Substances, Symbols and Seven Emblems Empowerment

Collections & Cycles › Longsal Dorje Nyingpo | Practices › Empowerment | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersLongsal Nyingpo

English | བོད་ཡིག

Longsal Nyingpo

Eight Auspicious Substances

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་གསལ་རྡོར་སྙིང་ཞི་ཁྲོ་སྐུ་གསུམ་ཆོག་སྐོར་ལས་ཟུར་བཏོན་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་དབང་རྒྱས་བསྡུས།

Elaborate and Concise Empowerments of the Substances, Symbols and Seven Emblems

Extracted from the Three-Kāya Peaceful and Wrathful Deities of the Longsal Dorje Nyingpo

revealed by Longsal Nyingpo

 

༁ྃ༔  རྟགས་བརྒྱད་ནི།

Eight Auspicious Symbols

ཧཱུྃ༔  སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་རྫོགས་པའི་མཚན་དཔེ་ལས༔

hung, sangye sönam dzokpé tsenpé lé

Hūṃ. Through empowering this fortunate child here and now

ལེགས་པར་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི༔

lekpar jungwé tashi tak gyé kyi

With the eight auspicious symbols that perfect arose

དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔

dengdir kalden bu la wangkurwé

From the marks and signs of Buddha’s perfect merit,

བཀྲ་ཤིས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔

tashi yönten pünsum tsokpar shok

May you enjoy abundant qualities of auspiciousness!

ཨཊྚ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

ata mangalam abhikintsa hung

aṣṭa-maṅgalam-abhiṣiñca hūṃ

རྫས་བརྒྱད་ནི༔

Eight Auspicious Substances

སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ༔

ngöntsé chomden tubpé wangpo la

With the supreme auspicious substances,

བསོད་ནམས་མཐུ་ལྡན་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པས༔

sönam tuden tsangpa lasokpé

Which Brahmā and others with powerful merit

ཕུལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྫས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི༔

pulwé yönten dzé chok tashi kyi

Offered to the blessed Lord of Sages in the past,

དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ༔

dengdir kalden bu la wangkur ro

This fortunate child is empowered here and now.

མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

mangalam abhikintsa hung

maṅgalam-abhiṣiñca hūṃ

སྣ་བདུན་ནི༔

Seven Emblems of Royalty

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་མཐུས་བྱུང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔

khorlö gyur gyal tü junggyal si dün

Through investing this fortunate child here and now

དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་མངའ་གསོལ་བའི༔

dengdir kalden bu la ngasolwé

With the seven emblems that arose through the Cakravartin’s sovereign power,

དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ༔

wang chok kurwé sönam tsok dzok té

May you perfect the accumulation of merit that supreme empowerment confers

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་ཤོག༔

khorlö gyurwé yönten tobpar shok

And gain the qualities of a universal monarch!

མ་ཎི་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

mani ratna abhikintsa hung

Maṇi-ratna-abhiṣiñca hūṃ

བསྡུ་ན།

More concisely:

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ནི།

Auspicious Symbols, Substances and Emblems of Royalty

ཧཱུྃ། རྒྱལ་བའི་མཚན་དཔེ་ལས་བྱུང་བཀྲ་ཤིས་རྟགས། །

hung, gyalwé tsenpé lé jung tashi tak

Hūṃ. The auspicious symbols arisen from the Victor’s signs and marks,

སྔོན་ཚེ་སྟོན་པས་བྱིན་རླབས་རྫས་མཆོག་བརྒྱད། །

ngöntsé tönpé jinlab dzé chok gyé

Eight supreme substances blessed by the Teacher in the past,

བསོད་ནམས་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །

sönam tu lé jungwé gyalsi dün

And seven emblems of royalty arisen though the power of merit

དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་སློབ་མར་དབང་བསྐུར་རོ། །

dengdir kalden lobmar wangkur ro

Confer empowerment on this fortunate disciple here and now.

སྲིད་ཞིའི་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

sizhi delek pünsum tsokpar shok

May they bring the abundant happiness and excellence of existence and peace.

མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ།

mangalam abhikintsa hung

maṅgalam-abhiṣiñca hūṃ

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: klong gsal snying po. "klong gsal rdor snying zhi khro sku gsum chog skor las zur bton rdzas rtags sna bdun dbang rgyas bsdus" In Rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 48: 485

 

Version: 1.0-20220728

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept