Dharmakāya Transference

Practices › Transference | Tibetan MastersNyala Pema Dündul

English | Français | བོད་ཡིག

Nyala Pema Dündul

Nyala Pema Dündul

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་སྐུའི་འཕོ་བ་བཞུགས།

Dharmakāya Transference

by Nyala Pema Dündul

 

ཆོས་སྐུའི་འཕོ་བའམ། འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རང་རྩལ་ཡིན་པས། བྱ་རིགས་རི་དྭགས་གཡུང་དྭགས་གཅན་གཟན་ཆུ་གནས་སྲིན་འབུ་པདྨ་ཡན་ཆད་གང་ལ་ཡང་རུང་བའི་ཆོས་སྐུ་ལྟ་བ་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་འཕོ་བ་ལྟ་བ་གྲོལ་ལུགས་བཞིའི་རྒྱས་གདབ་པའོ།།

Since this concerns the dharmakāya transference or the inherent potential that is the display of the intrinsic buddha nature of all beings, whether you practise it for any other being—bird, wild beast, domestic animal, fish, or even a leech—it is sealed with the view of the dharmakāya nature of that being, and according to the four modes of liberation.

ཨཱཿ སྐད་ཅིག་སྟོང་གསལ་ཟུང་འཇུག་ངང་ཉིད་ལས། །

a kechik tong sal zungjuk ngang nyi lé

Āḥ! In an instant, out of the state of the inseparable unity of clarity and emptiness,

འོད་ཟེར་ཡེ་ཤེས་རིགས་དྲུག་གནས་སུ་འཕྲོས། །

özer yeshe rik druk né su trö

Rays of wisdom light shine out, travelling to all six realms,

སེམས་ཅན་རྣམ་ཤེས་ཨཱཿདཀར་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །

semchen namshé a kar chik tu gyur

So that the consciousnesses of all beings transform into a single white syllable Āḥ, which

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

könchok tsa sum denpé jinlab kyi

Through the blessings of the truth of the Buddha, Dharma and Sangha, and the Lama, Yidam and Khandro,

ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡིས་བཀུག་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། །

chakgya zhi yi kuk né rang la tim

Is gathered with the four mudrās, dissolving into me.

གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་དབྱེར་མེད་གཉུག་མའི་གཤིས། །

salrik tongsum yermé nyukmé shi

The original nature, in which clarity, awareness and emptiness are indivisible.

འཕོ་བྱ་འཕོ་བྱེད་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

poja pojé mepé ngowo nyi

Is the essence, in which there is nothing to be transferred and no transferrer.

གྲགས་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་བློ་འདས་ཧིཀཿསྒྲ་གདབ། །

drak tong jödral lodé hik dra dab

I utter the syllable Hik, which is inexpressible sound and emptiness, beyond the ordinary mind,

མཐའ་བྲལ་རོལ་པ་ཆེན་པོར་འུབ་ཆུབ་བོ། །

tadral rolpa chenpor ub chubwo

And everything is united and perfected within the great display that is beyond any limitation.

རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ། །

rangrik kyemé chökü ying su po

My own awareness is transferred into the expanse of the unborn dharmakāya.

ཧིཀཿ ཧིཀཿ ཧིཀཿ

hik hik hik

Hik! Hik! Hik!

 

ཅེས་འཕོ་བ་འདི་དད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་མཚན་དང་ཨོ་རྒྱན་གར་དབང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཉག་ལྷང་བྲག་སྤྲང་རྒན་བདུད་འདུལ་མིང་གིས་སྤེལ་བས་མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་འཕོ་བའི་གདམས་པ་འདི་ཐོས་ཚད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་བྷུདྡྷ་མངྒ་ལམ།

This phowa practice was composed by the old beggar of Nyarong Lhangdrak named Dündul, in response to requests made by the devoted lamas Orgyen Gyaltsen and Orgyen Garwang Gyaltsen. May all beings who hear this instruction on the method of transference that brings enlightenment without meditation attain the essence of awakening within their very own rigpa. Sarva Buddha Maṅgalaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2011.

 

Source: Nyag bla padma bdud 'dul. "chos sku'i 'pho ba" In Nyag bla padma bdud ʼdul gyi gter chos skor. 5 vols. (BDRC W23695). Vol. 4: 783

 

Version: 1.3-20230220

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept