Brief Sukhāvatī Aspiration

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Practices › Transference | Tibetan MastersPalyul Choktrul Jampal Gyepe Dorje

English | བོད་ཡིག

Palyul Choktrul Jampal Gyepe Dorje

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །བདེ་སྨོན་བསྡུས་པ།

Brief Sukhāvatī Aspiration1

by Palyul Choktrul Chökyi Dawa

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རང་རིག་སྟོང་གསལ་འགགས་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །

rangrig tong sal gakmé dewa ché

My own awareness is unobstructed empty and clear great bliss,

བདེ་གཤེགས་སྣང་མཐའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དབྱིངས། །

deshek nang té tuk dang yermé ying

Basic space, inseparable from sugata Amitābha’s wisdom mind.

རང་བབ་མ་བཅོས་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

rangbab machö ngang né solwa deb

From this state of settling naturally without contrivance, I pray:

བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dechen zhing du powar jingyi lob

Inspire me to transfer my consciousness to the great blissful land!

 

ཞེས་སེར་ཤུལ་ངག་དབང་གི་ངོར་དཔལ་སྤྲུལ་རྒན་བུ་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བས་བྲིས།།

The old Palyul tulku Chökyi Dawa wrote this for Sershul Ngawang.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: 'jam dpal dgyes pa’i rdo rje. dpal yul mchog sprul rin po che’i gsung 'bum. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. p. 43

 

Version: 1.0-20221118

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept