Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Practices › Mind Training (Lojong)Parting from the Four Attachments | Collections & Cycles › Damngak Dzö | Schools & Systems › Sakya | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

༄༅། །ངོར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ནི།

Supplement to the Omniscient Ngorchen Kunga Zangpo’s Prayer to the Lineage of Parting from the Four Attachments

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

འདྲེན་མཆོག་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཅེས་པའི་མཚམས།

After the line “To these three supreme guides and gurus, I pray!” continue with:

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་ཨེ་ཝཾ་པ། །

gyalwé lungten künkhyen ewam pa

Omniscient Evaṃpa,1 whom the victorious one prophesied,

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

dé sé tuwo könchok gyaltsen pal

Foremost among his heirs, glorious Könchok Gyaltsen,2

སྨྲ་བའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་སྟེ། །

mawé nyima sönam sengé té

And Sönam Senge,3 sun of speech—

རིག་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rik drol tarchin sum la solwa deb

To these three masters of knowledge and liberation, I pray!

 

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་། །

jampé yang ngö sangye rinchen dang

Sangye Rinchen,4 who was Mañjughoṣa in person,

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་ཞབས། །

sempa chenpo namkha wangchuk zhab

The great noble being Namkha Wangchuk,5

ལུང་རིག་མངའ་བདག་ཀུན་དགའ་ལེགས་གྲུབ་སྟེ། །

lung rik ngadak künga lekdrub té

And Kunga Lekdrup,6 sovereign of scripture and reasoning—

བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé saljé sum la solwa deb

To these three luminaries of the teachings, I pray!

 

རིག་པར་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གྲགས་དང་། །

rigpar mawa künga chödrak dang

The logician Kunga Chödrak,7

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །

drubpé wangchuk künga nampar gyal

Lord of siddhas, Kunga Namgyal,8

མཁྱེན་རབ་མཐར་ཕྱིན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་སྟེ། །

khyen rab tarchin tendzin zangpo té

And perfectly wise Tendzin Zangpo—9

རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

namdren dampa sum la solwa deb

To these three noble guides, I pray!

 

མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །

khé shing drub nyé ngawang lhündrub dang

Ngawang Lhundrup,10 who gained learning and accomplishment,

ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྨོར་ཆེན་རྗེ། །

künzik chö kyi nyima morchen jé

Lord Morchen,11 all-seeing sun of Dharma,

གདམས་པ་རྒྱ་མཚོའ་འབྱུང་གནས་གནས་གསར་བ། །

dampa gyamtso jungné nésar wa

And Nesarpa,12 source of oceanic instruction—

མཚུངས་མེད་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsungmé lama sum la solwa deb

To these three incomparable gurus, I pray!

 

སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཀུན་བློའི་ཞབས། །

nyikdü tenpé sokshing künlö zhab

Kunga Lodrö,13 vital pillar for the teachings in the age of degeneration,

རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། །

jetsün chimé tenpé nyima dang

Noble lady Chimé Tenpé Nyima,14

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ཏེ། །

jampal zhönnu dorjé rinchen té

And youthful Mañjuśrī Dorje Rinchen—15

སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyegü drenchok sum la solwa deb

To these three sublime leaders of beings, I pray!

 

བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན། །

jampé tukjé sé ché gyalwa kün

With loving compassion, all the buddhas and their heirs,

ལྷར་བཅས་དགའ་བའི་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གི་སྐུར། །

lhar ché gawé tendzin chok gi kur

Arose as a holder of the teachings to delight even the gods—

ཡོངས་ཤར་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའ་བདག་ཉིད་ཆེ། །

yong shar kyabné gyamtso daknyi ché

Great embodiment of oceanic sources of refuge,

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khenchen tamché khyenpar solwa deb

Omniscient Khenchen, to you I pray!16

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་སོགས་སྦྲེལ་ལོ། །

Then continue with “As I pray to these, the hosts of glorious gurus...etc.”

 

ཅེས་པའང་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་བླ་བྲང་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་ཤུ་བྷཾ།།

Thus, the renunciant monk Khyentse Wangpo wrote this in Pende Kunkhyab Ling, the lama’s residence at glorious Lhundrup Teng. Śubhaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Sources:

Ngor chen kun dga' bzang po, 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs" in 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas, bkra shis dpal 'byor (ed.). gdams ngag mdzod/. 18 vols. Paro: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1979–1981 (BDRC W20877). Vol. 6: 306–307

'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "zhen pa bzhi bral 'gro ba'i bla ma'i kha skong". In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 275–276. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.3-20220516

 1. i.e., Ngorchen Kunga Zangpo (ngor chen kun dga’ bzang po, 1382–1456).
 2. dKon mchog rgyal mtshan, 1388–1469.
 3. Gorampa Sönam Senge (go rams pa bsod nams seng ge, 1429–1489).
 4. Müchen Sangye Rinchen (Mus chen sangs rgyas rin chen, 1450–1524).
 5. Nam mkha’ dbang phyug, dates unknown.
 6. Kun dga’ legs grub, dates unknown.
 7. Jampa Kunga Chödrak (Byams pa kun dga’ chos grags, dates unknown).
 8. Kun dga’ rnam rgyal, dates unknown.
 9. Khyenrab Tenzin Zangpo (mkhyen rab bstan ’dzin bzang po, dates unknown).
 10. Ngag dbang lhun grub (1633–1703).
 11. Kunga Lhundrup, (Kun dga’ lhun grub, 1654–1726).
 12. Kunga Lekpé Jungne (Kun dga’ legs pa’i ‘byung gnas, 1704–1760).
 13. Kun dga’ blo gros, dates unknown.
 14. Jetsünma Chimé Tenpé Nyima (rJe btsun ma ‘chi med bstan pa’i nyi ma), 1756–c.1855. For more on her life see Elisabeth A. Bernard, The Sakya Jetsunmas: The Hidden World of Female Lamas, Boulder, CO: Snow Lion, 2021, pp. 41–51.
 15. rDo rje rin chen, 1819–1867.
 16. This verse is addressed to Jampa Tendzin Nyendrak (byams pa bstan ’dzin snyan grags, d. 1885?) from whom Jamyang Khyentse Wangpo received this instruction.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept