Sur Offering

Practices › Offering | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Avalokiteśvara (Khasarpaṇi)

Further information:
Download this text:

༄༅། །གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་གསུར་བསྔོ་རྐྱེན་ངན་ཀུན་གྲོལ་བཞུགས་སོ། །

Freedom from All Adversity

A Sur Offering to Harmful Influences, Obstacle-Makers and Elemental Spirits

by Mipham Rinpoche

 

ཕྱེ་མར་ཤ་ཁྲག་སོགས་༼དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ་ཡོད་ན་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ན་བཟང་བས་༽ཟས་སྣ་གང་འཛོམ་མེར་བསྲེག་ཆབ་བྲན་ལ། རང་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་བསྒོམ་ནས་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ།

Gather roasted barley flour and butter, meat and blood and various other food substances;1 burn them in a fire and sprinkle them with purifying water. Visualize yourself as Avalokiteśvara and generate intense compassion towards the objects of focus.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཨོཾ་སཾབྷ་ར་སཾབྷ་ར་ཧཱུྃ།

om ah hung | namah sarwa tathagata awalokité | om sambhara sambhara hung

oṃ āh hūṃ | namaḥ sarva tathāgata avalokite | oṃ sambhara sambhara hūṃ.

བདུན་དང་།

Recite seven times.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa rinchen mang la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Bountiful Riches.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa zuk dzé dampa la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Sublimely Handsome.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འབྱམས་ཀླས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa ku jam lé la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Unbounded Body.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྲལ་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa jikpa tamché yongsu dralwé lha la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Deity of Total Fearlessness.

ཞེས་མཚན་བཞི་བརྗོད།  དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཅི་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་འཛད་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།

Through this, bless the offerings so that they become an inexhaustible source of great bliss and whatever the objects of focus desire.

ཧོ༔ གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་པ། །

ho, sur chö döyön druk denpa

Hoḥ. This sur offering to delight the six senses

རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་སྤྲིན། །

rang rang yi la gang dö trin

Arises as clouds of whatever individuals desire,

གནམ་ས་བར་སྣང་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང་། །

namsa barnang künkhyab ching

Filling the sky and earth and everywhere in between.

འཛད་མེད་བདེ་བའི་གཏེར་ཆེན་འདི། །

dzemé dewé terchen di

This vast and inexhaustible treasure of bliss

རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་རྣམས་དང་། །

rik druk nyingjé drön nam dang

I offer to guests worthy of compassion among the six classes,

ཁྱད་པར་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱུ་བ་ཡི། །

khyepar chok dir gyuwa yi

And especially to those who frequent this region,

བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་ཅན། །

gek rik lenchak shakhön chen

Those obstacle-makers and vengeful karmic creditors,

ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད་གྲེ་ཕོ་མོ། །

za dré shi shé dré pomo

Ravenous spirits, deadly male and female ghouls,

ནད་བདག་རིམས་བདག་གོད་ཁའི་བདག །

né dak rim dak gökhé dak

Controllers of sickness, infection, and loss of livestock,

ཡུལ་འདྲེ་རྦད་འདྲེ་ཉེ་དུའི་འདྲེ། །

yul dré bé dré nyé dü dré

Local spirits, accursed demons, and ghosts of former kin,

ཆགས་དང་འཇུངས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །

chak dang jungpé dushé kyi

Those who, out of attachment and avarice,

མི་དང་ནོར་ཕྱིར་འབྲང་བའམ། །

mi dang nor chir drangwa am

Pursue riches and human beings,

ཕྲག་དོག་སྡང་བའི་བསམ་པ་ཡིས། །

trakdok dangwé sampa yi

Those who inflict all manner of harm

གནོད་པ་རྩོམ་པའི་རིགས་ཀུན་དང་། །

nöpa tsompé rik kün dang

Based on thoughts of envy and hostility,

དྲི་ཟ་སྲིད་པ་བར་མའི་འགྲོ། །

driza sipa barmé dro

Gandharvas and beings of the intermediate state,

ལྟོགས་འགོང་བསེ་རགས་ཡི་དྭགས་རིགས། །

tok gong sé rak yidak rik

Famishing spirits, serak spirits2 and hungry ghosts,

སྲིད་པར་ལས་ཀྱི་དབང་སོང་བས། །

sipar lé kyi wang songwé

Those controlled by karma in conditioned existence,

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །

natsok zukchen küntugyu

Who roam about in a variety of guises,

སྣ་ཚོགས་ཟས་ཅན་ཡོངས་ཚོལ་ཅན། །

natsok zechen yong tsolchen

Searching for all manner of foods,

བསམ་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་མི་འདྲ་བ། །

samjor natsok midrawa

And, through various thoughts and deeds,

གནོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར། །

nöpa natsok küntu jor

Constantly engaging in various forms of harm—

དབང་ཆེན་དབང་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པའི། །

wangchen wang chung natsokpé

To all those harmful influences, obstacle-makers and elemental spirits,

གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །

dön gek jungpo tamché la

Including those of major and those of minor power,

ཕམ་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་ཡི། །

pam gyal choklhung mepa yi

Without any partiality or notions of loss and gain,

འདོད་དགུ་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ། །

dögu mizé ter du ngo

I dedicate an inexhaustible treasury of all that might be wished for.

ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་ཐོབ་གྱུར་ནས། །

yi la chi dö tob gyur né

Once you have received whatever it is that you desire,

གནོད་འཚེ་གདུག་རྩུབ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

nö tsé duktsub kün zhi zhing

May all your savagery and violence be assuaged,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

changchub sem dangden gyur chik

And may you come to possess bodhicitta.

སྲོག་ལ་རློམ་ཞིང་བླ་ལ་འཇབ། །

sok la lom zhing la la jab

May those who prey on vitality and souls,

ནོར་ལ་རྔམ་ཞིང་ཟས་ལ་རྐུ། །

nor la ngam zhing zé la ku

Those who crave riches and hunt provisions,

དཔལ་ལ་གནོད་པའི་འབྱུང་པོ་རྣམས། །

pal la nöpé jungpo nam

As well as elemental spirits who impair magnificence

མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཡིས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །

chöjin di yi tsim gyur chik

All be satisfied by this offering and generosity.

ཚེ་རབས་ལན་ཆགས་བྱང་གྱུར་ཅིག །

tserab lenchak jang gyur chik

May all karmic debts from former lives be dissolved.

ཤ་འཁོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་གྱུར་ཅིག །

shakhön dikdrib dak gyur chik

May misdeeds, obscurations and bonds of vengeance be purified.

སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་ཞི་གྱུར་ཅིག །

dukngal nyönmong zhi gyur chik

May suffering and mental afflictions be pacified.

བདག་གི་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་པས། །

dak gi chöjin di ngöpé

Through dedicating these, my offerings and my gifts,

འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀུན་ཚིམ་གྱུར་ནས། །

jungpö tsok kün tsim gyur né

May all the hosts of elemental demons be satisfied,

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dak dang semchen tamché kün

And thereby may I and all sentient beings

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་ལ་སོགས། །

dümin chi dang né lasok

Be freed from all forms of harm and adversity,

འགལ་རྐྱེན་ཀུན་དང་བྲལ་གྱུར་ཅིག །

galkyen kün dangdral gyur chik

Such as untimely death and ill health.

རེ་ཞིང་ཆགས་རྣམས་གཏན་དུ་ཚིམ། །

ré zhing chak nam tendu tsim

May all our hopes and wishes be enduringly fulfilled.

ལུས་གདོན་གནས་གདོན་ལ་སོགས་གྲོལ། །

lü dön né dön lasok drol

May we escape demons that prey on body and location.

འདོད་དོན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི། །

dödön barché malü zhi

May all that obstructs our desired aims be pacified.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །

tashi delek püntsok shok

And may auspiciousness and happiness abound!

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཐུས། །

nyamnyi changchub sem kyi tü

Through the power of bodhicitta equality,

གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

nöja nöjé tamché kün

May all the objects and agents of harm

ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པའི་ངང་། །

chöying dewa chenpé ngang

Attain awakening inseparably from the state

དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

yermé sangye tobpar shok

Of great bliss within the dharmadhātu.

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །

tamché namkha dzö zhindu

Just like the inexhaustible treasury of the sky,

ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །

longchö chepa mepar shok

May these enjoyments be unending.

རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །

tsöpa mé ching tse mepar

Without resorting to conflict or violence,

རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །

rangwang du ni chöpar shok

May all experience independent power.

ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་ལ། །

zakmé döyön drukden la

Having savoured without attachment

ཞེན་མེད་ཚུལ་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

zhenmé tsul du longchö né

The immaculate pleasures of the six senses,

བདག་མེད་མཉམ་པའི་དོན་རྟོགས་ཏེ། །

dakmé nyampé dön tok té

May all realize the meaning of selfless equality

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་འཐོབ་པར་ཤོག །

kyemé chöku tobpar shok

And attain the unborn dharmakāya.

བདག་གི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་། །

dak gi sönam tob dak dang

Through the pure strength of my own merits,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་སྟོབས་དང་། །

dezhin shekpé jin tob dang

The force of the tathāgatas' blessings,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སུ། །

chö kyi ying kyi tob kyi su

And the power of the dharmadhātu,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པས། །

semchen nam la pendokpé

May whatever aspirations exist

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །

dön nam gangdak sampa kün

Directed toward the benefit of beings,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་འདིར། །

jikten kham ni malü dir

In this and every other world realms—

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །

dedak tamché chi rikpar

All of them, no matter what their kind—

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

tokpa mepar jung gyur chik

Be fulfilled without any hindrance.

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ནི།

From the words of Guru Rinpoche:

ཁམས་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་། །

kham sum dakpé zhing

In all the lands throughout the three realms,

སྲིད་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་མགྲོན། །

si sum tukjé drön

To the guests worthy of compassion throughout the three planes of existence,

མ་ལུས་ཁྱབ་པའི་ཟས། །

malü khyabpé zé

Through this sustenance that pervades everywhere without exception.

ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཐུས། །

chönyi tokpé tü

And through the power of the nature of reality,

མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ། །

mizé ter du ngo

May all enjoy an inexhaustible treasure of sensory delight.

ཞེས་བྱས་ལ་དམིགས་འདུན་དེ་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས།

Without straying from this visualization and intention, recite the mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཅི་རིགས་དང་།

Recite this as many times as possible.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

བརྒྱ་ཙམ་བགྲངས་ནས།

Recite this at least a hundred times.

མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཚིགས་བཅད་ནི།

Verses from the sūtras:

སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་མཐུས། །

jinpa gyachen gyurpa di yi tü

Through the power of this vast act of generosity

འགྲོ་བའི་ནང་ནས་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །

drowé nang né rangjung sangye shok

May we spontaneously attain buddhahood for the benefit of beings.

སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒྲལ་བའི། །

ngöntsé gyalwa nam kyi madralwé

All those who were not liberated by the buddhas of the past,

སྐྱེ་དགུ་འདི་དག་སྦྱིན་པས་སྒྲོལ་གྱུར་ཅིག །

kyegu didak jinpé drol gyur chik

Through this act of generosity, may they be liberated.

སོགས་སྨོན་ལམ་དང་།

Recite this aspiration and continue with:

འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །

jungpo gangdak dir ni lhak gyur tam

May all the spirits gathered in this place,

ས་འམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །

sa am önté barnang khö kyang rung

Be it on the earth or in the water or in the sky,

སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །

kyegu nam la taktu jam jé ching

Always show goodwill and kindness to all beings,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

And practise Dharma day and night.

 

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང༌། །

gek rik tongtrak gyechu zhiwa dang

May the 80,000 classes of obstructing forces all be pacified,

མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །

mitün nöpé kyen dang dralwa dang

May we be freed from all forms of adversity and harm,

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །

tünpa drub ching pünsum tsokpa yi

And may all our circumstances be favourable and perfect in every way—

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །

tashi dé kyang dengdir delek shok

Through this auspiciousness, may there be happiness and well-being here and now!

 

སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

Recite these and other such verses of auspiciousness.

འདི་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པ་དང་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་ལ། ལྷག་པར་དུས་ངན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་བརྣབ་སེམས་དང་བསྐམ་ཆགས་འཕེལ་བའི་སྐབས་སུ་ཟ་འདྲེ་འགོང་པོ་མང་ཞིང་མི་ཕྱུགས་ལ་འཚེ་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ལ་གནོད་པ་མང་བའི་དུས་དང་། ཟས་ནོར་གྱི་ཕྱིར་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་རྒྱུ་བའི་སྐབས་དང་། ནད་རིམས་ཕྱུགས་གོད་མང་ཞིང་རྨི་ལམ་ངན་པའི་སྐབས་དང་། གཅན་སྤྱང་བྱི་བ་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་དང་། འདྲེ་གནོད་དང་འདྲེ་དོགས་ཆེ་བའི་སྐབས་སོགས་སུ་བྱས་ན་བར་ཆད་དང་གནོད་པ་ཞི། རྒྱུན་དང་སྐབས་སུ་སྙིང་རྗེས་ཀུན་ནས་བསླང་ཏེ་བྱས་ན་འཆི་བ་བསླུ། ནད་གདོན་བྲལ། སྲིས་རྨེ། མཐུན་རྐྱེན་འཕེལ། ཚོགས་རྫོགས་པ་སོགས་རང་གཞན་ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་ཕན་པའི་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ནི་སྨྲོས་མ་དགོས་པས་ནན་ཏན་བྱའོ། །

Since this is an extraordinary method for completing the transcendent perfections and pacifying obstacles anyone and everyone should take it to heart. For the beings of this evil age in particular, when covetousness and craving are on the rise, spirits and demons are prevalent, humans and livestock are subject to attacks, and resources are constantly under threat, this is a time of roaming through various lands in search of food and wealth, an age of widespread disease and infection, as well as depletion of livestock; it is a period of inauspicious dreams; a time when wild dogs and vermin do harm, and evil spirits cause injury and alarm. Practising this in such circumstances will pacify obstacles and ordeals. When undertaken out of compassion, whether regularly or on occasion, it will avert death, dispel sickness and harmful influences, safeguard provisions,3 increase favourable conditions, perfect the accumulations and so on. There are many other advantages too, both for oneself and others, in the short and long term, but there is no need to elaborate further. Simply practise it assiduously.

 

ཅེས་པའང་རྒྱ་སྟོད་དབང་ཕུག་ཏུ་རྨི་ལམ་རྐྱེན་ལས་ཕྱིར་ནང་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མི་ཕམ་པས་ཕན་སེམས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག་མངྒ་ལཾ། །

This was written with a beneficial intention by Mipham in the Power Cave of Gyatö on the eighteenth of the tenth month, the morning after the dream that was its inspiration. May it bring virtue. Maṅgalam.

 

གླུད་བྱེད་ན། གླུད་གཏོར་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་འདི་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་ལ་བསྔོ་བར་བྱའོ། །ཤུབྷཾ། །

Note that the text may be adapted for a ransoming ritual (glud), by changing the text to "This ransom torma to delight the six senses..." Śubham.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: Mi pham rgya mtsho. “gdon bgegs ʼbyung poʼi gsur bsngo rkyen ngan kun grol.” In snga ʼgyur bkaʼ ma shin tu rgyas pa. 133 vols. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Vol. 41: 407–411.

 

Version: 1.2-20220410

  1. A note says that it is good to mix in a little samaya substance that liberates upon taste, if you have any.
  2. Serak (bse rag) spirits are said to steal the nutrition of food and the essence of wealth.
  3. sris rme. The translation of this obscure phrase is tentative. Note also that some editions of the text read sris rmi.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept