Six Aspirations to Be Continually Recited

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersLongchen Rabjam

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Longchen Rabjam

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྟག་ཏུ་གདབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་དྲུག

Six Aspirations to Be Continually Recited

by Longchen Rabjam

 

གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

gangdu kyepé kyewa tamché du

In all my lives, wherever I am born,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག །

tori yönten dünden tobpar shok

May I obtain the seven qualities of birth in higher realms.1

 

སྐྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིང༌། །

kyé mataktu chö dang tré gyur ching

As soon as I am born, may I meet the Dharma,

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག །

tsulzhin drubpé rangwang yöpar shok

And have the freedom to practise it correctly.

 

དེར་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་བྱེད་ཅིང༌། །

der yang lama dampa nyé jé ching

Then, may I please the noble lama,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

And put the Dharma into action day and night.

 

ཆོས་རྟོགས་ནས་ནི་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་སྟེ། །

chö tok né ni nyingpö dön drub té

May I realize the Dharma, actualize its innermost meaning,

ཚེ་དེར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་ཤོག །

tsé der sipé gyatso galwar shok

And so cross the ocean of existence in this very life.

 

སྲིད་པར་དམ་པའི་ཆོས་རབ་སྟོན་བྱེད་ཅིང༌། །

sipar dampé chö rab tönjé ching

May I teach the sacred Dharma to beings wandering in saṃsāra,

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་ཤོག །

zhenpen drub la kyo ngal mepar shok

And never tire or weary of working to help others.

 

རླབས་ཆེན་གཞན་དོན་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ཡིས། །

lab chen zhendön chokri mepa yi

Through my vast and impartial service to others,

ཐམས་ཅད་ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

tamché chamchik sangye tobpar shok

May all beings attain buddhahood together, as one!

 

ཅེས་མན་ངག་མཛོད་ལས་བཏུས་སོ།།

Taken from the Treasury of Pith Instructions.

 

| Rigpa Translations

 

Source: dri med 'od zer. gsung 'bum/_dri med 'od zer/ dpal brtsegs/ mes po'i shul bzhag. 26 vols. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. (BDRC W1KG4884). Vol. 15: 439

 

Version: 1.0-20230317

  1. The seven qualities of birth in higher realms are: long life, freedom from ill-health, a beautiful form, good fortune, high birth, great riches, and great wisdom. This final prayer is by Longchen Rabjam.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept