Invocation of the Vidyādhara Gurus

Deities › Vajrakīlaya | Tibetan MastersOrgyen Tobgyal Rinpoche | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Orgyen Tobgyal Rinpoche

Vajrakīlaya

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ་བཞུགས།

Invocation of the Vidyādhara Gurus

compiled by Orgyen Tobgyal Rinpoche

 

ཧཱུྃྂ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔

hung, dorjé purbé rigdzin nam

Hūṃ, Vidyādharas of Vajrakīlaya,

སྲིད་པའི་ཕུར་བ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

sipé purba dak drub kyi

Help us in our practice of the kīla of existence!

སྔོན་གྱི་ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བཞིན༔

ngön gyi jitar tak ten zhin

Just as you displayed signs of accomplishment in the past,

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟི་ཡིས༔

lobpön prabhahasti yi

Ācārya Prabhahasti,

གསེར་གླིང་མུ་སྟེགས་བསྒྲལ་བའི་ཚེ༔

serling mutek dralwé tsé

When you liberated the tīrthikas of Suvarṇabhūmi

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་སྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲི་ཏས༔

lobpön dhanasamskrité

Ācārya Dhanasaṃskṛta,

ལྷ་ཆེན་གནས་པའི་རྟེན་རྣམས་ལ༔

lhachen nepé ten nam la

Near the shrines of Mahādeva

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་སྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔

lobpön garab dorjé yi

Ācārya Garab Dorje,

གནམ་ལྕགས་ཡོད་པའི་རི་རྩེ་ནས༔

namchak yöpé ri tsé né

On the Meteoric Iron Mountain

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་ཧཱུྃྂ་ཆེན་ཀཱ་ར་ཡིས༔

lobpön humchenkara yi

Ācārya Hūṃkāra,

བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནས༔

silwa tsal gyi durtrö né

In the charnel ground of Śītavana

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔

lobpön pema jungné kyi

Ācārya Padmasambhava

རྒྱ་གར་ཙནྡན་ནགས་ཁྲོད་ལ༔

gyagar tsanden naktrö la

In India in the Sandalwood Forest

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡིས༔

lobpön bimamitra yi

Ācārya Vimalamitra,

གངྒཱ་ལ་ཡི་ཆུ་བོ་ལ༔

gangga la yi chuwo la

At the river Ganges

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

བལ་འབངས་ཀ་ལ་སིདྡྷི་ཡིས༔

bal bang kala siddhi yi

Kālasiddhī of Nepal,

མནྟྲ་ལ་ཡི་མཁའ་གོང་དུ༔

mantra la yi kha gong du

As illustrated by the story of the white stones in Mantrala,

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔

kharchen yeshe tsogyal gyi

Yeshe Tsogyal of Karchen,

དགུང་གི་ཕོ་རོག་ནག་ཆུང་ལ༔

gung gi porok nakchung la

As is illustrated in the event of the small black raven,

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་རྣམ་བཞི་ཡིས༔

chögyal yabsé nam zhi yi

Dharma King and your three princes,

ཕྱི་ནང་བདུད་དགྲ་བཏུལ་བའི་ཚེ༔

chinang dü dra tulwé tsé

When you tamed outer and inner demons and enemies

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི༔

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

མཆིམས་སྟོན་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་ཡིས། །

chimtön shakyaprabha yi

Chimtön Śākyaprabha,

ཡར་ལུང་བགེགས་ཀྱི་ཕུག་ཆུང་དུ།

yarlung gek kyi puk chung du

In the small cave of Yarlung Gek

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེངྒ་ཡིས། །

shübu palgyi sengga yi

Shübu Palgyi Sengga,

འོན་ཤང་མདོ་ཡི་བྲག་དམར་ལ། །

önshang do yi drakmar la

In the red cave of Önshang Do

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས། །

nanam dorjé düjom kyi

Nanam Dorjé Düdjom,

ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོན་དུ། །

hepori yi yanggön du

High up, on the peak of Mount Hepori,

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས།

kharchen palgyi wangchuk gi

Palgyi Wangchuk of Karchen,

རྩིབས་ཀྱི་སྤྱང་ཀི་སྔོན་པོ་ལ། །

tsib kyi changki ngönpo la

As is illustrated by the story of the blue wolf of Tsib,

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

འཁོན་སྟོན་ཀླུ་དབང་བསྲུང་བ་ཡིས། །

khöntön luwang sungwa yi

Khöntön Luwang Sungwa,

ལྷ་ས་ཡེར་པའི་བྲག་ཕུག་ཏུ། །

lhasa yerpé drakpuk tu

In the Yerpa cave of Lhasa

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ༔ །

pema dongak lingpa la

Pema Dongak Lingpa,1

མན་ངག་བཀའ་བབ་བརྙེས་པའི་ཚེ། །

mengak kabab nyepé tsé

When you received the pith instructions and authoritative transmissions,

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

སྔོན་གྱི་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

ngön gyi rigdzin tamché kyi

All you Vidyādharas of the past, show us signs of accomplishment

ཇི་ལྟར་སྒྲུབས་བཞིན་དེང་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

jitar drub zhin deng drub kyi

Similar to your own! In the past

ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་བསྙེལ་ལམ་ཅི། །

jitar tak ten nyel lam chi

You displayed signs of accomplishment—do you not recall?

ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

purbu drubpé drokdzö chik

Help us now to accomplish Vajrakīlaya!

 

ཅེས་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིགས་པའོ།།

Compiled by Orgyen Tobgyal Rinpoche.2

 

| Translated by Han Kop, 2018. With gratitude to Orgyen Tobgyal Rinpoche and Lama Rigdzin Zangpo for their clarifications.

 

Version: 1.2-20231217

  1. I.e., Jamyang Khyentse Wangpo
  2. Orgyen Tobgyal took the Etrom Lower Activities Manual from the Yangsang Tukkyi Purchik as a basis and added verses from Dilgo Khyentse Rinpoche’s Nyakluk Phurba and a Rigdzin Kulwa from the Sakya tradition. The text was compiled during the Netik Phurba Drupchen in Lerab Ling in the summer of 2018.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept