Six Aspirations to Be Continually Recited

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Longchen Rabjam

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྟག་ཏུ་གདབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་དྲུག

Six Aspirations to Be Continually Recited

by Longchen Rabjam

 

གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

gangdu kyepé kyewa tamché du

In all my lives, wherever I am born,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག །

tori yönten dünden tobpar shok

May I obtain the seven qualities of birth in higher realms.1

 

སྐྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིང༌། །

kyé mataktu chö dang tré gyur ching

As soon as I am born, may I meet the Dharma,

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག །

tsulzhin drubpé rangwang yöpar shok

And have the freedom to practise it correctly.

 

དེར་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་བྱེད་ཅིང༌། །

der yang lama dampa nyé jé ching

Then, may I please the noble lama,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

And put the Dharma into action day and night.

 

ཆོས་རྟོགས་ནས་ནི་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་སྟེ། །

chö tok né ni nyingpö dön drub té

May I realize the Dharma, actualize its innermost meaning,

ཚེ་དེར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་ཤོག །

tsé der sipé gyatso galwar shok

And so cross the ocean of existence in this very life.

 

སྲིད་པར་དམ་པའི་ཆོས་རབ་སྟོན་བྱེད་ཅིང༌། །

sipar dampé chö rab tönjé ching

May I teach the sacred Dharma to beings wandering in saṃsāra,

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་ཤོག །

zhenpen drub la kyo ngal mepar shok

And never tire or weary of working to help others.

 

རླབས་ཆེན་གཞན་དོན་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ཡིས། །

lab chen zhendön chokri mepa yi

Through my vast and impartial service to others,

ཐམས་ཅད་ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

tamché chamchik sangye tobpar shok

May all beings attain buddhahood together, as one!

 

ཅེས་མན་ངག་མཛོད་ལས་བཏུས་སོ།།

Taken from the Treasury of Pith Instructions.

 

| Rigpa Translations

 

Source: dri med 'od zer. gsung 'bum/_dri med 'od zer/ dpal brtsegs/ mes po'i shul bzhag. 26 vols. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. (BDRC W1KG4884). Vol. 15: 439

 

Version: 1.0-20230317

  1. The seven qualities of birth in higher realms are: long life, freedom from ill-health, a beautiful form, good fortune, high birth, great riches, and great wisdom. This final prayer is by Longchen Rabjam.