Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Thirteen Great Texts › Bodhicaryāvatāra | Tibetan MastersPatrul Rinpoche

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Dza Patrul Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །

Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

by Patrul Rinpoche

 

སྟོན་མཆོག་ལྷ་མིའི་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་གཙོ། །

tön chok lhami lama shakyé tso

Supreme guide, teacher of gods and men, chief of the Śākyas,

རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ། །

gyalsé jam pal yang dang zhiwa lha

The bodhisattva Mañjughoṣa, Śāntideva,

ཛེ་ཏཱ་རི་དང་ཟླ་གྲགས་ཆུང་བའི་ཞབས། །

dzé ta ri dang da drak chungwé zhab

Jetāri, Candrakīrti the Lesser,

ཇོ་བོ་གུ་ཎ་ཤྲཱི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jowo gu na shri la solwa deb

And lord Guṇaśrī, to you we pray!

 

ཀཱ་ན་ཀ་ཤྲཱི་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི། །

kanakashri sumatikirti

Kanakaśrī, Sumatikīrti,

བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སློབ་དཔོན་རྗེ་བཙུན་པ། །

loden sherab lobpön jetsün pa

Ngok Loden Sherab,1 Master Jetsünpa,2

མཁས་པ་བུ་སྟོན་ཐུག་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ། །

khepa bu tön tuk sé lotsawa

The scholar Butön,3 Tuksé Lotsāwa,4

གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yak truk sangye pal la solwa deb

And Yaktruk Sangye Pal,5 to you we pray!

 

སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་ཕྲིན་ལས་མི་བསྐྱོད་རྗེ། །

sangye pel dang trinlé mi kyö jé

Sangye Pel,6 Lord Trinlé Mikyö,7

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས། །

könchok jungné karma chakmé zhab

Könchok Jungne,8 Karma Chakmé,9

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རིག་འཛིན་རྗེར། །

drubpé wangchuk pema rigdzin jer

Lord of siddhas, Pema Rigdzin,10

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

To you we pray, bless us with your compassion!

 

ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །

namkha ösal tek chok tendzin zhab

Namkha Ösel,11 noble Tekchok Tenzin,12

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་རིག་འཛིན་བཟང་པོ་དང༌། །

tashi gyatso rikdzin zangpo dang

Tashi Gyatso,13 Rigdzin Zangpo,14

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ལ། །

sempa chenpo pema tashi la

The great bodhisattva Pema Tashi,15

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

To you we pray, bless us with your compassion!

 

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང༌། །

gyalwé sepo zhenpen tayé dang

Son of the buddhas, Shenpen Thayé,16

འཇིགས་མེད་ངོ་མཚར་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང༌། །

jikmé ngotsar jikmé chö kyi wang

Jikmé Ngotsar,17 Jikmé Chökyi Wangpo,18

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་ལ། །

changchub sem kyi ngadak tamché la

To all you masters of bodhicitta,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

We pray, bless us with your compassion!

 

ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ལ། །

tsemé zhi yi zhingsa shinpo la

In the fertile field of the four boundless qualities,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་རབ་ཏུ་འཁྲུངས། །

changchub sem kyi nyugu rabtu trung

May the shoots of bodhicitta take root,

ཕྱིན་དྲུག་ལམ་གྱི་འབྲས་བཟང་ཆེན་སྨིན་ཏེ། །

chin druk lam gyi dré zang chen min té

Ripening into the excellent fruit of the path of the six pāramitās,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །

kham sum drowé nyer tsö zhir gyur chik

To become the basis of sustenance for beings of the three worlds.

 

བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །

dakzhen nyamnyi tokpé yeshe kyi

Grant your blessings so that with the wisdom realizing the equality of self and others,

བདག་དོན་གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །

dak dön nyi dzin chingwa kün ché né

All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །

rangzhen dön nyi lhüngyi drubpa dang

Our own and others’ welfare may be accomplished spontaneously,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

changchub sem chok jongpar jingyi lob

And we may perfect the supreme mind of bodhicitta.

 

ཞེས་པའང་དཔལ་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་སོ། །དགེའོ། །

This was spoken by the one called Patrul. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2006. Revised 2019.

 

Source: o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. "spyod 'jug brgyud pa'i gsol 'debs/" in gsung 'bum/_o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. TBRC W1PD107142. 8 vols. khreng tu'u: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009, vol. 8: 64–65

 1. rNgog blo ldan shes rab, 1059–1109.
 2. Drakpa Gyaltsen (grags pa rgyal mtshan, 1147–1216).
 3. Butön Rinchen Drup (bu ston rin chen grub, 1290–1364).
 4. Rinchen Namgyal (rin chen rnam rgyal, 1318–1388).
 5. g.Yag phrug sangs rgyas dpal, 1350–1414.
 6. Jamchen Rabjampa Sangye Pel (byams chen rab ’byams pa sangs rgyas ’phel, 1412–1485).
 7. The Eighth Karmapa, Mikyö Dorje (mi bskyod rdo rje, 1507–1554).
 8. Unidentified.
 9. Karma chags med, 1613–1678.
 10. The first Dzogchen Rinpoche, Pad+ma rig ’dzin, 1625–1697.
 11. The first Dzogchen Ponlop, Nam mkha’ ’od gsal, d. 1726.
 12. The second Dzogchen Rinpoche, Gyurme Tekchok Tenzin Pal Zangpo (’gyur med theg mchog bstan ’dzin dpal bzang po, 1699–1758).
 13. bKra shis rgya mtsho, b. 1714.
 14. Minling Gyalse Rigdzin Zangpo (smin gling rgyal sras rig ’dzin bzang po).
 15. Sengtruk Pema Tashi (seng phrug padma bkra shis, b. 1798).
 16. i.e., Gyalse Shenpen Thaye (rgyal sras gzhan phan mtha' yas, 1800–1855).
 17. ’Jigs med ngo mtshar, b.1730.
 18. i.e, Patrul Rinpoche himself.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept