Sukhāvatī Aspiration

Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Español | Français | Português | 中文 | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further information:
Download this text:

༄༅། །བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།།

Sukhāvatī Aspiration

by Jamgön Mipham Rinpoche

 

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞིའི་དོན་ཉམས་ལེན་ནི། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ། ཉིན་རེར་མཚན་ལན་བདུན་སོགས་བརྗོད་ནས།

For those who wish to be reborn in the blissful pure land, there is a practice that incorporates the four causes of rebirth in Sukhāvatī. For this, you should focus one-pointedly on the form of Buddha Amitābha, recite his name at least seven times each day, and perform the following:

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

drenpa öpak mépa gong su sol

Guide of Limitless Light—Amitābha—turn your enlightened attention towards me!

རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཇི་བཞིན་དུ། །

gyalwa khyé kyi tukkyé ji zhin du

Just as you, a victorious one, generated the mind of bodhicitta,

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

lamé chang chub chok tu sem kyé dé

I too now set my mind on unsurpassable, supreme awakening,

དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྙེད་བགྱིས་པ་རྣམས། །

gewé tsawa ji nyé gyipa nam

And whatever sources of virtue I have created, I dedicate

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

nub chok dewachen gyi zhing kham su

So that I may be reborn in your presence, supreme victorious one,

རྒྱལ་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་། །

gyal chok khyé kyi drung du kyé né kyang

Within the western pure land of Sukhāvatī,

རླབས་ཆེན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །

lapchen gyalwé sé kyi chöpa kun

There to perfect entirely all the beneficial activity

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སླད་དུ་བསྔོ་བགྱིད་ན། །

yong su dzokpé lé du ngo gyi na

Of an heir to the victorious ones.

ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་དག་པའི་ཞིང་། །

tsé di pö ma tak tu dakpé zhing

As soon as I depart from this life,

བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་། །

dewachen du dzü té kyewa dang

May I miraculously take birth in that pure realm of Sukhāvatī,

འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ནས། །

drenpa öpakmé kyi lung ten né

And having received a prophecy from the Guide of Limitless Light,

རྫོགས་སྨོན་སྦྱང་བ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །

dzok min jangwa ta ru chinpar shok

May I bring perfecting, maturing and purifying to completion!

 

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé opakmé la solwa dep

Amitābha, Buddha of Limitless Light, to you I pray!

བདག་གིས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

dak gi lamé chang chub sem kyé né

Having set my mind on the attainment of supreme awakening,

དགེ་རྩ་མཐའ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་མཆོག་ཏུ། །

gé tsa tadak dechen zhing chok tu

As I dedicate all my sources of virtue towards rebirth in that supreme land of great bliss,

སྐྱེ་ཕྱིར་བསྔོ་ན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyé chir ngo na drubpar ching gyi lop

Grant your blessings so that this aspiration may be fulfilled!

 

དྷཱི་མིང་པས་སོ།། །།

By the one named Dhīḥ.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.1-20240520

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept