The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Lineage Prayer

English | Español | བོད་ཡིག

༄༅། །ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།

Prayer to the Lineage of Parting from the Four Attachments

by Ngorchen Kunga Zangpo

 

ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་ཝེ།

Namaḥ śrī gurave!

 

འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྟོན་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །

drowé lama tönpa dzoksang gyé

Guru and guide to living beings, perfectly awakened Buddha,

རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

gyalsé tuwo gönpo jampé yang

Foremost of buddha’s heirs, gentle-voiced protector Mañjughoṣa,

དེ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །

dé yi jezung jetsün sakyapa

And the one for whom he cared, precious Sakyapa master1

སྐྱབས་མཆོག་མཚུངས་མེད་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyab chok tsungmé sum la solwa deb

To these three supreme and incomparable sources of refuge, I pray!

 

རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་བསོད་ནམས་རྩེ། །

rigpé né nga tarchin sönam tsé

Sönam Tsemo,2 who mastered the five sciences completely,

མདོ་རྒྱུད་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ། །

dogyü künkhyen jetsün rinpoche

Jetsün Rinpoche,3 who fully understood both sūtra and tantra,

ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །

tubwang nyipa sakya pandita

And the second lord of sages, Sakya Paṇḍita4

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalwé gyaltsab sum la solwa deb

To these three regents of the victorious ones, I pray!

 

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

tenpé ngadak pakpa rinpoche

Chögyal Pakpa Rinpoche,5 who was a sovereign of the teachings,

ཐོས་བསམ་བསྒོམས་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་དཀོན་མཆོག་དཔལ། །

tö sam gompé gyü chuk könchok pal

Könchok Pal,6 whose mind was rich with study, contemplation and meditation,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཆོས་རྗེ་བྲག་ཕུག་པ། །

ngödrub chok nyé chöjé drakpuk pa

And Chöje Drakpukpa,7 who gained supreme accomplishment—

མཁས་གྲུབ་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khedrub dampa sum la solwa deb

To these three learned and accomplished saints, I pray!

 

སྐྱེ་དགུའི་གཙུག་རྒྱན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

kyegü tsukgyen sönam gyaltsen pal

Sönam Gyaltsen,8 who was an adornment for the crowns of beings,

གདམས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞབས། །

dampé wangchuk palden tsultrim zhab

Palden Tsultrim,9 who was a mighty lord of practical instruction,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །

tamché khyenpa yeshe gyaltsen té

And Yeshe Gyaltsen,10 who mastered all there is to know—

འདྲེན་མཆོག་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dren chok lama sum la solwa deb

To these three supreme guides and gurus, I pray!

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི།་།

palden lamé tsok la soldeb kyi

As I pray to these, the hosts of glorious gurus,

མྱུར་མགྱོགས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་ལེགས་གཟིགས་ནས། །

nyur gyok tukjé chen gyi lek zik né

May they gaze upon me swiftly with eyes of compassion,

ཕུང་ཁྲོལ་གཞི་གྱུར་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ལ། །

pung trol zhi gyur tsé di nangwa la

And grant their blessings so that I wholeheartedly abandon

ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhenpa tingné lokpar jingyi lob

Attachment for the appearances of this life, the basis of ruin!

 

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བདེ་བའི་སྐབས་མེད་ཅིང་། །

chungzé tsam yang dewé kabmé ching

Since there is not even the slightest occasion for happiness,

བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པས། །

zö ké dukngal shintu mizepé

And suffering is so unbearable and difficult to endure,

རྒྱུན་དུ་གདུང་བྱེད་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལས། །

gyündu dung jé kham sum khorwa lé

Grant your blessings so that I generate intense renunciation

ངེས་འབྱུང་དྲག་པོ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngejung drakpo kyewar jingyi lob

For the continuous torment of saṃsāra’s three realms!

 

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། །

sé ché gyalwé dröpa chikpé lam

Grant your blessings so that through cultivating bodhicitta,

བདག་གཞན་མཉམ་དང་བརྗེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

dakzhen nyam dang jewé changchub sem

Based on the equalizing and exchange of myself and others,

མ་གྱུར་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ལེགས་བསྒོམས་པས། །

magyur drowé döndu lek gompé

Which is the single path taken by the buddhas and their heirs,

རང་དོན་ཡིད་བྱེད་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangdön yi jé dralwar jingyi lob

I may rid myself of thoughts and attitudes of selfish concern!

 

ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །

chö kün döné milam gyuma tar

Grant your blessings so that through deciding that all phenomena

སྣང་ཡང་བདེན་པས་སྟོང་པས་ཐག་ཆོད་ནས། །

nang yang denpé tongpé takchö né

Are primordially dream-like and illusory, apparent yet unreal,

ཕྱོགས་འཛིན་ཀུན་བྲལ་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། །

chok dzin kündral zungjuk umé lam

The path of the middle way of unity beyond clinging to extremes

ཡང་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yangdak gyü la kyewar jingyi lob

May arise authentically in my mind!

 

ཞེས་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་མན་ངག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་འདི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དག་བཟང་པོས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག། །།

Thus, the Śākya bhikṣu, Kunga Zangpo, wrote this prayer to the lineage of gurus for the instruction of Parting from the Four Attachments at the great Dharma centre of glorious Sakya. May virtue and excellence flourish!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: Ngor chen kun dga' bzang po. "zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs" in 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas, bkra shis dpal 'byor (ed.). gdams ngag mdzod/. 18 vols. Paro: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1979–1981 (BDRC W20877). Vol. 6: 305–306

 

Version: 1.4-20230602

  1. Kunga Nyingpo (Kun dga’ snying po, 1092–1158).
  2. bSod nams rtse mo, 1142–1182.
  3. Drakpa Gyaltsen (Grags pa rgyal mtshan, 1147–1216).
  4. Kunga Gyaltsen (Kun dga’ rgyal mtshan, 1182–1251).
  5. Lodrö Gyaltsen (Blo gros rgyal mtshan, 1235–1280).
  6. Zhangtön Könchok Pal (Zhang ston dkon mchog dpal, d.1317).
  7. Sönam Pal (bSod nams dpal, 1277–1350).
  8. Lama Dampa Sönam Gyaltsen (bSod nams rgyal mtshan, 1312–1375).
  9. dPal ldan tshul khrims, 1333–1399.
  10. Sharchen Yeshe Gyaltsen (shar chen ye shes rgyal mtshan, 1359–1406).
Ngorchen Kunga Zangpo

Sachen Kunga Nyingpo

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept