Katok Kubum Prayer

Practices › Prayers | Tibetan MastersPatrul Rinpoche | Indian MastersŚāntideva

English | བོད་ཡིག

Patrul Rinpoche

Śāntideva

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Śāntideva and Dam, Tsang and Jam of Katok

by Patrul Rinpoche

 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

tserab küntu gönpo jampal yang

Throughout all your lives, you took the protector Mañjughoṣa

རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཐོབ་ནས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །

rik kyi dakpor tob né dro kün la

As the lord of your buddha family, and, for the sake of all,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །

changchub chöpé lamzang sal dzepa

Illuminated the excellent path of a bodhisattva’s way of life—

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalsé zhiwa lha la chaktsal lo

To Śāntideva, heir of the victorious ones, I pay homage!

 

མཉམ་མེད་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ཀཿ་དམ་པ། །

nyammé tsuk gi gyen chik kadampa

Katok Dampa,1 who was the sole crown-ornament without equal,

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་བརྙེས་གཙང་སྟོན་པ། །

küntu ö kyi sa nyé tsang tönpa

Tsangtönpa,2 who reached the level of Universal Illumination,3

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་དཔལ་ལྡན་བྱམས་པ་འབུམ། །

tamché khyen ngö palden jampa bum

And glorious Jampa Bum,4 who was the omniscient one in person—

བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé jungné sum la solwa deb

To these three sources of the teachings, I pray!

 

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བསོད་ནམས་འབུམ། །

yongdzok tenpé ngadak sönam bum

Sönam Bum,5 who was a sovereign of all the teachings,

བསྐྱེད་རྫོགས་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་འབུམ། །

kyedzok gongpa tarchin yeshe bum

Yeshe Bum,6 who reached consummate realization of generation and perfection,

གསད་གསོའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། །

sé sö tulzhuk drubpa changchub pal

And Jangchub Pal,7 who mastered the discipline of reviving the dead—

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé drönmé sum la solwa deb

To these three beacons of the teachings, I pray!

 

ཞེས་ཀཿཐོག་སྐུ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ནས་ཞབས་བསྐོར་མཛད་ཚེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས།་གསུངས་པའོ།། །།

Patrul Rinpoche spoke these words while circumambulating the stūpas of Katok Kubum.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. "rgyal sras zhi ba lha dang kaHthog pa dam gtsang byams gsum gyi gsol 'debs/" in gsung 'bum/_o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po. TBRC W1PD107142. 8 vols. khreng tu'u: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009, vol. 8: 78

  1. i.e., Katok Dampa Deshek (kaḥ thog dam pa bde gshegs, 1122–1192).
  2. i.e., Tsangtön Dorje Gyaltsen (gtsang ston rdo rje rgyal mtshan, 1137–1226).
  3. i.e., the eleventh bhūmi.
  4. i.e., Jampa Bumpa (byams pa 'bum pa, 1179–1252).
  5. i.e., Sönam Bumpa (bsod nams 'bum pa, 1222–1282).
  6. i.e., Yeshe Bumpa (ye shes 'bum pa, 1242–1328).
  7. i.e. Jangchub Bumpa (byang chub 'bum pa, 1284–1387).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept