Biographical Prayer to Mipham

Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Tibetan MastersMipham Rinpoche | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Further information:
Download this text:

༄༅།    །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།    །

Prayer Recalling the Life and Liberation of the Mañjunātha Guru

by Mipham Rinpoche (with additional verses by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö)

 

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ།

Namo guru mañjuśriye!

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་པ།    །

gyalwa kün gyi khyenrab chik dü pa

Embodiment of the perfect knowledge of all the victorious ones,

འཇམ་མགོན་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར།    །

jamgön zhönnü yeshe gyutrul gar

Illusory display of the wisdom of Mañjunātha the youthful,

ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་རོལ་བ།    །

ngurmik dzinpé zuk su namrolwa

Appearing in the guise of a saffron-robed monk—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

དང་པོར་མཐའ་ཡས་ཐོས་པའི་གཞུང་ལུགས་སྦྱང་།    །

dangpor tayé töpé zhungluk jang

At first you mastered the textual traditions of limitless learning,

བར་དུ་དེ་དོན་མ་ལུས་རྒྱུད་དང་བསྲེས།    །

bardu dedön malü gyü dang sé

Then, you applied the meaning of it all to your mindstream,

ཐ་མར་གནས་ལུགས་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར།    །

tamar neluk gongpa ngön du gyur

And finally you realized the wisdom intent of the natural state.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བསྟན་པ་ཡི།    །

tubpé tenpa chi dang tenpa yi

You trained day and night, like a child recalling its mother,

སྙིང་པོར་གྱུར་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ལམ།    །

nyingpor gyurpa ösal nyingpö lam

In the general teachings of the Sage,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་བུ་ཡིས་མ་བཞིན་དྲན།    །

nyin dang tsen du bu yi ma zhin dren

And especially their core, the path of the luminous essence.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་།    །

namdren gyalwa sé dang chepa dang

You felt such devotion for the victorious guides and their heirs,

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ།    །

khyepar du yang nyammé shakyé gyal

Especially the incomparable king of the Śākyas,

མཚན་ཙམ་དྲན་པས་མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུགས།    །

tsen tsam drenpé mögü chima truk

That simply recalling their names would move you to tears.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཟླ་མེད་སྟོན་པ་དེ་དང་དེའི་སྲས།    །

damé tönpa dé dang dé’i sé

You considered the flawless tradition of the peerless Teacher

མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་རང་ལུགས་དྲི་མེད་དང་།    །

khé chok nam kyi rang luk drimé dang

And his supremely learned heirs

མཁན་སློབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེས་སུ་དྲན།    །

khen lob chö kyi gyalpo jesu dren

And brought to mind abbot, master and dharma-king.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

དེ་ཚེ་ན་ཚོད་ཕྲ་ཡང་ཐབས་གང་གིས།    །

detsé natsö tra yang tab gang gi

In spite of your youth, you made a pledge at that time

འདྲེན་མཆོག་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དྲིན་གཟོ་རུ།    །

dren chok dedak nam kyi drin zo ru

To repay the kindness of these supreme guides however you could

རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་སྤེལ་བར་ཡི་དམ་བཅས།    །

gyalten rinchen pelwar yidam ché

By contributing to the development of the precious teachings.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྔོན་ལས་སྦྱངས་བའི་ལས་འཕྲོ་བཟང་པོ་ཡིས།    །

ngön lé jangwé letro zangpo yi

Through positive karmic tendencies from former training

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དོན།    །

zab dang gyaché do dang tenchö dön

You easily understood the meaning of the sūtras and śāstras,

བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བླག་ཁོང་དུ་ཆུད།    །

tepa tsam gyi delak khong du chü

Profound and the vast, even at the merest glance.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཁྱད་པར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།    །

khyepar sé ché gyalwé yeshe ku

With certainty, you meditated on the wisdom form

སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་ངེས་ཤེས་ནས།    །

kyab chok jampal marpo ngeshé né

Of the victorious buddhas and their heirs, Red Mañjuśrī,

མི་འབྲལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་རྟག་ཏུ་བསྒོམ།    །

mindral nying gi tikler taktu gom

Always present, inseparably, in the core of your heart.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

དེ་ཚེ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཡི།    །

detsé zabmo tokpar kawa yi

Then, as the key to all sciences, outer and inner,

ཕྱི་ནང་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་གནད་གསང་ལ།    །

chinang rikné kün gyi né sang la

Profound and hard to comprehend,

བློ་ཡང་དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་ཟབ་པར་གྱུར།    །

lo yang deta deta zabpar gyur

Your intelligence itself only deepened.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ།    །

tönpé damchö chi dang khyepar du

You developed heartfelt confidence and certainty

ཟབ་མོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་ལ།    །

zabmo ten ching drelwé chö tsul la

In the Teacher’s sacred Dharma in general

ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་སྙིང་གི་གཏིང་ནས་འཁྲུངས།    །

yiché ngepa nying gi tingné trung

And the profound principle of interdependence in particular.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཆེད་དུ་བཅོས་པ་མིན་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི།    །

chedu chöpa min kyang dukngal gyi

Even without deliberately cultivation,

རྒྱ་མཚོར་གཡེང་བ་སྲིད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན།    །

gyatsor yengwa sipé drowa kün

You developed the deep compassion of never forsaking

ནམ་ཡང་མི་གཏོང་སྙམ་པའི་སྙིང་རྗེ་རྒྱས།    །

namyang mi tong nyampé nyingjé gyé

Any being who is plunged in the ocean of suffering.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རང་གི་བློ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་མཐུས།    །

rang gi lo dang lhakpé lha yi tü

Through the power of your intellect and the supreme deity,

ན་ཚོད་ཕྲ་ཡང་གནས་ལྔ་རིག་པའི་གཞུང་།    །

natsö tra yang né nga rigpé zhung

You mastered the texts of the five sciences as if playing a game,

བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་རྩེད་མོའི་ཞར་ལས་ཤེས།    །

drim mi göpar tsemö zhar lé shé

Without excessive toil and in spite of your ailments.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

འཕགས་བོད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་བརྡའ་སྤྲོད་གཞུང་།    །

pak bö ming tsik yigé da trö zhung

You fathomed all the Indian and Tibetan texts on grammar,

ལུས་པ་མེད་པར་བློ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་ཆུད།    །

lüpa mepar lo yi gyatsor chü

With their rules governing names, words and syllables,

དབྱངས་གསལ་ངག་གི་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཀྱང་རྟོགས།    །

yangsal ngak gi tendrel né kyang tok

And realized the crucial principles of vowels and consonants in speech.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གསོ་བ་རིག་པ་ཡི།    །

yenlak gyeden sowa rigpa yi

You mastered unerringly the texts and practices

གཞུང་དང་ལག་ལེན་མཐའ་དག་མ་ནོར་རྟོགས།    །

zhung dang laklen tadak manor tok

Of the science of healing in all its eight branches,

འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གཉིས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས།    །

tso jé zhönnu nyipar yongsu drak

And became renowned as a second Jīvakakumāra.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྣ་ཚོགས་བཟོ་གནས་ཤེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་ལ།    །

natsok zo né shejé gyatso la

The young swan of your supreme intelligence

བློ་མཆོག་ངང་མོ་གཞོན་ནུ་དལ་གྱིས་རོལ།    །

lo chok ngangmo zhönnu dalgyi rol

Alighted on the great lake of diverse arts and crafts,

ལེགས་བཤད་སྒྲ་དབྱངས་སྟོང་གི་ཉམས་ཀྱིས་མཛེས།    །

lekshé drayang tong gi nyam kyi dzé

Elegant in its expression of a thousand fine explanations.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཁྱད་པར་ཚུར་མཐོང་ཚད་མའི་རིག་པ་ལ།    །

khyepar tsur tong tsemé rigpa la

The great doors of your vast, unrivalled intellect

འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་སྒོ་ཆེན་ཕྱེས།    །

drenda mepé lodrö gochen ché

Opened upon the science of limited valid cognition in particular,1

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་མཁྱེན་རབ་སྙིང་ལ་ཤར།    །

chökyi drakpé khyen rab nying la shar

And the wisdom of Dharmakīrti arose in your heart—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

བློ་ལྡན་མགུ་བར་བྱེད་པའི་སྙན་ངག་གི །

loden guwar jepé nyenngak gi

Fine poetic compositions to delight the connoisseurs

ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་ཁ་ནས་གཡོ།    །

lek shé dütsi balab kha né yo

Poured forth in rippling nectar from your lips,

དབྱངས་ཅན་མགྲིན་པར་ཆགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན།    །

yangchen drinpar chakpé namchö chen

As fluent and discerning as if voiced by Sarasvatī.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྐར་ནག་རྩིས་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིང་།    །

kar nak tsi rik gyatso chenpö jing

You surveyed every aspect and penetrated the depths

ཆ་ཙམ་ལུས་པ་མེད་པར་བློ་ཡིས་མཐོང་།    །

cha tsam lüpa mepar lo yi tong

Of the vast ocean of astrology and divination,

ཟབ་མོའི་མན་ངག་གནད་ལ་རང་བྱན་ཚུད།    །

zabmö mengak né la rang jen tsü

Mastering the key points of the profound instructions.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཐེག་མཆོག་སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བའི་གནད་སྟོན་པ།    །

tek chok trödral tawé né tönpa

Undaunted in conveying the message of the sūtras—long, medium and short—

རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ལ་སོགས་མདོ་ཡི་དོན།    །

gyé dring düpa lasok do yi dön

Which reveal the crucial points of the unelaborate view of the supreme vehicle,

འཆད་ལ་མི་ཞུམ་ཟབ་མོའི་བློ་གྲོས་རྒྱས།    །

ché la mi zhum zabmö lodrö gyé

Your profound intellect blossomed.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཀླུ་སྒྲུབ་རིག་པའི་ཚོགས་དང་ཟླ་བའི་གཞུང་།    །

ludrub rigpé tsok dang dawé zhung

Your understanding developed fully into perfect realization

སྤྲོས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ།    །

tröpa nampar chöpé tenchö la

Of Nāgārjuna’s corpus of reasoning and Candra’s works,2

དཔྱིས་ཕྱིན་རྟོགས་པའི་བློ་གྲོས་ལྷག་པར་རྒྱས།    །

chi chin tokpé lodrö lhakpar gyé

Treatises that cut through conceptual elaboration.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལེགས་སྟོན་པའི།    །

gyaché chö kyi tsennyi lek tönpé

Unerringly you realized the most subtle key points

མངོན་པའི་མདོ་དང་དགོང་འགྲེལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི།    །

ngönpé do dang gong drel tenchö kyi

Of the Abhidharma scriptures and their commentaries,

ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བའི་གནད་ཀྱང་མ་ནོར་རྟོགས།    །

tra zhing trawé né kyang manor tok

Which reveal the characteristics of phenomena in all their vastness.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཤེར་ཕྱིན་སྦས་དོན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་གཞུང་།    །

sherchin bedön ngönpar tokpé zhung

Especially sublime, your intelligence, free from any confusion,

སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་རྟོགས་དཀའི་གནས་རྣམས་ལ།    །

chi dang jedrak tok ké né nam la

Mastered the difficult points, both general and specific,

འཁྲུལ་བྲལ་མཁྱེན་པའི་བློ་གྲོས་ཁྱད་དུ་འཕགས།    །

truldral khyenpé lodrö khyé du pak

In the clear realization of Prajñāpāramitā’s hidden meaning.3

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

བྱམས་ཆོས་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་ཐོགས་མེད་མཆེད།    །

jamchö chima nam dang tokmé ché

Your brilliance extended to the whole textual tradition of learned scholars

ཤཱནྟ་དེ་ཝ་ལ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་ཀྱི།    །

shanta dewa lasok pakyul kyi

From the noble land, including the remainder of Maitreya’s teachings,

མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས།    །

khepé zhungluk kün la lodrö gyé

Works by Asaṅga and his brother, and by Śāntideva and the rest.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

བསྟན་རྩ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ།    །

ten tsa dulwé denö rinpoche

For the precious Vinaya collection, the root of all the teachings,

དགོངས་འགྲེལ་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ལ།    །

gong drel chepé zhungluk tadak la

Your vast courageous eloquence was based on a pure understanding

རྣམ་དཔྱོད་བློ་གྲོས་གཙང་མའི་སྤོབས་པ་རྒྱས།    །

namchö lodrö tsangmé pobpa gyé

Of the entire textual tradition, including the commentarial works.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དང་།    །

tsungmé gyalwé sungrab tadak dang

You deeply familiarity encompassed the key points

རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་གང་མཐོང་ལ།    །

gya bö khepé lekshé gang tong la

In all the teachings of the incomparable Victorious One

རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་ཤིང་གནད་ཀྱང་རིག  །

ring du dripar jé shing né kyang rik

And whichever compositions by Indian or Tibetan scholars you had seen.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཕྱི་ནང་རིག་གནས་ཀུན་གྱི་ཟབ་མོའི་གནད།    །

chinang rikné kün gyi zabmö né

At a mere glance, you easily comprehended

བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ལེགས་ཉིད་དུ་རྟོགས།    །

tepa tsam gyi delek nyi du tok

The profound points of all branches of knowledge, outer and inner,

མཁྱེན་རབ་ཐེ་ཚོམ་སྦུབས་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ།    །

khyen rab tetsom bub lé nampar drol

And released your wisdom from the cloak of doubt.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟ་ཟབ་མོའི་གནད་ཡོད་པ།    །

ji ta ji ta zabmö né yöpa

As profound as any given crucial point might be,

དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་བློ་གྲོས་སྤོབས་པ་ཡིས།    །

deta deta lodrö pobpa yi

With corresponding levels of confidence and intelligence,

ངེས་ཤེས་ཤིན་ཏུ་འདྲེན་པ་ཉིད་གྱུར་པ།    །

ngeshé shintu drenpa nyi gyurpa

You inspired perfect certainty of understanding.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་ཀུན།    །

palden gyalwé tenpa tadak kün

Your flawless intellect, freed from the darkness of uncertainty,

ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གྲོགས་སུ་ཤེས་པ་ཡི།    །

pentsün galmé drok su shepa yi

Understood how all the glorious Buddha’s teachings

བློ་གྲོས་དྲི་མེད་ཡིད་གཉིས་སྨག་དང་བྲལ།    །

lodrö drimé yinyi mak dangdral

Complement one another, without contradiction.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

དམ་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་འགྲོགས་པ་ཡིས།    །

dampé zhungluk dé dang drokpa yi

Simply through association with the textual tradition,

སྣང་བས་མུན་བཞིན་ཆེད་དུ་མ་བསྒྲིམ་པར།    །

nangwé mün zhin chedu madrimpar

Your afflictions and samsaric habits came naturally to an end

ཀུན་ཉོན་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ངང་གིས་འགག  །

künnyön khorwé bakchak ngang gi gak

Even without deliberate effort, like darkness banished by light.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

མེ་ཏོག་ཚལ་ལ་བུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།    །

metok tsal la bungwa jizhin du

Like a bee in a flower garden,

མི་ལྡོག་ཡིད་ཀྱིས་བསོད་ནམས་གནས་ལ་དད།    །

mindok yi kyi sönam né la dé

You were irresistibly drawn to sources of merit,

རྟག་ཏུ་མཆོད་དང་སྦྱིན་པའི་ལས་ལ་བརྩོན།    །

taktu chö dang jinpé lé la tsön

And constantly applied yourself to offering and generous deeds.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

གཙང་ཤིང་གྱ་ནོམ་མཐོང་དགའི་མཆོད་ཚོགས་རྣམས།    །

tsang shing gyanom tong gé chö tsok nam

With a mind of meditative equipoise,

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་རོལ་མོ་སྤེལ།    །

nyampar zhakpé yi kyi rolmo pel

You extended delightful offerings, pure and plentiful,

འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ལ་མཆོད།    །

jampé dorjé sé ché gyal la chö

To the victorious ones and their heirs, including Mañjuvajra.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

བསོད་ནམས་མཆོད་སྤྲིན་ཡེ་ཤེས་དེ་བསྐྱེད་ནས།    །

sönam chötrin yeshe dé kyé né

Having generated meritorious offering clouds and wisdom,

ཐུབ་བསྟན་དྲི་མེད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ།    །

tubten drimé chi dang khyepardu

You made aspirations for the flawless teachings in general

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་བྱས།    །

tenpé nyingpo gyepé mönlam jé

And for the essence of the teachings in particular to flourish.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ལུས་ཀྱི་ཕྱག་འཚལ་བཀུར་སྟིས་བསྐོར་བ་དང་།    །

lü kyi chaktsal kurti korwa dang

All your physical prostrations and respectful circumambulation,

ངག་གིས་བཟླས་བརྗོད་ཡིད་ཀྱིས་གཏད་སོ་ཀུན།    །

ngak gi dejö yi kyi teso kün

All your vocal recitation and mental aims and aspirations

སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ནར་མོས།    །

kyab chok jampé dorjé khonar mö

Were directed toward the supreme refuge Mañjuvajra alone.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཐུབ་པ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་བྱུང་ནས།    །

tubpa chok gi jesu rabjung né

Having followed the supreme Sage by going forth as a renunciant,

ཁས་བླང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅུང་ཟད་ཟོལ་མེད་ཀྱི།    །

khé lang tsultrim chungzé zolmé kyi

You guarded your commitments without the slightest deceit,

དག་པའི་སྤྱན་གྱིས་མཐོང་བ་སྙིང་ནས་བསྲུང་།    །

dakpé chen gyi tongwa nying né sung

And with the heartfelt conviction that you were visible to eyes of purity.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཕྱི་ནང་འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་ཚོགས།    །

chinang dushé pungpo nga yi tsok

Having determined how gatherings of the five aggregates,

སྐད་ཅིག་མི་སྡོད་གཡོ་བའི་ངང་ཚུལ་དུ།    །

kechik mi dö yowé ngang tsul du

Conceived of as outer or inner, do not remain for a moment

ཐག་ཆོད་སེམས་ཀྱིས་སྣང་ཞེན་ལྷོད་པོར་གྱུར།    །

takchö sem kyi nang zhen lhöpor gyur

But are in constant motion, you relaxed your attachment to appearances.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ཆུ་ཟླའི་ཚུལ་མཚུངས་པའི།    །

gyuma milam chudé tsul tsungpé

Having thoroughly investigated how all apparent and existent things

སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་ལ་ལེགས་བརྟགས་ནས།    །

nang zhing sipé chö la lek tak né

Resemble illusions, dream phenomena, or reflections of the moon in water,

སྒྱུ་མའི་བློ་སྦྱོང་ཉིན་དང་མཚན་དུ་བྱས།    །

gyumé lojong nyin dang tsen du jé

You trained your mind to recognize illusoriness by day and night.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྣང་ཚད་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་དང་།    །

nangtsé gyumar rolpé lodrö dang

Your intelligent recognition of all appearances as an illusory display

སྒྱུ་འདྲ་སྲིད་པའི་ཁམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བ།    །

gyu dra sipé kham la nyingjéwa

And your compassion for the realms of illusory existence

ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར།    །

pentsün drenpa zhindu pelwar gyur

Worked together, each deepening and enhancing the other.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རང་བྱུང་གཞིར་གནས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ལ།    །

rangjung zhir né nyukmé yeshe la

As you gained stability in the supreme form of certainty

ངེས་ཤེས་མཆོག་དུ་བརྟན་པ་རྙེད་གྱུར་པས།    །

ngeshé chok du tenpa nyé gyurpé

In the self-arisen, fundamental wisdom that abides as the ground,

དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཐེབ།    །

wang zhi yeshe rang gi gyü la teb

The wisdom of the four empowerments was implanted in your mindstream.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གཅིག་པུ།    །

chok dü gyalwé yeshe ku chikpu

Through the of generation stage of heroic Mañjuśrī,

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་བསྐྱེད་རིམ་རོལ་མོ་ཡིས།    །

jampal pawö kyerim rolmo yi

Single embodiment of the wisdom of all the buddhas throughout space and time,

སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེང་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་འཛིན་སྤེལ།    །

nangsi zhir zheng chakgyé tingdzin pel

You developed the absorption of the seal in which appearance and existence arise as the ground.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

འདི་ཡན་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཡིན་ནོ།    །

This concludes the section authored by the Lord Guru [i.e., Mipham Rinpoche] himself.

 

ཙིཏྟ་རང་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ་རུ།    །

tsitta rangjung tuk kyi palbé'u ru

In the glorious endless knot of your wisdom mind, the self-arisen citta,

འཇམ་དཔལ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐིག་ལེ་ཆེ།    །

jampal dewé dorjé tiklé ché

The great essence, Mañjuśrī the blissful vajra,

མི་འགྱུར་རྟག་པ་དམ་པའི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས།    །

mingyur takpa dampé sok tu zhuk

Provided your constant, immutable vital force.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་གདངས།    །

ku sum lhündrub jampal zhönnü dang

The radiance of youthful Mañjuśrī, in whom the three kāyas are spontaneously present,

དཀར་འཇམ་རྩ་ཡི་ལམ་བརྒྱུད་སྒྲོན་མར་ཐོན།    །

kar jam tsa yi lam gyü drönmar tön

Emerged as a lamp by means of the path of the smooth transparent channel,

དག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལ་བརྡལ་བ་ཡི།    །

dakpa ying kyi kha la dalwa yi

And pervaded the sky of pure basic space.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

འོད་གསལ་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར།    །

ösal ku dang zhingkham tayepar

In the infinite kāyas and pure realms of clear light,

ཤེས་རབ་རིག་པ་རང་བྱུང་སྐུར་སྨིན་ཞིང་།    །

sherab rigpa rangjung kur min zhing

Your wisdom awareness ripened as naturally arisen buddha form,

འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུར་ལོངས་སྤྱོད་པ།    །

jampal rik ngé tsombur longchö pa

Experienced as the maṇḍala gatherings of Mañjuśrī’s five families.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རྡོར་བཟླས་རླུང་སྔགས་སེམས་དབེན་ཟབ་མོ་དང་།    །

dor dé lung ngak sem wen zabmo dang

Through vajra recitation, you discovered the profound isolated mind of wind and mantra,

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས།    །

gyumé ku dang ösal zungjuk nyé

And the union of illusory kāyas and clear light,

སོར་བསམ་སྲོག་འཛིན་རྗེས་ཏིང་མཐར་ཕྱིན་པ།    །

sor sam sokdzin jé ting tarchinpa

And perfected individual concentration, vitality retention and subsequent absorption—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སྙིང་གའི་ཕྲ་ཐིག་ཟབ་མོའི་རིམ་པ་དང་།    །

nyinggé tra tik zabmö rimpa dang

With the profound stage of the subtle essence at your heart,

མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདེ་ཆེན་ཞུ་བའི་རྒྱུན།    །

mé lung jorwé dechen zhuwé gyün

Fire and wind brought the melting of great bliss

ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དགའ་བཞིའི་འགྲོས་མཐར་སོན།    །

lukjung lukdok ga zhi drö tar sön

In progressive and reverse order, through which you perfected the four joys.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

རང་ལུས་བཀོད་པ་གདན་གསུམ་ཚང་བར་རྫོགས།    །

rang lü köpa den sum tsangwar dzok

The array of your own body was perfected as the three seats,

རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་མོར་གཤེགས།    །

gyukyen drebü naljor tsemor shek

You reached the pinnacle of the yoga of causes, conditions and results,

འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་མཆོག་མངོན་བརྙེས་པ།    །

khorlo tsokchen sa chok ngön nyepa

And attained the supreme bhūmi, Great Mass of Rotating Syllables.4

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟད།    །

chöchen nangwa chönyi ying su zé

Apparent phenomena were exhausted within the space of dharmatā,

ནང་དབྱིངས་ཀ་དག་གཞོན་ནུའི་བུམ་སྐུའི་སྦུབས།    །

nang ying kadak zhönnü bumkü bub

And in the youthful vase body of primordially pure inner space,

འབྲས་བུའི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་འདིར་མངོན་སུམ་བརྙེས།    །

drebü gyalpo tsé dir ngönsum nyé

You realized the sovereign of fruitions attainable in this life.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

མངོན་དགའ་ལ་སོགས་དག་དང་མ་དག་ཞིང་།    །

ngönga lasok dak dang ma dak zhing

Through the inconceivable display of your emanations

སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡི།    །

trulpé namrol sam lé depa yi

In pure realms such as Abhirati and in impure lands as well,

མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་བ།    །

dzepa trinlé gyünché mi ngawa

Your enlightened activity continues without interruption.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་པ།    །

sangye kün gyi khyen rab chik dü pa

Throughout all my lives to come, may I always be cared for inseparably

བླ་མ་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡི།    །

lama khyabdak jampal dorjé yi

By the all-pervasive and sovereign guru, Mañjuvajra,

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས།    །

kyewa küntu dralmé jezung né

Embodiment of all the buddha’s perfect wisdom,

ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤྱོད་པར་ཤོག  །

tek chok chökyi gatön chöpar shok

And may I savour the feast of the Dharma of the supreme vehicle.

 

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག  །

tubten chi dang ngagyur dorjé tek

May the treasury of my profound and vast intelligence and confident eloquence be unlocked,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཉིན་མོར་བྱེད་ནུས་པའི།    །

shé dang drubpé nyinmor jé nüpé

So that through explanation and practice, I may cause the Buddha’s teachings in general

ཟབ་རྒྱས་བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་བརྡོལ།    །

zabgyé lodrö pobpé terdzö dol

And the Vajra Vehicle of Early Translations in particular to shine with the light of the sun,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག  །

chok lé namgyal drakpé pal tob shok

And gain the splendour of universal fame and victory.

 

ཅེས་པའང་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གསུངས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པར་འདི་མན་འཇམ་དཔལ་སྒྲོན་དྲུག་རྫོགས་རིམ་དང་།  གཞན་རྫོགས་རིམ།  དེ་མཐར་ཉམས་མྱོང་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བསྐངས་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་ཐོ་གནང་བཞིན་ཁྱེད་ནས་ཁ་འགེངས་གྱིས་ཤིག་ཅེས་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྨོངས་ཚིག་ཁ་ཤས་བསྣན་པ་ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།།    །།

These confused verses appended to the prayer of life and liberation composed by the omniscient master Mipham Rinpoche were added by Jamyang Chökyi Lodrö at the request of the gracious Khenchen Kunzang Palden, who said that I should supplement the prayer with verses related to the perfection stage of the six lamps of Mañjuśrī, as well as other perfection stage practices and the fruition that comes from completing these in experience. I confess any errors or contradictions. May this virtue become a cause for us to be guided and cared for by the glorious guru. Maṅglam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020, with reference to the commentary by Dilgo Khyentse Rinpoche entitled “mTsho byung dpal mo dgyes pa'i rgyud mang”.

 

Source: Mi pham rgya mtsho . "'Jam mgon bla ma'i rnam thar gsol 'debs/." In gsung 'bum/_mi pham rgya mtsho. BDRC W2DB16631. Vol. 32: 223–230. Khreng tu'u: [gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs], 2007.

 

Version: 1.2-20220112

  1. Limited, or more literally nearsighted or myopic, valid cognition (tshur mthong tshad ma) based on rationality is often contrasted in Mipham’s writings with the valid cognition of pure visions (dag gzigs tshad ma) that transcends rationality.
  2. Candra here is short for Candrakīrti.
  3. This is a reference to the Abhisamayālaṃkāra, or Ornament of Clear Realization.
  4. That is, the thirteenth bhūmi.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept