག་མོ་ཕྲེང་ཐོགས་རིན་ཆེན་གླུ་གར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་འོད་འཕྲོ་བ། །

gekmo trengtok rinchen lugar chöpé trin gyi ö trowa

From which captivating goddesses, jewelled, bearing garlands and singing and dancing, emanate light-clouds of offerings,

བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །

lama yidam kyilkhor lhatsok damchen gyatsö tsok la bul

Which I present to the guru, hosts of yidam maṇḍalas and oceans of oath-bound guardians.

 

འོག་མིན་བདེ་ཆེན་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །

womin dechen rinchen zhalyé khang

A jewelled palace beyond measure in Akaniṣṭha, land of great bliss,

སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་བླ་བྲེ་ཅན། །

natsok chöpé trin gyi ladré chen

With a canopy of cloud-like offerings of various kinds,

ནམ་མཁའ་གང་བར་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

namkha gangwar mik té pulwa yi

Which I visualize as filling the whole of space—

ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

lhündrub longkü zhing la chöpar shok

Through this offering, may we experience the spontaneously present sambhogakāya realm!

ཅེས་པ་གསུམ་གྱིས་དབུལ་ལོ། །

Offer by repeating three times.

3. Dharmakāya

གསུམ་པ་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་མཎྜལ་དུ་འབུལ་བ་ནི། རྒྱས་པ་ལ་ཚོམ་བུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། འབྲིང་བ་ལ་ལྔ། བསྡུས་པ་ལ་གསུམ་བཀོད་ནས། རང་སྣང་འོད་གསལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བཏབ་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་གྱི་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། མགྲིན་གཅིག་ཏུ།

Third, there is the offering of the dharmakāya realm. When doing this elaborately arrange twenty-five heaps; when doing the intermediate version arrange five heaps; and when doing the abbreviated version arrange three. Visualize the wisdom realm of naturally appearing clear light, and to offer the ultimate dharmatā maṇḍala to the guru, hosts of deities of the yidam maṇḍalas and oath-bound guardians recite the following in unison:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

chönyi ösal gyi zhingkham

The realm of clear light dharmatā,

གདོད་མ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང༌།

döma né ngowo nyi kyi nampar dak ching

By its very essence, utterly pure from the very beginning,

ནམ་མཁའ་ལྟར་སྟོང་ལ།

namkha tar tong la

Empty like space,

མཐའ་དབུས་མེད་པ།

ta ü mepa

Without centre or circumference,

ཉི་ཟླ་ལྟར་བཀྲ་ཞིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ།

nyida tar tra zhing lhün gyi drubpa

Spontaneously bright like the sun or moon,

འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུའང་མ་ཕྱེ་མི་འབྱེད།

khorwa dang nya ngen lé depa gangdu ang ma ché mi jé

With no past, present or future distinction whatsoever between saṃsāra and nirvāṇa,

འབྱེད་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དང་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་དྲུག་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ།

jepa mepé rangzhin sangye kyi zhing dang drowa druk gi nampar druk gi nampar trulpa pak tu mepé jungné chenpo

A buddha-field and great source for the manifestation of boundless emanations for each of the six classes of beings,

ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས།

lhündrub rinpoche bub

A spontaneously perfect, precious sphere,

སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང༌།

ku sum dudral mepé long

Expanse of inseparable unity with the three kāyas,

དུས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས།

dü zhi nyampa nyi kyi yeshe

Wisdom of the equality of the four times,

གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས།

zhönnu bumpa kü zhingkham

Realm of the youthful vase body,

ཕྱི་དང་ནང་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ནང་དུ་གྱུར་པ།

chi dang nang mepa küntu yang nang du gyurpa

In which all is fully included, beyond outer and inner.

སྔོན་པོ་དང༌། སེར་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌། དཀར་པོ་དང༌། ལྗང་གུའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་ཞིང་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ལ་དབང་འབྱོར་བ།

ngönpo dang serpo dang marpo dang karpo dang janggü özer chok chur tro zhing namkhé talepar ku dang yeshe kyi nangwa chenpö lekpar gyenpé köpa tsemepé ngatang chenpo la wangjor ba

Rays of light—blue, yellow, red, white and green—shine throughout the ten directions, and all is perfectly adorned with the great, boundless vision of kāyas and wisdoms, such is its great, limitless power.

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་ཞིང་ཁམས་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འདི་ཉིད།

ösal dorjé nyingpö zhingkham rangzhin gyi nampar dak ching lhün gyi drubpa di nyi

This utterly pure and spontaneously present Realm of the Vajra Essence of Luminosity,3

བླ་མ་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ།

lama dang yidam kyilkhor gyi lhatsok damchen gyatsö tsok dang chepa nam la

We present to the guru, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and ocean of oath-bound guardians

དགོངས་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་པ་དམ་པར་འབུལ་ལོ། །

gong long nampar dakpé ngang du yeshe kyi chöpa dampar bul lo

As sublime wisdom offerings within an experience of the utterly pure expanse of realization.

 

གདོད་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་ཞིང་ནི་མ་སྐྱེས་ལྷུན་རྫོགས་འདུས་མ་བྱས།

döné namdak ösal zhing ni makyé lhün dzok dümajé

The primordially pure realm of luminosity is unborn, spontaneously perfect, and unconditioned.

སྣ་ཚོགས་མི་དམིགས་སྤྲོས་ཀུན་ཉེར་ཞི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌།

natsok mimik trö kün nyerzhi yeshe nam ngé zhalyé khang

The palace of fivefold wisdom, in which diversity is not observed and all conceptual elaborations are pacified,

སྐུ་གསུམ་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས།

ku sum dzepé özer dangché rangzhin lhün gyi drubpé né

Is a naturally and spontaneously present abode, radiating the light rays of three-kāya activity—

བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ།

lama yidam kyilkhor lhatsok damchen gyatsö tsok la bul

This I offer to the gurus, hosts of deities of the yidam maṇḍalas, and oceanic assembly of oath-bound guardians.

 

འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཞིང༌། །

ösal lhündrub yeshe rik ngé zhing

Realm of the five families, the wisdom of spontaneously present luminosity,

སྐུ་དང་ཐིག་ལེས་ཡེ་ནས་བརྒྱན་པ་འདི། །

ku dang tiklé yené gyenpa di

Timelessly adorned with the kāyas and tiklés,

རང་སྣང་དག་པས་ལེགས་པར་ཕུལ་བ་ཡིས། །

rangnang dakpé lekpar pulwa yi

Through offering this well through the purity of my own perception,

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

kunzang chökü zhing la chöpar shok

May everyone experience the dharmakāya realm of Samantabhadra!

ཅེས་གསུམ་བརྗོད་དོ། །

Recite this three times.

 

ཚུལ་འདི་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ། །
སྒོ་གསུམ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ནས། །
བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ལས། །
དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱས་བཀོད། །
དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འདོད་མའི་གནས། །
བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །

The one called Drimé Özer set out this formula
Through the blessings of guru and ḍākinī,
Having prayed with devout body, speech and mind
At Gangri Thökar, 'White-Skull Snow Mountain’.
Through this virtue, may all beings
Attain the essence of awakening, the primordial state.

མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།

This concludes the maṇḍala offering ritual entitled "Clouds of Twofold Accumulation" composed by Longchen Rabjam, a yogin of the supreme vehicle. May it be virtuous! Virtuous! Virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Tsadra Foundation, 2024.

 

Sources

klong chen rab 'byams pa dri med 'od zer. "maN Dal 'bul ba’i cho ga tshogs gnyis sprin tshogs" In snying thig ya bzhi. 13 vols. Delhi: Sherab Gyaltsen Lama, 1975. Vol. 1: 160–166 (3.5 folios)

klong chen rab 'byams. "maN+Dal 'bul ba'i cho ga tshogs gnyis sprin tshogs" In blo gros mtha' yas, ed. rin chen gter mdzod chen mo/. 70 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008 (BDRC W1KG14). Vol. 56: 345–349

 

Version: 1.1-20240605

  1. This is the name of the nirmāṇakāya realm. See Dudjom Rinpoche, The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History, Boston: Wisdom Publications, p. 118
  2. This is the name of the sambhogakāya realm. See Dudjom Rinpoche, Ibid., p. 118
  3. This is the name of the dharmakāya realm. See Dudjom Rinpoche, Ibid., p. 118
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept